datum+nevnap
| | |


Európai Örökség Cím - videó
 
 
Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázati felhívás önkormányzati lakás szociális körülmények alapján, felújítással meghirdetett bérbevételére (Sopron, Rozália u. 3. fszt. 1.)

 

 

Pályázati felhívás
önkormányzati lakás szociális körülmények alapján,
felújítással meghirdetett bérbevételére

Sopron, Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet, a Sopron, Rozália u. 3. fszt. 1. szám alatti önkormányzati lakás szociális körülmények alapján felújítással történő bérbevételére.


Pályázati jogosultság feltételei:

 

A pályázaton az a soproni állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú személy indulhat, akinek

 1. a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladhatja meg bérbeadáskor a 76.950,- Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 91.200,- Ft-ot (a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának (28.500,-Ft) 270%-át, illetve egyedülálló személy esetén 320%-át;
 2. a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója összességében nem rendelkezhet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott értékhatár 1,5-szörösét meghaladó vagyonnal. A vagyon külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege nem haladhatja meg az öregségi  nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenötszörösét (1.282.500 Ft), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a százhúszszorosát ( 3.420.000 Ft). Sem a pályázó, sem a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakható ingatlantulajdonnal nem rendelkezhet.
 3.  aki önkormányzati lakásban lakik és vállalja, hogy a fennálló lakásbérleti jogviszonyát térítés nélkül, közös megegyezéssel a pályázaton elnyert bérleti jogra vonatkozó szerződéskötéssel egyidejűleg megszünteti. Pályázatához mellékeli igazolását, hogy lakbértartozása nincs;
 4. lakbérhátraléka és közüzemi díj hátraléka nincs;

e. aki írásban nyilatkozik, hogy a felújításhoz szükséges összeg fedezetének 60%-val                     rendelkezik, melyet a döntésről szóló értesítés átvételétől számított 8 napon belül köteles igazolni – a pályázó nevére szóló banki igazolás, betétkönyv, számlakivonat, előtakarékosság becsatolásával.  Amennyiben a nyertes nem mutatja be a banki igazolást a megadott határidőn belül, akkor a tartalékként megjelölt pályázó lép a helyére.

 

f. A pályázó vállalja a szerződés megkötésekor történő 1 havi lakbér kaucióként történő megfizetését.

 

A fenti feltételek együttes fennállása esetén sem jelölhető ki bérlőnek az a személy, aki

a.) önkormányzati lakásban lakott, de pályázatának benyújtását megelőző 2 éven belül azért mondták fel bérleti szerződését, mert a bérleti díjat nem fizette, vagy közüzemi díj tartozása volt;

b.) igazolt jövedelemmel nem rendelkezik.

 

Lakásra vonatkozó adatok:


 1. A felújításhoz szükséges összeg a költségbecslés szerint: 989.028 Ft. A pályázat benyújtásakor írásban kell a pályázónak nyilatkoznia arról, hogy rendelkezik a felújításhoz szükséges fedezet 60%-val, azaz 593.416 Ft-tal.
 2. A pályázat nyertese
 3. A Sopron Holding Zrt.-vel kötendő megállapodás többek között tartalmazza:
  1. a kivitelezési munkák ütemezését, a befejezés idejét,
  2. a műszaki tartalom meghatározását és a felhasználható anyagok jegyzékét,
  3. az építési (felújítási) napló vezetésének kötelezettségét,
  4. a költségkalkuláció összegét, amely legfeljebb egymillió forint

 

 

 1. A felújítás elvégzésének és költségének vállalásáról a pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell nyilatkoznia, amely a megállapodás szoros melléklete.
 2. A felújítással meghirdetett lakás
  1. címe: Sopron, Rozália u. 3. fszt. 1.
  2.  38 m2 alapterületű, 1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, wc, kamra, tároló, komfortos
  3. elvégzendő munkák: vakolat javítása, festés, burkolás, közművek bekötése, nyílászárók javítása,
  4. a helyreállítás anyag és munkadíj költsége: 989.028 Ft.
  5. a felújítás befejezési határideje: 2019. február 28.
  6. a lakbér 2017. évben megállapított összege: 11.705 Ft/hó.

Általános tudnivalók:

Szociális helyzet alapján, felújítási pályázattal meghirdetett önkormányzati lakás esetén, a

felújítás idejére, de legfeljebb 1 évre köthető a nyertes pályázóval bérleti szerződés.

A felújítási munkálatok határidőre és megfelelő műszaki tartalommal történő szakszerű elvégzését a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoportjánál kell igazolni az üzemeltető – a Sopron Holding Zrt. – által kiállított jegyzőkönyvvel, amely a bérlőként való kijelölés feltétele.

A felújítási munkák átadás-átvételét követően, a nyertes pályázó kérelmére kerülhet sor az

újabb bérleti szerződés megkötésére, mely határozott időtartamra, de legfeljebb 4 évre szólhat  a lakbér mértéke a lakásra mindenkor megállapított bérleti díj 50%-a.

 

A határozott idő leteltével, illetve a lakástulajdon megszerzésével a bérleti jogviszony a Polgármesteri Hivatal elhelyezési kötelezettsége nélkül megszűnik. A bérlő a bérleti jogviszonya lejárta előtt legalább három hónappal kérelmet nyújthat be lakásának szociális körülményei alapján történő ismételt bérbevételére. A Polgármester, ha a kérelmező a feltételeknek megfelel, a kérelmezőt újból bérlőnek jelöli legfeljebb két éves időtartamra.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 1. A pályázat a Polgármesteri Hivatal (Sopron, Új u. 3.) Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport lakásügyi ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben beszerezhető nyomtatványon nyújtható be, a szükséges formanyomtatványhoz csatolt mellékletekkel együtt. Szükség esetén a pályázó egészségi állapotát, illetve azt, hogy egészségre ártalmas körülmények között lakik, orvosi igazolással kell bizonyítani.
 2. Egyéb becsatolandó melléklet, amely pályázóként eltérő lehet pl. közjegyzői okirat élettársi kapcsolatról, iskolalátogatási igazolás, adásvételi szerződés, tulajdoni lap másolat, albérleti szerződés, válóper ítélet, jövedelemnyilatkozat (pályázó és vele költöző kereső), vállalkozó NAV igazolás, nyugdíjas „zöld szelvény”, munkáltatói igazolás, vagyonnyilatkozat, válás esetén gyermekelhelyezést, vagyonmegosztást bírósági igazoló ítélet, terhességet igazoló orvosi igazolás, munkanélküliséget igazoló határozat, alkalmi munkavállalást igazoló alkalmi munkavállalói könyv, családi pótlékot igazoló határozat vagy szelvény, gyermektartásdíjat igazoló feladóvevény vagy megállapodás, gyes-gyed stb. szelvény, személygépkocsi adásvételi (lízing) szerződés, forgalmi engedély, ingó vagy ingatlan vagyont igazoló tulajdoni lap másolat, adásvételi szerződés eredeti példányát be kell mutatni, másolat becsatolása esetén is.
 3. A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra név, lakcím, telefonszám feltüntetésén túlmenően a „Pályázat a Sopron, Rozália u. 3. fszt. 1. szám alatt lévő, szociális helyzet alapján felújítással meghirdetett lakás bérbevételére” szöveget is kérjük ráírni.
 4. A pályázati felhívás mellékletét képezi:
  1. a Sopron Holding Zrt.-vel kötendő megállapodás, valamint
  2. a kivitelezési munkák ütemezését, a műszaki tartalom meghatározását és a felhasználható anyagok jegyzékét tartalmazó ismertető.
  3. A pályázat beadási határideje: 2017. december 06. (szerda) 08.00- 12.00 valamint 13.00-16.00 óra között
  4. A lakás megtekinthető: 2017. november 28. (kedd) 11.00-11.30 óra között
  5. Pályázattal kapcsolatos információkat a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport lakásügyi ügyintézőjénél, ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az 515-210-es telefonszámon lehet kérni.

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNY


Az eredményhirdetés módja:

A pályázati úton történő bérlőkijelölésről a Közgyűlés Népjóléti Bizottsága dönt. A pályázat nyertesének, a döntésről szóló értesítés átvételétől számított 8 napon belül van lehetősége igazolni, hogy rendelkezik a felújítás fedezetének 60%-val. A nyertes banki igazolása és fenntartó nyilatkozata alapján a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoportja értesíti a Sopron Holding Zrt.-t , valamint a nyertest a további ügyintézés érdekében. A nyertes a második értesítés átvételétől számított 8 napon belül köteles a Sopron Holding Zrt.-vel a kapcsolatot felvenni és a megállapodást megkötni. A Népjóléti Bizottság dönt még – rangsort állítva – két további pályázóról a nyertes visszalépése esetére (visszalépésnek minősül, ha a nyertes nem igazolja a rendeletben szabályozott határidőn belül, hogy rendelkezik a felújításhoz szükséges összeg 60%-val).

Aki valótlan adatokat közöl, vagy valós adatokat elhallgat, az a pályázatból kizárja magát.

 

Sopron, 2017.11.15.

                                                                                                           Dr. Fodor Tamás polgármester                                                                                                                                                                                                                                                                                                 helyett és nevében eljárva

 

 

 

          Dr. Simon István    

                                                                                                                              alpolgármester