datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályaválasztási tanácsadó 2008-09. tanév (középiskolai felvételi tájékoztató)

Sopron Megyei Jogú Város

KÖZÉPISKOLAI TÁJÉKOZTATÓ

2008-2009. tanév

 

 

Kiadja a Polgármesteri Hivatal

2007.Bevezető

Tisztelt Szülők! Kedves Pálya- és Iskola Választók!

Tájékoztató füzetünket tartja kezében, amelyben megtalálhatja a soproni középfokú iskolák legfontosabb adatait, a középiskolai beiskolázással kapcsolatos tájékoztatást. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatók mellett a bevezetést is, mert szándékunk szerint az eljárás rendjével kapcsolatos legfontosabb ismereteket itt találhatja meg. Természetesen az általános iskolák és a középiskolák a tájékoztató füzeten túl lehetőséget teremtenek arra, hogy közvetlenül adjanak felvilágosítást. Kérjük, használják ki ezeket az alkalmakat.

A középiskolákban tanulók az általánosan művelő 9-12. osztályos tanulmányaikat kétszintű érettségi vizsgával zárják majd le. Az emelt szintű vizsgát választó diákok az iskolák felkészítő programjain vehetnek részt.

A közoktatási törvényben foglaltak szerint a tanulók már 18 éves korukig tankötelesek, tehát addig iskolarendszerű, nappali oktatásban, képzésben kell részt venniük.

A szakképzési törvény előírja, csak 16 évnél idősebb tanuló vehet részt a szakképzésben. Az Országos Képzési Jegyzék módosításával a szakmák jó részéhez a 9-10. osztályt követően még kettő vagy három év tanulmányi időre van szükség. Ez a középiskolában töltött idő meghosszabbodását, a szakképesítés megszerzésének későbbre tolódását jelenti.

A 9. osztálytól kezdve – a jogszabályoknak megfelelően – kerettantervek alapján folyik az oktatás. A szakközépiskolák a 9-12., valamint a szakiskolák 9-10. évfolyamain az általános műveltség körébe tartozó ismereteken kívül a szakmai képzés előkészítésével is foglalkoznak a tanulók.

Az Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban OKJ) a megszerezhető szakképesítéseket négy szakterület valamelyikébe osztja, és azon belül szakmacsoportokba rendezi. Az egyes iskoláknál a konkrét megnevezésekkel találkozhatnak. Az iskolák a tényleges, kiválasztott szakmára irányuló szakképzés megkezdése előtt a jelzett szakterületekre és szakmacsoportokra készítenek elő.

A gimnáziumokban az oktatási rend megváltozása alapján a négyéves oktatás mellett nyelvi előkészítő osztály indul, amely 1 évvel meghosszabbítja a gimnáziumi éveket. Itt a tanulók a 13. évfolyamon tesznek érettségi vizsgát. Az iskolák megjelölik, milyen élő idegen nyelv intenzív oktatását lehet választani. Ennek az osztálynak a heti tanrendjében legalább heti 11 nyelvi és 4 informatikai óra szerepel. A fennmaradó időkeretben a tanulók képességfejlesztését írja elő a törvény. A nyelvi előkészítő évfolyam diákjai a 10-13. évfolyamon emelt szintű oktatás keretében folytatják a nyelvtanulást, és készülnek az adott nyelvből emelt szintű érettségi vizsga letételére.

A gimnáziumok alapvetően ugyan megmaradnak felsőfokú tanulmányokra felkészítő iskolának, de tanulóik közül néhányan a 10. évfolyamot követően szakmai képesítést adó iskolába is átiratkozhatnak, ha 16 éves koruk után meggondolják magukat. Azok a tanulók, akik az érettségit követően felsőfokú oktatási intézményt nem választanak, valószínűleg szakmai képzésben fognak részt venni.

A ma szakközépiskolaként ismert forma változatlanul felkészít az érettségire, de úgy, hogy a 9. és 10. évfolyamon a közös műveltségtartalom megszerzése érdekében főleg a közismereti tárgyakat (magyar, matematika, történelem stb.) és pályaorientációs tantárgyakat tanítja. A szakmai alapozó tárgyakat csak a 11-12. évfolyamon kezdik oktatni, olyan mélységben, hogy a 13-14-15. évfolyamon a középiskolai végzettséghez kötött több száz szakma egy-egy szakmacsoportjához jó kiindulást biztosítsanak. Az itt szerzett tudást többnyire beszámítják a szakképzés teljesítésébe.

A szakközépiskolában is lehetőség nyílik nyelvi előkészítő osztályt választani, ami természetszerűleg megnöveli a tanulmányi időt. A tanulók a 10-13. évfolyamon - az adott nyelvből - emelt szintű érettségire való felkészüléssel folytatják tanulmányaikat.

Az a ma még tanköteles, aki mielőbb szakmát akar tanulni, 2008. szeptember 1-jén még csak 9. évfolyamos lesz. Természetesen, ha már ma tudja, milyen szakma érdekli, célszerű abba az iskolába jelentkeznie, ahol azt a későbbiekben oktatják. A nagy szakképző intézmények várhatóan az iskolában kijárt 9. és 10. évfolyam után saját tanműhelyi gyakorlati helyet kínálnak fel a szakma elsajátításához. A gyakorlati képzésre a tanuló és a gazdálkodó szervezet közötti tanulószerződés alapján is sor kerülhet, amelynek megkötéséhez a kamara segítséget nyújt a szülőknek. A szakiskolai képzést folytató intézményi körből kerül ki a kötelező felvételt biztosító iskola is.

Az iskolákban oktatható leggyakoribb szakmák felsorolását az egyes iskoláknál megtalálhatják. A képzés indításának egyebek mellett az is feltétele, hogy a szakma iránt kellő érdeklődés legyen. A szakmai évfolyamok szervezésekor fognak tájékoztatást kapni a konkrét szakmára felkészítő szakképzési csoportok indításáról.

Városunkban a középiskolák jól körülhatárolt szakmai területekkel működnek. A legfontosabbnak tartott, legkeresettebb szakmák Sopronban már ma is tanulhatók és célunk az is, hogy a gazdálkodó szervezetek időközben megjelenő új képzési igényeit vállaljuk.

A szakképzés terén elsődleges, hogy ne majdani munkanélkülieket, hanem megalapozott és továbbfejleszthető tudással rendelkező fiatalokat képezzünk. Az új OKJ-ban teljes értékű szakképesítések kaptak helyet, de sikertelen szakmai vizsga esetében a már teljesített modulok alapján mód lehet rész-szakképesítés megszerzésére. Cél továbbra is, hogy a fiatal térítés nélkül szerezhesse meg első szakképesítését, és az komplex legyen. Ezt szolgálja a modul rendszerű oktatásra való áttérés. A ma hatályos jogszabályoknak megfelelően szakképző iskolában a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a tanuló számára az első szakképesítés megszerzése ingyenes. A második szakma ingyenessége csak a hátrányos helyzetű (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy a jegyző által védelembe vett) fiataloknak biztosított.

Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a felvételi eljárásban általános- és rendkívüli eljárás lesz. Az általános felvételi eljárás egy fordulóból áll.

A jelentkezési lapokat

2008. február 15-ig

kell eljuttatni a középfokú iskolákhoz.

Az eljárásban részt vevő tanuló több - központilag kiadott - jelentkezési lapot állíthat ki, mindegyiken egy-egy iskola, de azon belül több tagozat, emelt szintű oktatás, illetve osztály jelölhető meg. A jelentkezési lap az internetről letölthető. A megjelölt tagozat belső kódját feltétlenül írják be. Minden tanuló külön adatlapon fogja megadni, hogy hány jelentkezési lapot töltött ki, és ezen kell feltüntetni a felvételi kérelmek rangsorát. (A rangsorolást nem iskolánként, hanem tagozatonként kell elvégezni!) A tanulói adatlap egy példánya a Felvételi Központba kerül.

A középiskolák 2008. március 12-ig elkészítik az ideiglenes felvételi listát, amelyben feltüntetik a tanuló rangsorban elfoglalt helyét, az elutasítás tényét. Az ideiglenes jegyzéket Sopronban valamennyi középiskola március 12-én hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon (kifüggesztéssel), valamint a saját internetes honlapján való megjelenítéssel. 2008. március 17-18-án van mód az eredeti jelentkezés meghatározott terjedelmű módosítására az általános iskolában.

A középiskolák április 10-ig döntenek a jelentkezettek rangsoráról, elkészítik a végleges felvételi jegyzéket. A Felvételi Központ a legkisebb sorszámmal felvételt ajánló középiskolának fog javaslatot tenni, a többi megjelölt (választott) iskola listájáról pedig törli a tanulót.

A középfokú iskolák így

2008. április 23-ig

küldik meg a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Az általános eljárás után a jelentkezés elutasítása ellen jogorvoslattal lehet élni. A jogorvoslati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az elbírálás május 30-ig befejeződjön. Jogorvoslati eljárás az elutasítás kézhezvételét követően 15 napon belül, az iskola fenntartójához címzett, de a döntést hozó középiskolánál benyújtott kérelemmel indítható. A jogorvoslattal kapcsolatos további szabályokról az általános iskolában kaphatnak felvilágosítást.

A rendkívüli felvételi eljárásra 2008. május 5-e után lehet számítani. Ha a felvehető létszám 90 %-ánál kevesebb a felvett tanuló az adott iskolában, akkor május 5-16. között ki kell írni a rendkívüli felvételi eljárást. A rendkívüli eljárásban bárki részt vehet új jelentkezési lap kitöltésével és benyújtásával. Eredményéről 2008. május 19-ig várható az értesítés.

Természetesen a füzetben mi csak a Sopron Megyei Jogú Városban működő iskolákat tudjuk bemutatni igen-igen vázlatosan. Ma nagy a választék, számtalan szépen hangzó, csábító ígéret hangzik el sokfelől. Ezért kérünk mindenkit arra, döntése előtt tájékozódjon!

Kérjük, keresse meg az általános iskola pályaválasztási felelősét, látogassa meg a tájékoztató füzetben megtalálható időben a kiválasztani gondolt iskolákat (a Nyitott Kapuk Napján), az ottani felelősöket. A Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztálya Szakmai Felügyeleti csoportjánál is készséggel áll rendelkezésükre (T.:99/515-122). A felvételi eljárás rendjéről legrészletesebben a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú mellékletében, valamint a 19/2007. (III. 23.) OKM rendeletben olvashatnak.

A jelentkezési lap pontos kitöltése a számítógépes adatfeldolgozás miatt rendkívül fontos. Fordítsanak különös figyelmet a tanulói adatokra (név, fényképes diákigazolvány száma). Az iskola OM azonosítójára és az iskolai belső kódokra figyeljenek, gondosan töltsék ki az ezeket tartalmazó mezőket. Tájékoztató füzetünkben ezeket is megtalálhatják.

A megfontolt, megalapozott iskolaválasztás fél siker lehet a későbbi pályaválasztáshoz, melyhez kívánunk minden döntés előtt álló diáknak és szüleiknek sok sikert és eredményes tallózást!

Sopron, 2007. november
A kiadó

Nyitott Kapuk Napja Rendezvényei
időrendben

Időpont

Iskola

2007. október 25.

12,30

Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium

2007. november 8.

14,30

Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium

2007. november 12.

15,00

Handler Nándor Szakképző Iskola

2007. november 13.

15,00

Handler Nándor Szakképző Iskola

15,00

Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola

2007. november 15.

15,00

Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola

2007. november 19.

15,00

Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium

16,30

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

2007. november 20.

15,00

Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium

15,00

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

2007. november 21.

15,00

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

12,30

Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium

2007. november 22.

14,30

Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium

2007. november 27.

15,00

Eötvös József Ev. Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

2007. november 28.

15,00

Eötvös József Ev. Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

16,00

Széchenyi István Gimnázium (9. évfolyam)

2007. november 29.

16,00

Széchenyi István Gimnázium (7. évfolyam)

2007. december 5.

12,30

Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium

 

Időpont

Iskola

2007. december 11.

17,00

Berzsenyi Dániel Ev. Gimnázium (Líceum), Szakképző Iskola és Kollégium (5. évfolyam)

2007. december 12.

16,00

Berzsenyi Dániel Ev. Gimnázium (Líceum), Szakképző Iskola és Kollégium (9. évfolyam)

 

 


Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

9400 Sopron, Széchenyi tér 11. Tel.: (99) 512-430,

Fax.: (99) 512-444, E-mail: liceum@bdeg.sopron.hu

Honlap: www.bdeg.sopron.hu,

 

Az iskola igazgatója:

Tölli Balázs

A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosítást ad:

Barta Róbert igazgatóhelyettes

 

Az iskola OM azonosítója:

030693

 


Oktatási formák és kódjaik:

01

8 évfolyamos magyar gimnáziumi osztály

 


02

8 évfolyamos német nemzetiségi gimnáziumi osztály

 


03

4 évfolyamos magyar gimnáziumi osztály

 


04

4 évfolyamos német nemzetiségi gimnáziumi osztály

 


05

német nemzetiségi nyelvi előkészítő osztály (heti 21 német óra)

 


06

angol nyelvi előkészítő osztály (heti 16 angol óra)

A választható nyelvek: 1-2. nyelv: angol, német, francia, orosz, latin

3. nyelv: finn, spanyol, olasz, latin, orosz

Az idegen nyelvek oktatása minden évfolyamon csoportbontásban történik, lehetőség szerint tudásszintek szerint szervezett csoportokban. A nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés keretében a diákok az 5. és 6. évfolyamon egy általuk választott idegen nyelvet tanulnak (angolt vagy németet, heti 3 órában), amely mellett a 7. és 8. évfolyamon második nyelvként mindenki számára kötelező a latin nyelv tanulása is (heti 2 órában). A 9. évfolyamtól kezdődően diákjaink kettő általuk választott idegen nyelvet tanulnak (lásd a fenti táblázat 1-2. nyelv) heti 4 órában, illetve választhatnak harmadik idegen nyelvet is (lásd a fenti táblázat 3. nyelv).

Emelt szintű érettségire felkészítés:

Diákjaink igényeinek megfelelően emelt szintű felkészítést szervezünk a Líceumban tanított szinte minden tantárgyból.

Felvételi eljárás

A nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek felvételi elbeszélgetést tartunk, a négy évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek írásbeli felvételit (matematika, magyar, illetve a német nemzetiségi osztályba jelentkezők esetén német nyelv) és szóbeli felvételit is szervezünk. Természetesen mind a nyolc- mind a négy évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezők esetén figyelembe vesszük az addig elért általános iskolai osztályzataikat is.

Egyéb tudnivalók

Kollégiumi férőhely: 120 tanuló számára

Nyitott Kapuk Napja:

2007. december 11-én az 5. évfolyamra jelentkezők számára


2007. december 12-én a 9. évfolyamra jelentkezők számára

Mindkét napon az 1-4. tanóra látogatható, december 11-én 17.00 órakor, december 12-én 16.00 órakor tájékoztatót tartunk a hozzánk felvételiző diákok és szüleik számára.

Iskolánkról, az iskolai eseményekről, diákjaink eredményeiről és a felvételi eljárásról részletes információk találhatók a Líceum honlapján.

 


Eötvös József Evangélikus Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola

9400 Sopron, Deák tér 51. Pf.: 110

Tel./Fax: (99) 311-767 mobil: 06 20 824 60 50

E-mail: iskola@eotvos.sopron.hu

 

Az iskola igazgatója:

Gottschling Gábor

A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosítást ad:

Balikóné Németh Márta

Fogadóóra: hétfő 8.00-9.00 óráig

 

Az iskola OM azonosítója:

030705

 


A tagozatok kódjai:

01

4 évfolyamos, kerettantervre épülő, általános tantervű gimnáziumi osztály

 


11

4 évfolyamos, kerettantervre épülő, humán szakterületű, egészségügyi szakmacsoportos szakközépiskolai osztály

 


21

4 évfolyamos gimnáziumi osztály sajátos nevelési igényű tanulók részére (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)

Oktatási formák

A 2008/2009-es tanévben kettő négy évfolyamos gimnáziumi és egy humán középiskolai osztályt indítunk, várjuk minden 8. osztályt végzett leány és fiú jelentkezését.

A humán középiskolai osztályba elsősorban az egészségügyi pálya iránt érdeklődő, továbbtanulni vágyó diákokat várunk, de képesség és személyiségfejlesztő tantárgyai miatt valamennyi fiatal számára ajánljuk.

A gimnáziumi oktatás a közoktatási törvénynek megfelelően általános műveltséget ad, és a felsőoktatásban való továbbtanulásra készít fel

A sajátos nevelésű igényű tanulóknak szervezett gimnáziumi osztályban a tanulási környezet (személyi és tárgyi) speciális kialakításával segítjük a fiatalok fejlődését.

(Ebbe az osztályba felvétel csak írásos szakvélemény alapján lehetséges!)

Bármely(!) osztályban tett sikeres érettségi után a tanulók felsőfokú intézményekben folytathatják tanulmányaikat vagy az Országos Képzési Jegyzék szakmáiból választva tanulhatnak tovább.

Érettségire épülő képzési ajánlatunk:

  • csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (2 év)

Felvételi feltétel: egészségügyi alkalmasság.

(Egyéb egészségügyi képzés indításával kapcsolatban tárgyalások vannak folyamatban!)

További lehetőségek iskolánkban.

A képzési idő alatt ECDL vizsga tehető, és kedvezményesen megszerezhető a személygépkocsi-vezetői jogosítvány

Egyéb tudnivalók

Kollégiumi elhelyezés biztosított.

2006. február 22-én, 24-én és március 3-án felvételi elbeszélgetést tartunk.

A jelentkezési lapon a tanuló 5-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi valamennyi osztályzatát kérjük feltüntetni.

Nyitott Kapuk Napja:

2007. november 27-én és 28-án 15,00 órakor

Felvételi elbeszélgetés:

2008. február 27-én, 29-én 15,00 órától és március 5-én 16,00 órától

Kollégiumi elhelyezés biztosított.

Az érdeklődőket bármikor szívesen látjuk az iskolában és telefonon is készséggel adunk tájékoztatást.

 

 


Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

9400 Sopron, Teleki Pál u. 26.

Tel/Fax: 99/510-092, 510-093, E-mail: fay@sopron.hu

Honlap:www.fay.sopron.hu

 

Az iskola igazgatója:

Herczeg Lászlóné

A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosítást ad:

Lugosiné Tálos Zsófia

igazgatóhelyettes

 

Az iskola OM azonosítója:

030723

 


A tagozatok kódjai:

01

nyelvi előkészítő osztály (angol)

 


02

nyelvi előkészítő osztály (német)

 


11

közgazdasági szakmacsoport

 


12

kereskedelmi, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport (ezen belül választható a postai üzleti adminisztráció)

Oktatási formák

Iskolánkban a hagyományos szakközépiskolai osztályokban (tervezett létszám: 60 fő) 4 év alatt érettségit lehet szerezni. A 9. és 10. évfolyamon egy idegen nyelvet kell tanulni kötelező tanórai keretek között, amely választás alapján az angol vagy a német nyelv. 11. osztálytól „belép” a második idegen nyelv oktatása is. A szakmai alapozó tárgyak az első két évfolyamban mindkét szakmacsoportban azonosak, de harmadik évfolyamtól az egész évfolyamon tanított közgazdaságtan szakmai tantárgy mellett a közgazdasági szakmacsoport üzleti gazdaságtant, a kereskedelem-marketing szakmacsoport marketinget tanul. A szakmacsoportos gyakorlat az iskolában tanirodai, illetve tanpostai keretek között zajlik.

A nyelvi előkészítő évfolyamon (tervezett létszám: 30 fő) választhatnak a tanulók angol és német nyelv közül, és a választott nyelvet heti 12 órában tanulják az első tanévben. Az idegen nyelv oktatásán kívül heti öt órában informatikát és a fennmaradó órakeretben testnevelést, kommunikációt, matematikát tanítunk. A nyelvi előkészítősök az iskolánkban töltött harmadik évfolyam végére eljutnak olyan tudásszintre, hogy lehetőségük van a választott idegen nyelvből és informatikából előrehozott érettségit tenni. További két év áll rendelkezésükre a második idegen nyelv magas óraszámban történő elsajátítására. Számukra az ötödik év végén már csak matematikából, történelemből, magyar nyelv és irodalomból kötelező az érettségi.

Indítunk iskolánkban úgynevezett ifjúsági osztályt is (tervezett létszám: 30 fő) a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezőknek. Ők két év alatt készülhetnek fel az érettségire, a már meglévő ismereteik beszámításával.

A sikeresen érettségizett tanulóink számára gazdasági jellegű, egy éves Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmákat kínálunk (tervezett létszám: 90 fő):

OKJ 52 344 01 pénzügyi-számviteli ügyintéző 1 év

OKJ 52 344 02 vállalkozási ügyintéző 1 év

OKJ 52 345 01 hatósági és közigazgatási ügyintéző 1 év

nyilvántartási és okmányügyintéző elágazás

OKJ 52 341 04 kereskedelmi ügyintéző 1 év

OKJ 52 342 01 marketing- és reklámügyintéző 1 év

OKJ 52 841 02 postai ügyintéző 1 év

A szakképzéseinkre más iskolában érettségizett tanulók jelentkezését is várjuk.

Felvételi követelmények

A felvételi kérelmeket az általános iskolai tantárgyi érdemjegyek, a magatartás és szorgalom minősítése, valamint az iskolánkban megszervezésre kerülő felvételi elbeszélgetés alapján rangsoroljuk.

Az általános iskolai eredmények közül a hetedik év végi és a nyolcadik félévi eredményeket összegezzük valamennyi tantárgy figyelembevételével. A pontok számításánál kétszeres súllyal vesszük figyelembe a matematika, a történelem, a magyar nyelv és irodalom és az idegen nyelv osztályzatokat. Az így kiszámított pontszám maximum 100 pont lehet és még ehhez adódik hozzá a felvételi elbeszélgetés alapján kapható maximális 30 pont.

A felvételi elbeszélgetés várható időpontja: 2008. február 25. 15 óra, 2008. március 3. 15 óra.

Egyéb tudnivalók

Iskolánkban az érettségire, illetve a szakmai vizsgákra való felkészülést a korszerűen felszerelt taniroda, postai gyakorló, gépíró termek, nyelvi labor, számítástechnikai szaktantermek segítik.

Fakultációs órák keretében lehetőség van a gépíró és szövegszerkesztő ismeretek további bővítésére, valamint minden iskolánkban tanított tantárgyból egyéni, kiscsoportos foglalkozáson való részvételre akár érettségire felkészülés, akár felzárkóztatás céljából. A testnevelés kiemelt helyet foglal el pedagógiai programunkban. Tornaterem és az udvar is rendelkezésre áll a sportolni vágyóknak sportköri foglalkozások keretei között.

Leendő elsőseink részére hetente egyszer ingyenes matematika, német nyelv és informatika előkészítőt tartunk.

További információk iskolánk életéről a folyamatosan megújuló honlapunkon találhatók: www.fay.sopron.hu.

Nyitott Kapuk Napja:

2007. november 20-án és 21-én 15,00 órakor

Iskolánk aulájában szeretettel várunk minden diákot és szüleiket!

 

 


Handler Nándor Szakképző Iskola

9400 Sopron, Halász u. 9-15. Pf. 109, Tel.: (99) 506-490, Fax: (99) 506-494, E-mail: handler@sopron.hu

Honlap: www.handler-sopron.sulinet.hu

 

Az iskola igazgatója:

Králik Tibor

A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosítást ad:

Mágel Ágost igazgatóhelyettes

 

Az iskola OM azonosítója:

030740

 


A tagozatok kódjai:

szakközépiskola

11

műszaki szakterület, faipar szakmacsoport (faipari szakközépiskola)

 


12

humán szakterület, művészeti szakmacsoport (képzőművészeti szakközépiskola)

 


13

műszaki szakterület, informatika szakmacsoport, (informatikai szakközépiskola)

 


14

humán szakterület, egyéb szolgáltatás szakmacsoport (fodrász, kozmetikus)

szakiskola

21

műszaki szakterület, építészet szakmacsoport

 


22

műszaki szakterület, faipar szakmacsoport

 


23

műszaki szakterület, könnyűipar szakmacsoport

 


24

humán szakterület, egyéb szolgáltatások szakmacsoport

Intézményünkben általános iskolát és középiskolát végzett tanulók számára folytatunk szakközépiskolai, képzőművészeti szakközépiskolai, technikus, felsőfokú és szakiskolai szakképzést.

A szakmai képzés területei igazodnak a piaci követelményekhez. Végzett tanulóink a felsőoktatásban folytathatják tanulmányaikat, illetve biztos elhelyezkedési lehetőségre számíthatnak. Tanulóink elméleti és gyakorlati képzését korszerű szakmai követelmények szerint végezzük az alábbi területeken:

Oktatási formák

Szakközépiskolai képzés

Műszaki szakterület, faipar szakmacsoport – tagozatkód: 11

Faipari szakközépiskolai képzés

Képzési idő: 4 év + 2 év felsőfokú szakképzés

Megszerezhető szakképesítés: faipari termelésszervező (OKJ 55 810 01 0010 55 03)

Elsősorban a faipari szakközépiskolánkban végzettek folytathatják tanulmányaikat az akkreditált felsőfokú szakképzésben, de elfogadjuk más középiskolában érettségizett tanulók jelentkezését is.

Humán szakterület, művészeti szakmacsoport – tagozatkód: 12

Képzőművészeti szakközépiskolai képzés

Képzési idő: 4 év + 1 év.

Megszerezhető szakképesítés: alkalmazott grafikus (OKJ 54 211 09 0010 54 01), díszítő festő (OKJ 54 211 08 0010 54 02), bútorműves (OKJ 54 211 03 1000)

A képzőművészeti szakon az 5 éves képzés a lényeglátásra, a mesterségbeli tudás meg-tanítására, a klasszikus képző- és iparművészeti képzés alapozására, képzőművészeti továbbtanulásra, illetve az alkalmazott grafika, díszítőfestő és bútorműves szakági felkészítésre vállalkozik.

A diákok az alábbi legfontosabb tárgyakon keresztül sajátítják el a mesterségbeli tudást: művészeti rajz, festés, mintázás, ábrázoló geometria, művészettörténet, népművészet, kreatív szakmai tervezés és a szakágnak megfelelő önálló feladatok elvégzése.

 

Műszaki szakterület, informatika szakmacsoport – tagozatkód: 13

Informatikai szakközépiskolai képzés

Képzési idő: 4 év + szakképzés

Megszerezhető szakképesítés: webmester (OKJ 54 481 03 0010 54 07)

A tanulók érettségire készülnek fel, informatikai alapismereteket szereznek, szoftveres irányultsággal. A felhasználói rendszerek ismeretén túl programozási ismereteket is szereznek.

Az érettségi után lehetőség van a továbbtanulásra és számítástechnikai szakmai végzettség megszerzésére.

Humán szakterület, egyéb szolgáltatások szakmacsoport – tagozatkód: 14

Humán szakközépiskolai képzés

Képzési idő: 4 év + 2 év szakképzés

Azokat a tanulókat várjuk, akik a középiskola elvégzése után szeretnének fodrász (OKJ 33 815 01 1000 00 00) vagy kozmetikus (OKJ 52 815 01 000 00 00) szakképesítést szerezni. A szakma igényli a felkészült szakembereket, a 4 középiskolai év alatt kiemelten kerül sor a német nyelv oktatására, a szakmai képességek fejlesztésére, kommunikációs, rajz és etika ismeretek oktatására.

Szakképzés érettségizettek számára

Képzési idő: 2 év

Ruhaipari technikus (OKJ 54 54201 0010 54 02)

Faipari termelésszervező (OKJ 55 810 01 0010 55 03)

A 11-13-14 kódszámú osztályokba a felvétel a hetedik osztály év végi és a nyolcadik osztály félévi osztályzatokból számított pontszám, valamint a személyes beszélgetés alapján történik.

A 12. kódszámú képzőművészeti szakközépiskolai osztályban az érettségi tantárgyak (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv) hetedik osztály év végi és a nyolcadik osztály félévi osztályzataiból számított pontszámot, és a februárban megtartandó alkalmassági vizsga eredményét vesszük figyelembe. Az alkalmassági vizsgán tónusos rajz, csendéletfestés és kreatív tervezési feladat várja a jelentkezőket.

Kérjük, hogy a felvételi lapon minden tantárgy érdemjegyét tüntessék fel.

Szakiskolai képzés (2 + 3 év)

Tagozatkód: 21

Műszaki szakterület, építészet szakmacsoport (kőműves, burkoló, ács-állványozó, festő, mázoló és tapétázó)

Tagozatkód: 22

Műszaki szakterület, faipari szakmacsoport (bútorasztalos, épületasztalos)

Tagozatkód: 23

Műszaki szakterület, könnyűipar szakmacsoport (női szabó)

Tagozatkód: 24

Humán szakterület, egyéb szolgáltatások szakmacsoport (fodrász)

Amennyiben az általános iskolát végzett tanuló a szakiskolát kívánja megjelölni, úgy a választott szakmacsoportnak megfelelő tagozatkódot és a megnevezését írja a jelentkezési lapra.

Tanulóink a 9. és 10. osztályban általánosan képző tárgyakat, valamint a szakterületnek megfelelő szakmai és gyakorlati tárgyakat tanulnak. A 10. osztály elvégzése után a választott szakterületnek illetve szakmacsoportnak megfelelően OKJ szerinti szakmákat tanulhatnak: kőműves (31 58215 1000 00 00), burkoló (33 58203 1000 00 00), festő, mázoló és tapétázó (33 58204 1000 00 00), ács-állványozó (33 58201 1000 00 00), női szabó (33 54205 0010 33 03), fodrász (33 81501 1000 00 00), bútorasztalos (33 54301 1000 00 00), épületasztalos (31 58208 1000 00 00)

Szakmaválasztás után a 11., 12. és 13. évben tanulják a szakmai elméleti tárgyakat és a gyakorlatot.

A 10. osztály második felében kell véglegesen eldönteni, hogy a tanuló a szakmacsoporton belül melyik szakmát kívánja tanulni. A gyakorlati alapképzés az iskolai tanműhelyben, a szakképzés azt követően vállalkozóknál történik.

Elsősorban azokat a tanulókat vesszük fel a szakképző évfolyamokra, akik a 9. és 10. osztályt a Handler Nándor Szakképző Iskolában végezték el, de fogadjuk azon tanulók jelentkezését is, akik nem iskolánkban végzik a 10. osztályt.

Felvétel a hetedik osztály év végi és a nyolcadik osztály félévi osztályzatokból számított pontszám alapján történik.

Kérjük, hogy a felvételi lapon minden tantárgy érdemjegyét tüntessék fel.

Egyéb tudnivalók

Kollégiumi elhelyezés valamennyi igényjogosult számára a városi kollégium biztosít.

Tanórán kívüli lehetőségek:

Ø diákkörök: történelem, német, angol, matematika, iskolarádió, divatrajzi, faipari, számítástechnika, földrajz

Ø sportcsoportok: kosárlabda, kézilabda, röplabda, labdarúgás, testépítő, országjáró diákkör.

Szakmai Nap:

2007. november 14-én
9,00 és 13,00 óra
között az iskola tanműhelyében (Sopron, Hőközpont u. 2.),

 

Nyitott Kapuk Napja:

2007. november 12-én és 13-án 15,00 órától az iskolában (Sopron, Halász u. 9-15.)

Kiállítás: Alkotó diákok tárlata:

Megnyitó: 2007. november 6-án 17,00 óra

Látogatható: 2007. november 14-ig a Gyermek és Ifjúsági Központban

 

 

 

 

 


Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában működő
Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium

9400 Sopron, Bánfalvi út 48-50. Tel./Fax.: (99) 312-262

E-mail: lippai@lippai.sulinet.hu

Honlap: www.lippai.sulinet.hu

 

Az iskola igazgatója:

Ezerné Lóth Annamária

Pályaválasztási felelős:

Gruber László igazgatóhelyettes

 

Az iskola OM azonosítója:

030742

 


Tagozatkód:

11

agrár szakterület, mezőgazdaság szakmacsoport

Oktatási formák

Intézményünkben szakközépiskolai és szakmai képzést folytatunk általános iskolát és középiskolát végzettek számára. Az átjárhatóságot képzésünk során fokozottan előtérbe helyezzük, ezért a 9. és 10. osztályban egységes tanterv szerint folyik az oktatás.

Oktatott idegen nyelv: német

Képzési típusok és indítható osztályok

Szakközépiskola (kertész és növényvédelmi technikus)
9. osztály: 25 fő

Szakiskola (kertész szakmákra orientáló)
9. osztály: 25 fő

Pedagógiai programunk szerint a szakközépiskola és a szakiskola 9., 10. osztályában a képzést azonos tanterv szerint végezzük. A szétválás a két képzési típus szerint a 10. osztály elvégzése után történik, ezért a jelentkezés kódszáma azonos: 11

Választható szakirányok, szakmák

16 éves kortól tanulható

Kertész szakma: zöldségtermesztő, szőlőtermesztő, gyümölcstermesztő elágazással

10. osztály eredményes elvégzése után:

Dísznövénykertész, virágkötő-berendező virágkereskedő, borász

Érettségi megszerzése után:

Növénytermesztési kertészeti és növényvédelmi technikus: kertész- és növényvédelmi technikus elágazással

Parképítő és –fenntartó technikus

Az egyes szakmák oktatását csak kellő számú jelentkező esetén tudjuk megkezdeni.

Egyéb tudnivalók

Az iskolához tartozó saját kollégiumunkban 4 ágyas szobákban minden tanulónak tudunk férőhelyet és teljes ellátást biztosítani.

Az iskolába történő beiratkozás egyben a nem kötelező tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti, mert az „Egészségnevelés-borkultúra” /9. osztályban/, a „Virágkalendárium” /10. osztályban/ és a „Kertészeti alapismeretek” /11, 12. osztályban/ tantárgyak követelményeit csak ilyen módon tudják a tanulók teljesíteni. Ezeket a tantárgyakat a szakmai képzésbe beszámítjuk, ezért a nálunk végzettek 2 év alatt szerezhetik meg a technikus végzettséget a 3 (illetve 2,5) évvel szemben.

A hatékonyabb tanulási módszerek elsajátítására 9. osztályban bevezettük a „Tanulás tanítása”c. tantárgyat.

A vizsgarutin megszerzése érdekében belső, ún. szintvizsgákat tartunk.

Nagy gondot fordítunk a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, ezért az érettségi tantárgyakból a csoportbontás mellett a korrepetálási és fakultációs lehetőséget is biztosítjuk.

A szakmai oktatás időtartama előképzettségtől függően 2-3 év.

Fakultációs lehetőségek: német nyelv, matematika, számítástechnika, virágkötészet, biológia, kémia.

Szakköri foglalkozások: énekkar, diákszínpad, vöröskereszt, informatika

Sportolási lehetőségek: aerobic, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, úszás, teke, asztalitenisz stb.

A gyakorlati képzés valamennyi tanuló számára biztosított tangazdaságunkban.

A vidéki tanulóknak lehetőségük van arra, hogy nyári gyakorlatukat lakóhelyükhöz közeli vállalkozóknál teljesítsék.

Nyitott Kapuk Napja:

2007. november 8-án 14,30 órától

2007. november 22-én 14,30 órától

 

 


Nyugat-Magyarországi Egyetem
Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium

9400 Sopron, Szent György u. 9. Pf. 26.

Tel.: (99) 506-470, Fax: (99) 506-479

E-mail: rothszki@t-online.hu Honlap:http:/www.rothszki.hu

 

Az iskola igazgatója:

Dr. Rónai Ferenc

A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosítást ad:

Antal József igazgatóhelyettes
Fogadóóra: Kedd 14,30-15,30 óráig

 

Az iskola OM azonosítója:

030728

 


A tagozatok kódjai:

11

agrár szakterület (mezőgazdaság szakmacsoport)

 


12

műszaki szakterület (faipar szakmacsoport)

 


13

műszaki szakterület (környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport)

 


14

nyelvi előkészítő osztály (angol)

 


15

nyelvi előkészítő osztály (német)

Oktatási formák

Agrár szakterület (mezőgazdaság szakmacsoport)

Tagozatkód: 11.

erdésztechnikus (OKJ 54 6262 01)

Agrár szakterület (mezőgazdaság szakmacsoport)

Tagozatkód: 11.

vadgazdálkodási technikus (OKJ 52 6203 02)

Műszaki szakterület (faipar szakmacsoport)

Tagozatkód: 12.

fafeldolgozó technikus (OKJ 52 5411 05)

Műszaki szakterület (környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport)

Tagozatkód: 13.

környezetvédelmi (természetvédelmi) technikus (OKJ 52 5470 04)

Angol nyelvi előkészítő évfolyam + faipar, környezetvédelem-vízgazdálkodás, mezőgazdasági szakmacsoport
Tagozatkód: 14

Német nyelvi előkészítő évfolyam + faipar, környezetvédelem-vízgazdálkodás, mezőgazdasági szakmacsoport

Tagozatkód: 15

Iskolánk az ország egyik legrégebbi középfokú erdészeti iskolája. Agrár területen 68 fő, a faipar szakmacsoportban 18 fő, a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban 19 fő; a nyelvi előkészítő osztályban 15-15 fő a 2008/2009-es tanévi nappali tagozatos beiskolázási létszámunk.

Az iskola Pedagógiai Programja szerint alapvetően fontos feladatunk az emelt szintű idegen nyelvi képzés. Ennek szellemében – egy-egy csoportnak – a fizika angol illetve német nyelvű tanulását lehetővé tesszük.

A képzési idő általában 6 év, a nyelvi előkészítő osztályban további 1 év.

A 12. év végén érettségi-, a 14. év elvégzése után pedig technikusi vizsgát tesznek tanulóink. Erdész szakon a technikusi oklevél egyben középfokú vadgazdálkodási végzettséget is jelent.

A továbbtanulás feltétele: az érettségi oklevél megszerzése. A felvételi esélyek a korábbi statisztikák szerint jók.

A tanórákon kívül többféle természettudományi, társadalom-tudományi, vadgazdasági, idegen nyelvi, fafaragó, lövész és sport szakkörön ill. foglalkozáson vehetnek részt tanulóink.

Egy idegen nyelv tanulása az érettségi vizsgáig előírás. A nyelvvizsgára készülők fakultatív formában külön segítséget kapnak.

Az informatikának - a fakultációs lehetőségekkel együtt - magas az óraszáma, érettségi vizsgatárgynak választható.

 

Egyéb tudnivalók

Iskolánk országos beiskolázású. A felvett tanulók - ha igénylik -kollégiumunkban elhelyezést, teljes ellátást kapnak.

Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezéseket döntően az általános iskolai eredmények alapján bíráljuk el. Az iskola által szervezett elbeszélgetés során a jelentkező intelligenciájáról, kommunikációs képességéről szerzett benyomások is befolyásolják a döntést. (Az időpontokról a jelentkezőket levélben tájékoztatjuk.)

A hat- vagy nyolc évfolyamos gimnáziumok azon tanulói, akik az általános iskola végzős évfolyamának megfelelő osztályban eredményes, bukásmentes tanulmányokat folytatnak, felvételt nyernek.

Levelező tagozatra nem a rendes felvételi eljárás keretében vesszük fel a hallgatókat. Tájékoztatót - kérésre - küldünk.

Tandíj illetve kötelező alapítványi hozzájárulás nincs.

 

Nyitott Kapuk Napja:

2007. október 25-én és november 21-én 12,30 órától

2007. december 5-én 12,30 órától

 

 


Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 1-3.

Tel./Fax: (99) 312-779, (99) 333-035, E-mail: svk@svk.hu

 

Az iskola igazgatója:

Sterbenz László

A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosítást adnak:

Sterbenz László (hétfő 10,45-11,30 óráig,
Krausz Károlyné (csütörtök 9,45-10,45 óráig)

 

Az iskola OM azonosítója:

030732

 


A tagozatok kódjai:

01

szakközépiskolai osztály: gazdasági- szolgáltatási szakterület, vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport

 


02

szakiskolai osztály: gazdasági-szolgáltatási szakterület, vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport

 


03

szakiskolai osztály: gazdasági-szolgáltatási szakterület, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztrációs szakmacsoport

 


04

szakközépiskolai osztály: nyelvi előkészítő, német nyelv

 


05

szakközépiskolai osztály: nyelvi előkészítő, angol nyelv

Oktatási formák

Szakközépiskola

Tagozatkód: 01

4 középiskolai évfolyam + szakképző évfolyamok, vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport

Képzés célja: korszerű általános műveltséggel rendelkező, magas fokú nyelvi és informatikai tudású tanulók képzése. A 9-12. évfolyamon a közismereti tárgyak dominálnak. A 11-12. évfolyamon az előbbiek mellett a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport alapjait sajátíthatják el a tanulók.

Nyelvtanulás: német, angol.

Indítandó osztályok száma: 1 (30 fő).

Az érettségi vizsga után vendéglátós és idegenforgalmi OKJ-s szakmák sajátíthatók el.

Tagozatkód: 04

5 középiskolai évfolyam, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztállyal induló német nyelvből, vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport + szakképző évfolyamok

Képzés célja: korszerű általános műveltséggel rendelkező, magas fokú nyelvi és informatikai tudású tanulók képzése. A 9. évfolyamon heti 15 óra idegen nyelv, 5 óra informatika és 7,5 óra képességfejlesztés. A 10-13. évfolyamon a közismereti tárgyak dominálnak. A 12-13. évfolyamon az előbbiek mellett a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport alapjait sajátíthatják el a tanulók.

Második idegen nyelv: angol.

Indítandó osztályok száma: 1 (15 fő).

Az érettségi vizsga után vendéglátós és idegenforgalmi OKJ-s szakmák sajátíthatók el.

Tagozatkód: 05

5 középiskolai évfolyam, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztállyal induló angol nyelvből, vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport + szakképző évfolyamok

Képzés célja: korszerű általános műveltséggel rendelkező, magas fokú nyelvi és informatikai tudású tanulók képzése. A 9. évfolyamon heti 15 óra idegen nyelv, 5 óra informatika és 7,5 óra képességfejlesztés. A 10-13. évfolyamon a közismereti tárgyak dominálnak. A 12-13. évfolyamon az előbbiek mellett a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport alapjait sajátíthatják el a tanulók.

Második idegen nyelv: német.

Indítandó osztályok száma: 1 (15 fő).

Az érettségi vizsga után vendéglátós és idegenforgalmi OKJ-s szakmák sajátíthatók el.

Szakiskola (9-10. osztály + szakképzés)

Tagozatkód: 02

2 évfolyam + 3 szakképző évfolyam, vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport

Az indítandó szakiskolai osztályokban a közismereti tárgyak tanítása mellett szakmai alapozó és pályaorientációs tárgyakat is beiktatunk.

A 10. osztályt sikeresen elvégzett tanulóknak meghirdetett OKJ-s szakmák:

szakács, cukrász, pincér

A 11. (szakképzési) évfolyamra – korlátozott számban – más iskolában végzetteket is felveszünk.

Indítandó 9. osztályok száma: 2 (60 fő).

Tagozatkód: 03

2 évfolyam + 2 szakképző évfolyam, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztrációs szakmacsoport

Az indítandó szakiskolai osztályokban a közismereti tárgyak tanítása mellett szakmai alapozó és pályaorientációs tárgyakat is beiktatunk.

A 10. osztály után elvégezhető OKJ-s szakmák:

- élelmiszer- és vegyi áru eladó

- ruházati eladó

- műszaki cikk eladó

A 11. (szakképzési) évfolyamra – korlátozott számban – más iskolában végzetteket is felveszünk.

Indítandó 9. osztályok száma: 1 (30 fő).

Egyéb tudnivalók

Az iskolánk felvételi eljárásában az általános iskolai tanulmányi eredmények (a 6., 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi jegyek magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tárgyakból) kerülnek beszámításra.

Kollégiumi férőhely igény szerint biztosított a Középiskolai Kollégiumban.

A szakmai képzés megkezdéséhez egészségi alkalmasság szükséges.

 

Nyitott Kapuk Napja:

2007. november 13-án és 15-én 15,00 órakor

 


Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

9400 Sopron, Orsolya tér 2-3. Tel.: (99) 523-511

Honlap: www.sztorsolya.sopron.hu

 

Az iskola igazgatója:

Dr. Kovács András

 


A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosítást adnak:

Farkas Károlyné és Nagyné Hoóz Rita igazgatóhelyettesek (munkanapokon 10 és 13 óra között)

 

Az iskola OM azonosítója:

030711

 


A tagozatok kódjai:

01

általános tantervű 4 évfolyamos gimnázium

 


02

4 évfolyamos gimnázium emelt szintű német nyelvvel

 


03

4 évfolyamos gimnázium emelt szintű angol nyelvvel

 


13

4 évfolyamos gimnázium emelt szintű matematikával

 


04

általános tantervű 8 évfolyamos gimnázium

 


05

8 évfolyamos gimnázium emelt szintű német nyelvvel

 


06

8 évfolyamos gimnázium emelt szintű angol nyelvvel

 


07

8 évfolyamos gimnázium emelt szintű matematikával

Oktatási formák

Képzési típusok és indítható osztályszám:

8 évfolyamos gimnázium: indítható 2 osztály

4 évfolyamos gimnázium: indítható 2 osztály

A gimnáziumba való felvétel az általános iskolai eredmények, elsősorban az elmélet-igényes tantárgyak figyelembe vételével történik:

a 8 évfolyamos gimnáziumban az általános iskola 4. osztály I. félévi eredményei,

a 4 évfolyamos gimnáziumba az 5- 8. osztály tanév végi teljesítménye alapján,

Mindkét képzési formában felvételi elbeszélgetést tartunk.

A felvételi elbeszélgetést a négy évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek: 2008. február 29-én (péntek) 14.00 órától, a nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek pedig március 7-én (pénteken) 14.00 órától tartunk.

A felvételi elbeszélgetésre minden jelentkezőt elvárunk, a felvételi elbeszélgetésre külön értesítést nem küldünk.

A felvételnél a magatartás és a szorgalom minősítését is mérlegeljük.

A 8 és 4 évfolyamos gimnáziumban a 12. évfolyam elvégzése után a tanulók érettségi vizsgát tesznek.

Kollégiumunk a 10-18 éves fiú-és lányifjúságot fogadja.

A 8 és 4 évfolyamos gimnáziumban az alaptantervű oktatás mellett lehetőség van az idegen nyelvek (angol, német) illetve matematika emelt szintű (heti 5 óra) tanulására. Idegen nyelvi kínálatunk: angol, német, francia, latin, olasz, orosz. A latin a 8 évfolyamos gimnázium 3 évfolyamán (1,5 órában) kötelező, a későbbiekben választható. A nyelvi csoportok indítása létszámfüggő.

Egyéb tudnivalók

Iskolánk római katolikus felekezeti iskola. Elsősorban a katolikus (keresztény) családok szolgálatában áll, de nyitott mindenki előtt, aki a keresztény-katolikus szellemiségű nevelést-oktatást elfogadja. Heti 2 órában, a délelőtti program keretében folyik a katolikus, evangélikus, református hitoktatás. Diákjainkat tudatos hitéletre, vallásgyakorlásra igyekszünk nevelni.

Az államilag előírt felvételi kérelem mellett saját jelentkezési lapunkat is kérjük kitölteni. Ezen plébánosi (lelkészi) ajánlás is szerepel.

Felvételi tájékoztatót 2007. november 19-én 16,30 órakor tartunk - mindkét szerkezeti típusban.

Nyílt nap:

2007. november 27-én 8,00-11,00 óráig

Nyitott Kapuk Napja:

 

2007. november 19-én 16,30 órakor

 


Széchenyi István Gimnázium

9400 Sopron, Templom u. 26.

Tel/fax: (99) 505-390 E-mail: iroda@szig.sopron.hu

Honlap: http:// szig.sopron.hu

 

Az iskola igazgatója:

Szabó Miklós

A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosítást ad:

Dékány Zsigmondné igazgató-helyettes (szerdán 10,50 –től 11,35 óráig)

 

Az iskola OM azonosítója:

030694

 


A tagozatok kódjai:

01

6 évfolyamos gimnázium
reál-angol (15 fő)

 


02

6 évfolyamos gimnázium
reál-német(15 fő)

 


03

6 évfolyamos gimnázium
humán-angol(15 fő)

 


04

6 évfolyamos gimnázium
humán-német(15 fő)

 


05

4 évfolyamos gimnázium
reál-angol (16 fő)

 


06

4 évfolyamos gimnázium
reál-német (16 fő)

 


07

5 évfolyamos gimnázium angol nyelvi előkészítő, majd humán osztály (32 fő)

Oktatási formák

Hat évfolyamos gimnázium

Reál osztály (7. A.) – felvehető létszám: 30 fő

Tagozatkód: 01 reál-angol 02 reál-német

Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a felsőoktatásban előreláthatólag az agrár, egészségügyi, gazdasági, informatikai, katonai, rendvédelmi, műszaki vagy a természettudományi szakcsoportok valamelyike által kínált szakirányban szeretnének továbbtanulni.

A tanulmányok alatt az emelt óraszámú matematika oktatás mellett, a kor igényeinek megfelelően hat éven át tanulóink részt vesznek az első idegen nyelv tanulásában, négy évig emelt óraszámban (5 óra). Az osztály egyik fele angol nyelvet, a másik fele német nyelvet tanulhat emelt óraszámban. Matematikából és az első idegen nyelvből az emelt szintű érettségire való felkészítést mindenki számára biztosítjuk.

A kilencedik évfolyamtól kötelező a második idegen nyelv választása is alapóraszámban.

Ebben a képzési típusban az utolsó két évben, a szakcsoportok felvételi elvárásainak megfelelően biztosítunk két szabadon választott természettudományos órát – a kötelezően tanítottakon túl – az igényeknek megfelelően.

Ezen felül a gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink a továbbtanulási igényeiknek megfelelően az emelt vagy középszintű érettségire felkészítő óráink (2 x 2 óra) közül.

Az emelt óraszámú tantervi órákat iskolánk csak a nem kötelező órák terhére tudja biztosítani.

 

Humán osztály (7. B.) – Felvehető létszám: 30 fő

Tagozatkód 03: humán-angol 04: humán-német

Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a felsőoktatásban előreláthatólag bölcsész, jogi és szociális, tanító vagy óvodapedagógusi szakcsoportok valamelyike által kínált szakirányban szeretnének továbbtanulni.

A tanulmányok során a magyar nyelv és irodalom, a történelem tanulásához kapnak többletórákat az ide járó diákok. A kor igényeinek megfelelően hat éven át tanulóink részt vesznek az első idegen nyelv tanulásában, négy évig emelt óraszámban (5 óra). Az osztály egyik fele angol nyelvet, a másik fele német nyelvet tanulhat emelt óraszámban. Az első idegen nyelvből az emelt szintű érettségire való felkészítést mindenki számára biztosítjuk.

A kilencedik évfolyamtól kötelező a második idegen nyelv választása alapóraszámban, de ezt a további két évben emelt óraszámú oktatás követi.

A gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink a továbbtanulási igényeiknek megfelelően az emelt vagy középszintű érettségire felkészítő óráink (2 x 2 óra) közül.

Az emelt óraszámú tantervi órákat iskolánk csak a nem kötelező órák terhére tudja biztosítani.

A felvételt az iskola felvételi szabályzatában foglaltak szerint döntjük el. Ennek legfontosabb pontja: „Az általános iskola 5. osztályának év végi és a 6. osztály félévi jegyeinek összesített átlaga legalább 4,00 legyen. A következő tantárgyak osztályzatát vesszük figyelembe: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, idegen nyelv, informatika, természetismeret. A magatartás osztályzata az említett évfolyamokon legalább „jó” minősítésű legyen.”

Az alapkövetelménynek megfelelt jelentkezőket egy ismerkedő beszélgetésre hívjuk be.

Igény esetén kollégiumi elhelyezést biztosít a Középiskolai Kollégium.

 

Négy évfolyamos gimnázium

Reál osztály (9. C.) – Felvehető létszám: 32 fő

Tagozatkód 05: reál-angol 06: reál-német

Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a felsőoktatásban előreláthatólag az agrár, egészségügyi, gazdasági, informatikai, katonai, rendvédelmi, műszaki vagy a természettudományi szakcsoportok valamelyike által kínált szakirányban szeretnének továbbtanulni.

A gimnáziumi tanulmányok alatt az emelt óraszámú matematika oktatás mellett, a kor igényeinek megfelelően négy éven át tanulóink részt vesznek az első idegen nyelv tanulásában, két évig emelt óraszámban (5 óra). Az osztály egyik fele angol nyelvet, a másik fele német nyelvet tanulhat emelt óraszámban. Matematikából és az első idegen nyelvből az emelt szintű érettségire való felkészítést mindenki számára biztosítjuk.

A kilencedik évfolyamtól kötelező a második idegen nyelv választása is alapóraszámban.

Ebben a képzési típusban az utolsó két évben, a szakcsoportok felvételi elvárásainak megfelelően biztosítunk két szabadon választott természettudományos órát – a kötelezően tanítottakon túl – az igényeknek megfelelően.

Ezen felül a gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink a továbbtanulási igényeiknek megfelelően az emelt vagy középszintű érettségire felkészítő óráink (2 x 2 óra) közül.

Az emelt óraszámú tantervi órákat iskolánk csak a nem kötelező órák terhére tudja biztosítani.

Öt évfolyamos gimnázium

Angol nyelvi előkészítő, majd humán osztály (9. N.)

Felvehető létszám: 32 fő

Tagozatkód: 07

A nyelvi előkészítő osztályt további négy gimnáziumi év követi. Így az ide jelentkező tanulók öt évet járnak iskolánkba.

Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a felsőoktatásban előreláthatólag bölcsész, jogi és szociális, tanító vagy óvodapedagógusi szakcsoportok valamelyike által kínált szakirányban szeretnének továbbtanulni, de ezt megelőzően nyelvi előképzettséget szeretnének kapni egy nyelvi előkészítő osztályban, mely a 13. évfolyam végére két nyelv elsajátítását teszi lehetővé.

Az ide jelentkező diákok az első évben heti 12 órában tanulják az angol nyelvet, 5 órában pedig informatikai ismeretekre tesznek szert, a fennmaradó 13 órán a magyar, a matematika, a történelem, a biológia, a kémia, a fizika, a földrajz és a testnevelés osztozik. Ezeken az órákon képességfejlesztés és a gimnáziumi anyag megalapozása folyik. A tanulók minden tantárgyból osztályzatot kapnak.

Az ezt követő négy évben a magyar nyelv és irodalom, a történelem és a nyelvek tanulásához kapnak többlet órákat az ide járó diákok.

A tizedik évfolyamtól az angol nyelv oktatása továbbra is emelt óraszámban (5 óra) folyik tovább. Ekkor lesz kötelező a második idegen nyelv választása 3 órában, melynek óraszáma a 12.-13. évfolyamon 8 órára emelkedik. A két idegen nyelvből az emelt szintű érettségire való felkészítést mindenki számára biztosítjuk

A gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink továbbtanulási igényeiknek megfelelően az emelt vagy középszintű érettségire felkészítő óráink (2 x 2 óra) közül.

Az emelt óraszámú tantervi órákat iskolánk csak a nem kötelező órák terhére tudja biztosítani.

A négyosztályos gimnáziumba és az ötosztályos gimnáziumba (angol nyelvi előkészítő osztályba) jelentkezőkre ugyanaz a felvételi eljárás vonatkozik:

A felvételt az iskola felvételi szabályzatában foglaltak szerint döntjük el. Ennek legfontosabb pontja: Az általános iskola 6. és 7. osztályának év végi, a 8. osztály félévi jegyeinek összesített átlaga legalább 4,00 legyen. A következő tantárgyak osztályzatát vesszük figyelembe: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, idegen nyelv, informatika, földrajz, fizika, kémia, biológia. A magatartás osztályzata az említett évfolyamokon legalább „jó” minősítésű legyen.”

Csak az alapkövetelménynek megfelelt jelentkezőket hívjuk be a magyar nyelvi és a matematikai képességeket felmérő írásbeli felvételikre. Ezt követően ismerkedő beszélgetésen vesznek részt a tanulók.

Egyéb tudnivalók

Igény esetén kollégiumi elhelyezést biztosít a Középiskolai Kollégium.

 

Nyitott Kapuk Napja:

2007. november 28-án 16,00 órától
(9. évfolyamra jelentkezőknek)

2007. november 29-én 16,00 órától
(7. évfolyamra jelentkezőknek)

 


Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium

9400 Sopron, Ferenczy János u. 7.

Tel.: (99) 511-820 (központ), (99) 511-821 (titkárság), 314-548 (tanműhely), Fax: (99) 511-840

 

Az iskola igazgatója:

Hegyi Ferenc

A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosítást ad:

Tulok Jenő igazgatóhelyettes (hétfő 8 és 10 óra között)

 

Az iskola OM azonosítója:

030762


A tagozatok kódjai:

gimnázium

01

nyelvi előkészítő évfolyam, idegen nyelv angol

02

nyelvi előkészítő évfolyam, idegen nyelv német

szakközépiskola

10

nyelvi előkészítő, műszaki szakterület, informatika szakmacsoport, idegen nyelv angol

11

nyelvi előkészítő, műszaki szakterület, informatika szakmacsoport, idegen nyelv német

12

műszaki szakterület, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

13

műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport

szakiskola

21

műszaki szakterület, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport


22

műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport

Oktatási formák

Gimnázium

Kerettantervre épülő, általános tantervű négy évfolyamos gimnázium, nyelvi előkészítő évfolyama

Tagozatkód: 01 – angol nyelv, 02 – német nyelv
Képzési idő:
1+4 év Tervezett létszám: 1 osztály, 28 fő

Az általános tantervű gimnáziumi osztályban az érettségi vizsgára és a felsőfokú továbbtanulásra készítjük fel tanulóinkat.

A nyelvi előkészítő („nulladik”) évfolyamon az óraszám jelentős részében intenzív idegen nyelvi képzés folyik, melynek célja a nyelvvizsgára, illetve az emelt szintű idegen nyelvi érettségire való felkészítés. Ezen az évfolyamon a diákok informatikát, tanulásmódszertant is tanulnak, s különböző képességfejlesztő foglalkozások mellett megszervezzük az általános iskolában elsajátított matematikai, nyelvi stb. ismeretek szinten tartását is.

A sikeres érettségi vizsga, illetve a differenciált foglalkoztatás érdekében minden évfolyamon csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket, az utolsó két évben pedig a matematikát is. Két idegen nyelv (angol és német) tanulása kötelező.

Kiemelkedő számítástechnikai felszereltségünket kihasználva az első két évben csoportbontásban oktatjuk a számítástechnika alapjait és a fontosabb felhasználói programokat.

Felvételi követelmények:

A felvételi kérelmek elbírálása az általános iskola által közölt - 7. osztály tanév végi és 8. osztály félévi - érdemjegyek és minősítések, illetve egyéb tények (nyelvismeret, különböző versenyeken elért helyezések stb.), továbbá az iskola által szervezett elbeszélgetés alapján történik.

A felvételi kérelmek elbírálását az alábbi szempontok szerint végezzük:

  1. Az általános iskola 7. osztály tanév végi, illetve a 8. osztály első félévi érdemjegyei a magyar nyelv és irodalom; matematika; a választott idegen nyelv tantárgyakból.
  2. Az általános iskola által közölt valamennyi minősítés magatartásból és szorgalomból.
  3. Az általunk szervezett elbeszélgetés alapján a jelentkező intelligenciájáról, kommunikációs készségeiről kialakított benyomások.

Az időpontokról a jelentkezőket levélben tájékoztatjuk.

A nyelvi előkészítő évfolyamon két idegen nyelvből folytatunk képzést. Az angol vagy német „nulladik” évfolyamra azon tanulók jelentkezését várjuk, akik az adott idegen nyelvet az általános iskolában tanulták.

Szakközépiskola

A szakközépiskolai képzés célja, hogy széles szakmai alapozást nyújtva, a munkaerő-piaci igényeket követő felkészítést nyújtson, ugyanakkor a felsőfokú képzésbe való bekapcsolódást is biztosítsa. Emelt óraszámban tanulják a német, informatikai szakon a német mellett az angol nyelvet. A képzésben kiemelt szerep jut a számítástechnika - informatika oktatásának is.

Az érettségi vizsgát követően a konkrét szakmai képzésre a tanuló akkori érdeklődésétől és a lehetőségektől függően kerül sor, differenciált képzési időben, különböző formákban.

Informatika szak

Kerettantervre épülő, műszaki szakterület, informatika szakmacsoport, nyelvi előkészítő évfolyama

Tagozatkód: 10 – angol, 11 – német
Képzési idő:
1+4 év Tervezett létszám: 32 fő

A nyelvi előkészítő („nulladik”) évfolyamon az óraszám jelentős részében intenzív idegen nyelvi képzés folyik, melynek célja a nyelvvizsgára, illetve az emelt szintű idegen nyelvi érettségire való felkészítés. Ezen az évfolyamon a diákok informatikát, tanulásmódszertant is tanulnak, s különböző képességfejlesztő foglalkozások mellett megszervezzük az általános iskolában elsajátított matematikai, nyelvi stb. ismeretek szinten tartását is.

A szakközépiskolai képzés négy évében a hangsúly a közismereti általánosan művelő tárgyak tanulásán van, amelyeket a gimnáziumi képzéssel azonos szinten oktatunk. A szakmai orientációt az első évben az informatika segíti. A negyedik év utáni továbbtanuláshoz, szakmai képzéshez szükséges számítástechnikai, elektronikai és mérési ismereteket a felsőbb osztályokban folyó szakmai alapozás biztosítja. A tananyag modulrendszerű felépítése biztosítja a képzés rugalmasságát és a munkaerő-piaci igényekhez történő igazítását.

Elektronikai szak

Kerettantervre épülő, műszaki szakterület, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

Tagozatkód: 12 Tervezett létszám: 30 fő

Képzési idő: 4 év + specializáció

A specializáció során (az érettségi után) megszerezhető szakképesítések:

elektronikai technikus, autóelektronikai műszerész, mechatronikai műszerész

A képzés célja egy nemzetközileg elismert minősítésnek megfelelő, korszerű általános műveltség és elektronikai szakmai alapismeretek nyújtása. A képzés első négy évében az összes olyan elektronikai, számítástechnikai ismeretet oktatjuk, amelyek az adott szakmacsoportba tartozó valamennyi szakmához szükségesek. A kimenetek kiválasztásánál a széles szakmai alapozás miatt figyelembe vehető a tanulók irányultsága és a gazdaság mindenkori igénye.

Gépész-automatizálási szak

Kerettantervre épülő, műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport

Tagozatkód: 13 Tervezett létszám: 30 fő

Képzési idő: 4 év + specializáció

A specializáció során (az érettségi után) megszerezhető szakképesítések:

automatikai műszerész, autószerelő, mechatronikai műszerész

A közismereti tárgyak jelentős részében a gimnáziumhoz közeli a képzés. A felsőbb évfolyamokon az általános művelés mellett széles szakmai alapozás folyik. A képzési programban súlyponti helyet foglal el a számítástechnika (és műszaki alkalmazásai), valamint a hagyományos gépészet ismereteit kiegészítő automatika és elektronika oktatása, ami a csúcstechnika elsajátítását jelenti. A jól változtatható elemekből felépített képzési tartalom nagyfokú variálhatóságot biztosít, így másféle kiegészítő szakképesítés megszerzését is lehetővé teszi (pl. CNC, PLC).

Felvételi követelmények:

Az informatika szakmacsoport nyelvi előkészítő évfolyamának felvételi követelményei megegyeznek a gimnáziumnál leírtakkal.

A felvételi kérelmek elbírálása az általános iskola által közölt - 7. osztály tanév végi és 8. osztály félévi - érdemjegyek és minősítések, illetve egyéb tények (nyelvismeret, különböző versenyeken elért helyezések stb.), továbbá az iskola által szervezett elbeszélgetés alapján történik.

A felvételi kérelmek elbírálását az alábbi szempontok szerint végezzük az elektronikai- és a gépész-automatizálási szak esetén:

  1. Az általános iskola 7. osztály tanév végi, illetve a 8. osztály első félévi érdemjegyei a magyar nyelv és irodalom; matematika; fizika tantárgyakból.
  2. Az általános iskola által közölt valamennyi minősítés magatartásból és szorgalomból.
  3. Az általunk szervezett elbeszélgetés alapján a jelentkező intelligenciájáról, kommunikációs készségeiről kialakított benyomások.

Az időpontokról a jelentkezőket levélben tájékoztatjuk.

  1. A szakmai képzés megkezdéséhez egészségi alkalmasság.

Szakiskola

„A” kerettanterv, műszaki szakterület

Tagozatkód: 21 elektrotechnika-elektronika szakmacsoport „A2”

Tagozatkód: 22 gépészet szakmacsoport „A2”

Képzési idő: 2 év + a szakképzés ideje Tervezett létszám: 30 fő

Ebben az oktatási formában a 9–10. osztályban döntően közismereti tantárgyakat tanulnak az ide jelentkező tanulók, illetve szakmai orientációs tananyag is megjelenik a tanulmányaik során.

A tizedik évfolyam után kezdődik a speciális szakmai képzés, az egyik csoportban gépész, a másikban villamos területeken. A szakmai képzés időtartama: 2 vagy 3 év

16 éves kortól tanulható (10. osztály után):

gázvezeték- és készülékszerelő, géplakatos, villanyszerelő, vízvezeték- és központifűtés-szerelő

Egyéb tudnivalók

Az iskola saját tanműhellyel, mérőtermekkel, tornateremmel, edzőtermekkel, könyvtárral (olvasóterem és internet-használat), iskolaújsággal, klubbal, stúdióval (zárt láncú videó-rendszer, iskolai képújság) rendelkezik.

Nyitott Kapuk Napja:

2007. november 19-én és 20-án 15,00 órától

 

 

 

 

  
Polgármesteri Hivatal