datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Településképi véleményezési eljárás

 

Frissítve: 2014. február 27.


Az ügyintézés helye: Városfejlesztési Osztály

Sopron MJV Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési Osztály, Városépítészeti csoport; Sopron Fő tér 1. II. em. 43. sz . iroda.

 

A véleményezési eljárás:

Sopron város közigazgatási területén, építési telken, vagy közterületen tervezett, építési engedélyhez kötött építési munkák estében, az építési engedélyt megelőzően településképi véleményt kell kérnie az előírásnak megfelelő mellékletek benyújtásával. Amennyiben a tervezett építési munka megfelel a településképi szempontoknak és a településrendezési előírásoknak, akkor Polgármesteri hatáskörben, a Városépítészeti csoport engedélyezésre javasolja a tervezett munkát, 15 napon belül, a városi főépítész, vagy tervtanács állásfoglalása alapján. Ellenkező esetben a véleményében nem javasolja a tervezett építési munka engedélyezését.

 

Településképi véleményt kell kérni az alábbi munkák építési, fennmaradási engedélyezése előtt:

- helyi védelem alatt álló építmény, vagy utcakép- ill. kilátásvédelem alá tartozó terület építményei;

- ipari gazdasági övezetbe (Gip), kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetbe (Gksz) tartozó ingatlanokra tervezett, 1000 m2-nél nagyobb összes szintterületű építmény;

- a városkapu szerepet betöltő utak mentén egy építési telek mélységig minden engedélyköteles építmény (városkapu terület: 84. sz. főút; Somfalvi út; Harkai út; Pozsonyi út; Rákosi út; Balfi út; Fehér út);

- közterület-alakítási tervekkel kapcsolatban, melyek 200 m2-nél nagyobb területet érintenek;

- szobor, emlékmű, díszkút;

- önálló reklámtartó építmények; 

 

Az eljárás díja:

A településképi bejelentési eljárásért 3.000- Ft. illetéket kell fizetni.

 

A kérelem benyújtása:

A településképi véleményezési eljárás megindításához az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

− kérelem (papír alapú kérelem űrlap);

− tervtanácsi állásfoglalás, vagy főépítészi szakvélemény a tervezett munkától függően;

− a kérelem benyújtásáig a véleményezendő építészeti-műszaki tervdokumentációt elektronikus formában fel kell tölteni az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre (ÉTDR), illetve a tárhelyhez biztosítani kell a polgármester hozzáférését;

− a hiányosan benyújtott kérelemmel kapcsolatban nincs lehetőség hiánypótlás kiírására;

− a polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre (ÉTDR);

−  a településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

 

Vonatkozó jogszabályok (hatályos 2013. január 1-től):

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény   30/C §, 30/D §;

- A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet   21-26 §.

- A településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló 46/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet

- A településképi véleményezési eljárásról szóló 47/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet

    

Letölthető nyomtatványok:

- Településképi bejelentési űrlap

- Településképi vélemény iránti kérelem űrlap 
Polgármesteri Hivatal