datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város jegyzője, aljegyzője
A város jegyzője:

dr. Sárvári Szabolcs

tel.: 99/515-113A város aljegyzője:

dr. Kovács Gábor

tel.: 99/515-273

 


 

A jegyző és az aljegyző

A jegyző

Mint a Hivatal vezetője, szakmailag felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan, igazságos és színvonalas ügyintézés ellátásáért.

Feladatai különösen:

A/ A testületi működéssel kapcsolatban:

1.    összehangolja az előkészítő munkát, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek végrehajtásáról;
2.    törvényességi szempontból figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását, ha a döntéseknél jogszabálysértést észlel, köteles jelezni;
3.    gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére;
4.    gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
5.    tanácskozási joggal vesz részt a közgyűlés, a közgyűlés bizottságának ülésén;
6.    jelzi a közgyűlésnek, a közgyűlés szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
7.    évente beszámol a közgyűlésnek a hivatal tevékenységéről;
8.    döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyeket.B/ A Hivatal működésével kapcsolatban:

1.    gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
2.     dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, és ellátja az iratkezelési feladatokat;
3.     gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;
4.    dönt azokban az államigazgatási és hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester a jegyzőre átruház;
5.    dönt a hatáskörébe tartozó államigazgatási és hatósági ügyekben;
6.    köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását;
7.    köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is;
8.    a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét;
9.    biztosítja a Hivatal működését és ellenőrzi a feladatellátás törvényességét;
10.    irányítja a dolgozók továbbképzését;
11.    elkészíti a Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót;
12.    köteles a szakszervezettel együttműködni, ennek keretében az érdekképviseleti tevékenységéhez szükséges információk biztosításával feladata ellátását elősegíteni, valamint észrevételeikre, javaslataikra vonatkozó munkáltatói álláspontot és annak indokait közölni;
13.  ellátja a településképi bejelentési és véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatásköröket, valamint kiadja a rendeltetést és rendeltetési egység-számot igazoló hatósági bizonyítványt.
           

Az aljegyző

A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat, a jegyző munkáját segíti, illetve a jegyző távollétében illetve akadályoztatása esetén megilletik a jegyző jogosultságai.


A jegyző és az aljegyző közötti munkamegosztás

A jegyző ellátja a Közgazdasági Osztály, Városfejlesztési Osztály, Városgazdálkodási Osztály és a Városüzemeltetési Osztály felügyeletét. Az aljegyző ellátja a Jegyzői Iroda, a Humánszolgáltatási Osztály és az Igazgatási Osztály felügyeletét. A Belső Ellenőrzés független, közvetlenül a jegyzőnek alárendelt szervezeti egység.

Aljegyző, a Jegyzői Iroda vezetője

-    jegyző helyettesítése, jegyző operatív munkájának segítése a munkaköri leírásban szereplő munkamegosztás szerint,
-    belső szabályozások előkészítése, nyilvántartása, közgyűlések jogi előkészítése, koordinálása,     
            önkormányzati alapítványokkal kapcsolatos jogi feladatok.

A Jegyzői Iroda vonatkozásában

-    az iroda munkaszervezésének, minőségi munkavégzésének biztosítása,
-    információáramlás biztosítása,
-    közgyűlési és bizottsági előterjesztések készítése, véleményezése,
             döntések végrehajtása,
-    az iroda által készített szerződések ellenőrzése, kezelése,

A felügyelet nem jár a szervezeti egység vezető jogainak elvonásával.