datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Építményadó ügyintézés


Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az építményadóról szóló 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

Nem tartozik e rendelet hatálya alá azon lakás, üdülő, melynek tulajdonosa, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja, vagy bérlője az ingatlan után magánszemélyek kommunális adóját köteles fizetni.

Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetve hasznosításától függetlenül.

Mentes az adó alól

- a magánszemély tulajdonában álló és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. § h) pont hatálya alá nem tartozó gazdasági épület.

- a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló egy gépjármű tárolására használt garázs, gépjárműtároló, amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy az őt rendszeresen szállító, vele legalább egy éve közös háztartásban élő Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó, a 2. pontja szerinti hozzátartozó, valamint a szerződés alapján tartásra kötelezett személy, mint adóalanynak a tulajdonában áll.

Súlyos mozgáskorlátozott személy: aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott orvosi szakvélemény igazolja.

- mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő- üzleti célt nem szolgáló – önálló helyrajzi számon nyilvántartott 10 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó, lomok, szerszámok, tüzelő tárolására szolgáló helyiség. Amennyiben az építmény hasznos alapterülete meghaladja a 10 m2-t, csak az azt meghaladó hasznos alapterület után kell az adót megfizetni.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik (pl. bontás, megsemmisülés) az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az adó mértékét Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az építményadóról szóló 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül (legkésőbb a változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az önkormányzati adóhatóság az éves építményadót az adózó adatbejelentése alapján, kivetés útján, határozatban állapítja meg.

Kitöltési útmutató az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” megnevezésű nyomtatványhoz.

Az adatbejelentést benyújtó személye: adózó / adózó törvényes képviselője / adózó állandó meghatalmazottja

Benyújtás formája és módja:

A kitöltött adatbejelentés benyújtható postai úton, vagy személyesen az Önkormányzati adócsoportoknál.

Az E-Önkormányzat Portál (nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, adatbejelentéseiket, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott adatbejelentéseiket megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, illetékeket az önkormányzat kiválasztását követően.

Ügyfélkapus regisztrációval – KAÜ azonosítást követően – az adatbejelentés (ASP-ADO-031 számú „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról" iForm típusú űrlap) elektronikusan benyújtható.

A gazdálkodó szervezetek, az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, valamint az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

Az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.

A gazdálkodó szervezetek számára kötelező a Cégkapu használata. Az egyéni vállalkozók és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett természetes személyek az elektronikus kapcsolattartást a KÜNY (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás) tárhelyükön keresztül kötelesek lebonyolítani.

Azon ügyfelek – akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek – szabadon határozhatják meg (rendelkezhetnek arról), hogy az adóhatóság számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön. A Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/

Ügyintézési határidő:

Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Az ügyet intéző szervezeti egység:

Sopron MJV Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztály/Önkormányzati adócsoport I.-II.

9400 Sopron, Fő tér 1.

Vonatkozó jogszabályok:

Építményadó beszedési számla:                 50433326-10016738