datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázat önkormányzati lakás költségelven vagy piaci alapon történő bérbevételére


Sopron városban a megüresedett önkormányzati bérlakás bérlőjévé történő kijelölés pályázati úton lehetséges. A pályázati hirdetmény a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre, emellett a Soproni Téma hirdetési újságban is megjelenik, valamint a város honlapján, a http://www.sopron.hu pályázati hirdetmények alatt is olvasható, úgy, hogy az érdeklődők számára legalább 15 nap álljon rendelkezésre a meghirdetés és a pályázat benyújtása között.

Pályázattal kapcsolatos információkat a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán (Sopron, Fő tér 1.) ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon az 515-136 számon lehet kérni.

A pályázatokat Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága bírálja el és dönt a pályázat nyerteséről. A pályázók írásban értesülnek a döntésről.

Piaci alapon csak olyan nagykorú személy választható bérlőnek, aki

 1. Sopronban lakástulajdonnal vagy annak haszonélvezetével, vagy lakás használatával nem rendelkezik,
 2. az óvadék megfizetését vállalja,
 3. a pályázó saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján meghaladja a bérbeadáskor a 112.575 Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 142.500 Ft-ot (a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának (28.500,-Ft) 395%-át, illetve egyedülálló személy esetén 500%-át.

Költségelven csak olyan nagykorú személy választható bérlőnek, aki

 1. lakástulajdonnal vagy annak haszonélvezetével nem rendelkezik,
 2. az óvadék megfizetését vállalja,
 3. a pályázó saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján meghaladja a bérbeadáskor a 112.575 Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 142.500 Ft-ot (a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának (28.500,-Ft) 395%-át, illetve egyedülálló személy esetén 500%-át.

Ha a pályázó már másik önkormányzati lakás bérlője, a pályázatot - az egyéb feltételek mellett is - csak akkor nyerheti el, ha előző önkormányzati lakására vonatkozó bérleti szerződését írásban felmondja, vagy írásban hozzájárul annak közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, és nincs lakbértartozása vagy közüzemi díj tartozása. A felmondás vagy a közös megegyezéssel történő megszüntetés időpontjának meg kell előznie a pályázaton elnyert bérleti jogviszony kezdő időpontját.

Felújítással történő bérbevétel esetén: 

A pályázaton az a nagykorú személy indulhat, aki

 1. a felújítás feltételeit vállalja,
 2. írásban nyilatkozik, hogy a felújításhoz szükséges összeg fedezetének 60%-val rendelkezik,
 3. elfogadja a Sopron Holding Zrt.-vel kötendő megállapodás tartalmát,
 4. a felújítással meghirdetett pályázat nyerteseként a Sopron Holding Zrt.-vel megállapodást köt,
 5. a költségelven/piaci alapon történő bérbevétel tekintetében megfelel a feltételeknek.

Általános tudnivalók:

A Sopron Holding Zrt.-vel kötendő megállapodás többek között tartalmazza:

-    a kivitelezési munkák ütemezését, a befejezés idejét,

-    a műszaki tartalom meghatározását és a felhasználható anyagok jegyzékét,

-    az építési (felújítási) napló vezetésének kötelezettségét,

-    a lakáshasználati jogra vonatkozó rendelkezéseket.

A felújítással meghirdetett lakás esetén a felújítás idejére a pályázó határozott időre szóló bérleti jogviszonyra köt szerződést a Sopron Holding Zrt-vel, és a mindenkor hatályos rendelet alapján köteles bérleti díjat fizetni. Amennyiben a felújítás a pályázatban meghatározott és a megállapodásban vállalt határidőre és műszaki tartalommal nem készül el, úgy a lakást a határozott időre szóló bérleti szerződés lejártát követő 3 munkanapon belül köteles visszaadni. A már elvégzett munkák anyag és kivitelezési költségeinek visszatérítésére Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sopron Holding Zrt. felé semminemű követeléssel nem élhet.

A felújítási munkálatok határidőre és megfelelő műszaki tartalommal történő szakszerű elvégzését a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztálynál kell igazolni az üzemeltető – a Sopron Holding Zrt. – által kiállított jegyzőkönyvvel, amely az újabb, határozott időre szóló bérleti jogviszonyra köthető bérleti szerződés feltétele.

A határozott idő leteltével, illetve a lakástulajdon megszerzésével a bérleti jogviszony a Polgármesteri Hivatal elhelyezési kötelezettsége nélkül megszűnik. A bérlő a bérleti jogviszonya lejárta előtt legalább három hónappal nyújthat be kérelmet az önkormányzati lakása költségelven/piaci alapon történő bérleti jogviszonyának meghosszabbítására.

A polgármester a kérelmező jogviszonyát legfeljebb 5 éves időtartamra meghosszabbítja, ha lakbérhátraléka és közüzemi díj tartozása nincs, továbbá megfelel a mindenkor hatályos önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló helyi rendelet költségelven/piaci alapon történő bérlőkiválasztás feltételeinek.