datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Városgazdálkodási Osztály
Városgazdálkodási Osztály
Osztályvezető:

Papné Horváth Barbara

Cím:

9400 Sopron, Fő tér 1.

Telefon:

99/515-123

E-mail

papne.horvath.barbara@sopron-ph.hu


 


 


I.

 

Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök

 

1.    Osztályvezető

 1. Jogi osztályvezető helyettes
 2. Műszaki osztályvezető helyettes, Közútkezelői és útügyi csoportvezető
 3. Ügyintéző titkárnő I.
 4. Ügyintéző titkárnő II.

 

Városüzemeltetési csoport

 1. Városüzemeltetési ügyintéző I.; csoportvezető  
 2. Városüzemeltetési ügyintéző II.
 3. Városüzemeltetési asszisztens
 1. Környezet és természetvédelmi ügyintéző

 

Közútkezelői és útügyi csoport

 1. Közútkezelő III.
 2. Útfelügyelő I.
 3. Útfelügyelő II.
 4. Útfelügyelő – útügyi ügyintéző
 5. Útügyi ügyintéző

 

Közterületi csoport

 1. Közterület-felügyelő I.; csoportvezető
 2. Közterület-felügyelő II.
 3. Közterület-felügyelő III.
 4. Közterület-felügyelő IV.
 5. Közterület-felügyelő V.
 6. Közterület-felügyelő VI.
 7. Közterület-felügyelő VII.
 8. Közterület-felügyelő VIII.
 9. Mezőőr I.
 10. Mezőőr II.

 

Vagyongazdálkodási csoport

 1. Vagyongazdálkodási jogi szakreferens
 2. Vagyongazdálkodási ügyintéző I.
 3. Vagyongazdálkodási ügyintéző II.
 4. Vagyongazdálkodási ügyintéző III.

 

 

 

 

II.

 

Az osztály feladatai

 

A részletes feladat leírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák. A főbb feladatok csoportonkénti és munkakörönkénti bontásban a következők.

 

Osztályvezető

-        az osztály munkaszervezésének, minőségi munkavégzésének biztosítása,

-        információáramlás biztosítása, értekezleteken részvétel, értekezletek tartása,

-        közgyűlési és bizottsági előterjesztések készítése, véleményezése, döntések végrehajtása,

-        az osztály által készített szerződések ellenőrzése, kezelése,

-        az osztály által végzett közbeszerzési feladatok ellátása.

 

Jogi osztályvezető helyettes

–     az osztályvezető helyettesi feladatok ellátása az osztály jogi vonatkozású

      feladatai tekintetében,

-        tulajdonosi hozzájárulások, elővásárlási jognyilatkozatok előkészítése,

-        önkormányzati ingatlanokat érintő telekalakítási eljárásokban való részvétel,

-        éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése,

-        részvétel pályázatok, licittárgyalások lebonyolításában,

-        a Városgazdálkodási Osztály feladatköréhez kapcsolódó jogászi feladatok ellátása:

-        az osztály egyes csoportjai által készített kimenő levelek jogi kontrollja,

-        telekértékesítés előkészítése,

-        az adásvételi szerződések megkötése során a jogszerűség biztosítása,

-        közreműködés a vállalkozói és egyéb szerződések megkötésében.

 

Műszaki osztályvezető helyettes, Közútkezelői és útügyi csoportvezető

–     az osztályvezető helyettesi feladatok ellátása az osztály műszaki jellegű

feladatai tekintetében,

–     a Közútkezelői és útügyi csoport tevékenységének irányítása,

–     a csoportba tartozó kollégák kimenő leveleinek szakmai kontrollálása,

–     közútkezelői hozzájárulások kiadása,

–     útvonal engedélyek kiadása,

–     tervegyeztetések,

–     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

 

Ügyintéző titkárnő I.

-      az osztály havi likvidtervének kezelése,

-      statisztikák vezetése,

-      levelezés, posta intézése, határidők figyelemmel kísérése,

-      tárgyalásokról, értekezletekről emlékeztető, jegyzőkönyv készítése,

-      ügyiratok iktatása, kezelése,

-      eszközök, anyagok, készletek, bélyegzők, belső szabályozó dokumentumok kezelése.

 

Ügyintéző titkárnő II.

-     a hátralékosok listájának kezelése, felszólítások készítése,

-     statisztikák vezetése,

-     levelezés, posta intézése, határidők figyelemmel kísérése,

-     tárgyalásokról, értekezletekről emlékeztető, jegyzőkönyv készítése,

-     ügyiratok iktatása, kezelése,

-     eszközök, anyagok, készletek, bélyegzők, belső szabályozó dokumentumok kezelése.

 

Városüzemeltetési csoport

 

Városüzemeltetési ügyintéző I.; Csoportvezető

–    a csoport tevékenységének irányítása,

–    a csoporttagok kimenő leveleinek szakmai kontrollálása,

–    az éves költségvetés készítéséhez költségvetési beszámolókhoz, zárszámadáshoz részanyag készítése a csoport munkájához kapcsolódó feladatok vonatkozásában.

–    Zöldterületek, (parkok, parkerdők stb.) játszóterek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,

–     települési vízellátási, csapadékvíz elvezetési feladatok szervezése,

–     fürdőüzemeltetési szerződésben foglaltak figyelemmel kísérése, betartatása,

–     települési vízrendezési feladatok ellátása,

–     feladatköréhez kapcsolódó EU-s és egyéb pályázatok szakmai koordinálása.

 

Városüzemeltetési ügyintéző II.

-     beruházások lebonyolítása,

-     támogatott projektekkel kapcsolatos ügyek intézése,

-     egyéb környezet és természetvédelmi feladatok.

 

 

 

Városüzemeltetési asszisztens

-     szobrok, emlékművek, nyilvános illemhelyek fenntartásával kapcsolatos feladatellátás koordinálása,

-     szökőkutak, közkutak üzemeltetésében közreműködés,

-     behajtási engedélyek kiadása,

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

 

Környezet és természetvédelmi ügyintéző

-   környezetvédelemmel, növényvédelemmel kapcsolatos hatósági munka,

-     környezetvédelmi program készítése, végrehajtás koordinálása,

-     kéményseprő-ipari közszolgáltatás szervezése,

-     temetők fenntartásával kapcsolatos városüzemeltetési feladatok szervezése,

-     EU-s és egyéb pályázatok szakmai koordinálása,

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

 

Közútkezelői és Útügyi Csoport

 

 

Közútkezelő III.

-     útfelbontások engedélyezése, egyeztetése,

-     tulajdonosi hozzájárulások kiadása utak igénybevételéhez,

-     közútkezelői hozzájárulások kiadása építéshatósági eljáráshoz,

-     útvonal engedélyek kiadása,

-     közutak lezárásának engedélyezése,

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

 

Útfelügyelő I-II.

-     úton folyó munkák ellenőrzése, szükség esetén intézkedések megtétele,

-     káresetek elbírálásában történő közreműködés,

-     közúti jelzőtáblák ellenőrzése, szükség esetén intézkedés kezdeményezése,

-     forgalomtechnikai módosításokra javaslattétel.

Tevékenységét az Osztályvezető által kijelölt városrészben végzi.

 

Útfelügyelő- útügyi ügyintéző

-     úton folyó munkák ellenőrzése, szükség esetén intézkedések megtétele,

-     káresetek elbírálásában történő közreműködés,

-     közúti jelzőtáblák ellenőrzése, szükség esetén intézkedés kezdeményezése,

-     forgalomtechnikai módosításokra javaslattétel,

-     útnyilvántartás vezetése,

-     súlykorlátozás alóli felmentések kiadása,

-     útvonal-engedélyek kiadása,

-     bontással nem járó eltérő közterület használatok engedélyezése.

 

Útügyi ügyintéző

-     útfenntartással, útfelújítással kapcsolatos feladatellátás koordinálása,

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése,

-     az autóbusszal végzett közösségi közlekedés szervezésében részvétel,

-     EU-s és egyéb pályázatok szakmai koordinálása (QUEST).

 

 

Közterület-felügyeleti csoport

 

Közterület-felügyelő I: csoportvezető

–    a csoport munkájának irányítása,

–    közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele,

–    közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében.

 

Közterület-felügyelő II-VIII.

-     közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele,

-     közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében.

 

 

Mezőőr I-II.

A mezei őrszolgálatról szóló jogszabályokban rögzített feladatok ellátása, így különösen:

-       a termőföldek őrzése,

-       a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme,

-       jogellenes cselekmények megakadályozása, ennek érdekében intézkedések megtétele, illetve intézkedések kezdeményezése.

 

 

 

 

Vagyongazdálkodási csoport

 

Vagyongazdálkodási jogi szakreferens

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése,

-     önkormányzati ingatlanokat érintő tulajdonosi hozzájárulások, elővásárlási jognyilatkozatok készítése,

-     telekalakítással kapcsolatos feladatok ellátása,

-     önkormányzati gazdasági társaságok működésével kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése,

-     önkormányzati portfolióval kapcsolatos döntések előkészítése.

 

Vagyongazdálkodási ügyintéző I.

-     önkormányzati ingatlanok értékesítésének lebonyolítása

-     nem lakáscélú helyiségek, beépítetlen területek, bel- és külterületek, mezőgazdasági területek bérbeadásával kapcsolatos ügyek,

-     Gazdasági Bizottsági döntést igénylő ügyek előterjesztésének elkészítése,

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése,

-     telekalakítással kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Vagyongazdálkodási ügyintéző II.

-     önkormányzati bérlakások bérlőinek kijelölése, bérlakásba történő befogadáshoz, albérletbe adásához szükséges iratok elkészítése, bérlakások cseréjével kapcsolatos feladatok, bérleti szerződés megszüntetéséhez kapcsolódó feladatok,

-     bérlakások pályázat útján történő hasznosítása,

-     lakástámogatási kérelmek bizottsági ülésre történő előkészítése, lakáshoz jutási támogatások, igazolások, egyéb ügyiratok elkészítése,

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

 

Vagyongazdálkodási ügyintéző III.

-     éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése,

-     önkormányzati lakásingatlanok pályáztatásának lebonyolítása, az adásvételi szerződés elkészítése.

 

 

 

III.

Helyettesítés, kiadmányozás

 

Az osztályvezetőt távollétében a két osztályvezető helyettes meghatározott feladatkörének megfelelően helyettesíti, a kiadmányozási jogot gyakorolja.

 

A köztisztviselők helyettesítését az egyes csoportokon belül kell megoldani, de biztosítani kell elsősorban adminisztratív munkakörben a csoportok közötti helyettesítés feltételeit is.

 

Önálló kiadmányozási jogot gyakorol:

-          minden ügyintéző az idézések, hiánypótlásra felhívások, adatkérés, helyszíni szemle kiírása, jogerősítés esetében,

-          a közútkezelő a díjmentes közterület-használatok, az egy évnél rövidebb határidejű és 2 m2ésannálkisebb területre vonatkozó, burkolatbontással nem járó alakszerű engedélyek kiadása, az útfelbontással járó hibajavítások valamint a közterület-használati díj meghatározása tekintetében a határozatlan idejű engedélyek esetében,

-          a közterület-felügyelő és a mezőőr a feladatkörébe utalt intézkedések, és ezek iratai tekintetében,

-          minden ügyintéző a munkaköri leírásában meghatározott feladatkörben.

 

 

IV.

Hatályba lépés

 

 

Jelen ügyrend 2017. december 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a Városgazdálkodási Osztály 2016. június 1-jén kiadott 18. változatú ügyrendje hatályát veszti.