datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

  	képek
| továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Egészségház-avató Kópházán

- Szent István Királyunk Napja előtt, aligha lehetne méltóbb ünnepi eseményt elképzelni egy, a közösséget szolgáló létesítmény átadásánál –kezdte beszédét Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője, Kópháza díszpolgára.Az egészségügyi alapellátás újrafogalmazása történt meg Kópházán az augusztus 19-én átadott egészségházzal. Az újabb fejlesztés mind Kópháza településére, mind annak mikro körzetére pozitív hatással lesz. Az egészségügyi alapellátás javítása érdekében „Mikro Egészségház Modell kialakítására” pályázott és nyert Kópháza, és valósította meg az egészségház felújítását.

A projekt és az egészségügyi ágazat célja is az alapellátás újrafogalmazása volt Kópháza településen és a település mikro körzetében, ahol az ellátottak száma jelenleg 2734 fő, az érintett lakosságszám pedig 3532 fő. Fontos célkitűzés valósult meg ezzel: területileg kiegyenlítődött a térségben az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a kópházi mikrotérség ellátása pedig biztosított.

Nemcsak az épület állagának felújítása történt meg, hanem annak teljes körű akadálymentesítésével mindenki számára hozzáférhető lett az intézmény. A berendezések és orvosi műszerek beszerzésével az ellátás a mai kornak megfelelő és az informatikai fejlesztésekkel egy modern info-kommunikációs rendszerbe való kapcsolódásnak sincs már akadálya.

Az épület talajnedvesség elleni szigetelés hiánya, a homlokzati vakolat hiányosságai, a rossz hőszigetelés, az épület padozatának elavultsága alkalmatlanná tették az épületben a kellemes környezet biztosítását. A meglévő ingatlan infrastruktúrájának korszerűsítése azonban vonzóvá és költséghatékonyabbá teszi az épületet. Így az alapellátás – háziorvos szolgálat – minősége is javul és a kapcsolódó védőnő szolgálat is fejlődik.

20110819egeszhaz15c.jpg

Az Egészségház az új betelepített funkciókkal megfelelően és színvonalasan biztosítja az egészségügyi alapellátást kellemes környezetben.

A projekt összköltsége: 32.984.408. Ft, a projekt támogatási összege: 28.984.408. Ft, amiből önkormányzati forrás : 3.220.490. Ft. A beruházás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint közreműködő hatóság együttműködésével valósul meg. ), mint irányító hatóság és a VÁTI.

Az egészségház avatásán Grubits Ferenc polgármester köszöntötte elsőként az egybegyűlteket és mondott avatóbeszédet.

A polgármesteri gondolatokat követően Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője szólt az egybegyűltekhez.

- Szent István Királyunk Napja előtt, aligha lehetne méltóbb ünnepi eseményt elképzelni egy, a közösséget szolgáló létesítmény átadásánál –kezdte avató ünnepi beszédét Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője, Kópháza Díszpolgára.

Nemzetalapító, országépítő királyunk a fejlődés, a gyarapodás, az építés példáját adta az élet minden területén.

Ez a példa él tovább, sokszorozódik meg, szolgálja a közösség minden tagját azóta is, minden felújításban, fejlesztésben, minden olyan cselekedetben, amely a közösség gyarapodása érdekében történik.

20110819egeszhaz19c.jpg

Egy korszerű egészségházzal gyarapodtunk: ezt értékelnünk kell, ez minden itt élőnek közös sikere és öröme is egyben, amit mintegy megfényesít a holnapi ünnep.

Országgyűlési képviselőként mindenképpen szólni szeretnék az idei Szent István-ünnep különlegességéről, amelyet vigyünk magunkkal üzenetként az idei ünnepre.

Nagyon hosszú évtizedek óta ez az első olyan ünnep, amelyet egy olyan nemzet ülhet meg, amelynek új Alaptörvénye van.

Olyan Alaptörvénye, amely Isten nevével kezdődik. ,,Isten áldd meg a magyart! „ Ez egy biztos fundamentum, amire jövőt lehet építeni.

Az alapértékek, amelyekre épül, a megrendíthetetlen Szent István-i örökség: a kereszténység, a hit, a történelem, a hagyományok, az ősök, a kultúránk, a szellemi-lelki értékeink érvényesítése és tisztelete.

Annak a Szent István-i műnek lehetünk így törvény szerint is folytatói és beteljesítői, amely az összetartozást, az egymásra figyelést, az egymás iránti felelősséget, a jövőépítést teljesíti ki.

Megtiszteltetésnek és az isteni kegyelem, a sors különleges ajándékának tartom, hogy tevékeny részese lehettem Magyarország új alaptörvénye elkészítésének, megszületésének és elfogadásának.

Az Önöktől kapott megbízatás értelmében így Önök is mindannyiak részesei lehettek az Alaptörvény megalkotásának.

20110819egeszhaz23c.jpg

Tisztelt Megjelentek!

A kópházi fejlesztések, felújítások sorában egy újabb átadási ünnepségre kerül most sor, aminek lényegéről Polgármester Úr már szólt.

Az avatásra szóló meghívón szereplő információkból azonban kiolvasható a siker története is.

Nevek szervezetek, személyek, intézmények akik közreműködtek abban, hogy sikeres legyen a projekt, és akiknek ezért köszönet jár.

De mindenek mellett a siker elsősorban az itt élőknek köszönhető, azoknak a kópházi lakóknak, akik bölcsen tudják érvényesíteni érdekeiket.

Polgármester Úr mindent elkövet a sikerek érdekében, és a település pedig ebben mögötte áll, segíti és ebben partnere. Mert a siker csak az összetartó közösségek mellé tud szegődni. Ennek példája az, ami Nagycenken történt, Nagycenk példája és a többi hasonló település példája is azt mutatja, hogy csak ott tudnak eredményt elérni, ahol a polgármester mögött ott áll a képviselőtestület és a település lakói.

Tisztelt Kópháziak!

Minden kiolvasható a meghívóról:

Esperes úr jelenlétével és szolgálatával Kópháza közössége az mellett is tanúságot tesz, hogy a sikert a Mindenható erejének és akaratának és jószándékának is megköszöni, hálát adva a lehetőségekért.

Az a falu, amely ünnepeit, avatásait, örömteli pillanatait az egyház áldásával teszi teljessé jó úton jár a fejlődésben. Ezen ünnepi pillatakoban szeretném felidézni a néhány nappal ezelőtti nagyboldogasszony ünnepet, ahol Egresit Ferenc atya ezüstmiséjét tartotta, és ezzel együtt azt, hogy Mogyorósi Márk fiatal katolikus lelkészként prédikálhatott, ami mind a hit megtartó erejét bizonyítja egy közösség számára.

A meghívón az is szerepel, hogy fellépnek a Kópházi Tamburások.

Jó tudni és megtapasztalni, hogy hagyományainknak, kulturális örökségünknek van helye, vannak támogatói, vannak folytatói és van befogadó közössége. Megint az ünepi szentmisét szeretném emlékezetükbe idézni, a kórus éneklését és itt kell megemlítenem Völgyi Géza munkásságát, aki ma itt Pro Urbe díjat kap azért is, hogy a hyagyományainkat felkutatta, ápolta és továbbörökítését fontosnak tartotta.

A Szent István-i örökséget érvényesítő alkotmányra kell utalnom megint, amely a nemzetiségeket nem kisebbségekként tartja immár számon, hanem nemzeti közösségként, akik gyarapítják erősítik a nemzetet.

A mai ünnepen erre is legyünk büszkék.

Utoljára, de nem utolsó sorban a – meghívó szerint is – az egészségház felújítását az Európai Unió is támogatta. Ez a tény annak az egyszerre magyar és európai eszmeiségnek az évezredeken átsugárzó igazolása, amely szintén kapcsolható és méltó a Szent István-i örökséghez.

Ennek az örökségnek a tisztelete és érvényesítése vezesse Kópházát, ennek a szellemében gyarapodjunk összefogással, közösségeink, hazánk, nemzetünk jövője, felemelkedése érdekében.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

 

20110819egeszhaz38c.jpg

Kópháza idei Pro Urbe-díjasa: Völgyi Géza

***

Grubits Ferenc polgármester beszéde

 

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr! Főtisztelendő Esperes Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kópháziak!

Ma egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk Kópháza történetében. Ez a mérföldkő az egészségház avatása, amely azt az utat jelöli, amelyen az eddigi, a közösség érdekeit szolgáló fejlesztések sorával elindultunk. A kerékpárút kiépítése, a Petőfi tér teljes felújítása, az út- és közmű-, illetve csatornahálózat fejlesztései egyértelműen jelzik azt a törekvést, amely Kópháza esetében egy töretlen folyamatot jelent.

Erre minden kópházi büszke lehet.

20110819egeszhaz04c.jpg

A mai körülmények között minden kópházi büszke lehet arra, hogy legtöbb munkánk és gondolatunk, probléma-megoldáskeresésünk mégiscsak a GYARAPODÁS körül forog. A legfőbb kérdéseink, mégha néha nehezebben is megoldhatók: a GYARAPODÁS mikéntje miatt vannak.

Minden kópházi büszke lehet arra, hogy – nagyon sok más településsel ellentétben – megvan a saját forrásunk ahhoz, hogy a pályázatokon részt tudjunk venni, hogy az önrészt biztosítsuk. Minden kópházi büszke lehet arra, hogy nekünk nem a bezárás, a megszüntetés, a visszalépés a legnehezebb gondunk, hanem a lehető leghatékonyabb megoldások keresése.

Természetesen a rendelkezésre álló közpénz kevés, azzal okosan kell gazdálkodni, de minden nehézség ellenére mégiscsak a folyamatos gyarapodás jellemzi a fejlesztéseknek azt a folyamatát, amelyeknek mérföldköveinél – így a mainál is – jó érzés egy pillanatra közösen megállni.

Jó megállni azért, hogy az úton való továbbhaladás irányát, ütemét, mikéntjét átgondoljuk. Jó megállni azért, hogy az eddigi tapasztalatokat összegezzük és a továbbiakban azokat hasznosítsuk. Jó megállni és számot vetni további lehetőségekkel. Jó megállni és közösen ünnepelni. Ezek a pillanatok azért is számítanak ünnepnek, mert megerősítenek abban, hogy egy összetartó közösség vagyunk, és ez az összetartás, az összetartozás az elvégzett munkában is meghozza eredményét.

20110819egeszhaz06c.jpg

Tisztelt Egybegyűltek!

Ma az egészségházat avatjuk. Egy olyan helyet, amelyhez valamilyen módon, közvetve, vagy áttételesen minden itt lakónak volt, van, és talán lesz köze. Ez az épület volt tanácsháza, volt óvoda, működött orvosi rendelőként. Tehát mindig is közösségi célokat szolgált.

Erről jutott eszembe, hogy egy-egy közösségi ingatlan, ház értékét sok tényező adja meg, de jelképesen mégiscsak az a legfontosabb, hogy az milyen szolgálatot tölt be a közösség életében.

Értéket hordoz az ingatlan, a telek elhelyezkedése, a beépített anyag, a kivitelezés minősége, de azt hiszem, hogy elmondható, hogy a közösségi létesítményeknek az értékét az adja meg, hogy a helyieket, – mindazokért akikért létesült – hogyan szolgálja. Ennek a ,,hogyannak” része az épület korszerűsége, a berendezés, az ott dolgozók felkészültsége mellett. A nyertes Európai Uniós pályázatnak köszönhetően azzal gyarapodott ez a ,,hogyan”, amivel fejlesztettük, amivel komfortosabbá tettük ezt a létesítményt.

Az ember számára a pénzen meg nem vehető legértékesebbet szolgálja ez a ház: az egészséget. A fejlesztés így jelzi az egyik legfontosabb emberi szolgálatnak a megbecsülését. S hogy ez létrejöhetett és ma itt átadhatjuk, azért köszönet illeti minden, a fejlesztésben közreműködőt, a forrást biztosító EU-t, és nem kevésbé Kópháza közösségét.

20110819egeszhaz41c.jpg

Tisztelt Megjelentek!

Mérföldkőnek neveztem a mai egészségházavatót, egy olyan mérföldkőnek, amely egy utat jelöl, egy olyan utat, amely a falu fejlődését jelzi, és amely folytatódik, amelyen újabb mérföldkövek következnek, és amelyre közösen induljunk tovább!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

sopron.hu

2011. augusztus 20. / Régió