datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a 9400 Sopron, Rodostói u. 4. fszt. 4. szám alatt lévő önkormányzati lakásra

Pályázati űrlapSopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Sopron, Rodostói u. 4. fszt. 4. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján, szociális helyzet alapján fiatalok önkormányzati lakásaként és szociális helyzet alapján, közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatottakönkormányzati lakásaként történő bérbevételére.

Pályázati jogosultság feltételei:

 

I. Szociális helyzet alapján, szociális bérlakásként történő bérbevétel esetén:

A pályázaton az a soproni állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú személy indulhat:

a. akinek a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladhatja meg bérbeadáskor a 76.950,- Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 99.750,- Ft-ot (a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának (28.500,-Ft) 270%-át, illetve egyedülálló személy esetén 350%-át;

b. aki és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója összességében nem rendelkezhet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott értékhatárt meghaladó vagyonnal. Külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000,-Ft) vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát 2.280.000,-Ft). Sem a pályázó, sem a vele együtt közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakható ingatlantulajdonnal nem rendelkezhet;

c. aki, ha önkormányzati lakásban lakik vállalja, hogy a fennálló lakásbérleti jogviszonyát térítés nélkül, közös megegyezéssel, a pályázaton elnyert bérleti jogra vonatkozó szerződéskötéssel egyidejűleg megszünteti és akinek a fennálló lakásbérleti jogviszonyából eredően, lakbérhátraléka és közüzemi díj tartozása nincs;

e. aki vállalja a szerződés megkötésekor történő 1 havi lakbér kaucióként történő megfizetését.

A fenti feltételek együttes fennállása esetén sem jelölhető ki bérlőnek az a személy:

a. aki önkormányzati lakásban lakott, de pályázatának benyújtását megelőző 2 éven belül azért mondták fel bérleti szerződését, mert a bérleti díjat nem fizette, vagy közüzemi díj tartozása volt;

b. aki igazolt jövedelemmel nem rendelkezik.

 

A bérlőkijelölés és az annak alapján megkötött bérleti szerződés legfeljebb a kijelölés keltétől számított 5 évre szólhat.

 

A bérlő a bérleti jogviszony lejárta előtt legalább három hónappal kérelmet nyújthat be a lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítására. A Népjóléti Bizottság, ha a kérelmező a feltételeknek megfelel a kérelmező bérleti jogviszonyát 5 éves időtartamra meghosszabbíthatja.

II. Szociális helyzet alapján, fiatalok önkormányzati lakásaként történő bérbevétel esetén:

 

A pályázaton az a 42. életévét be nem töltött nagykorú, soproni lakcímmel rendelkező személy indulhat

a.  aki saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladja meg bérbeadáskor a 153.900  Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 182.400 Ft-ot (a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának (28.500 Ft) 540%-át, illetve egyedülálló személy esetén 640%-át;

b. aki saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli  hozzátartozója összességében nem rendelkezik a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott értékhatár 2-szeresét meghaladó vagyonnal, mely külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hatvanszorosát (1.710.000 Ft) vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a százhatvanszorosát (4.560.000 Ft).

  1. lakástakarék pénztárban 600.000 Ft-tal rendelkezik, vagy vállalja 600.000 Ft összeg előzetes befizetését folyószámlára, takarékbetétkönyvbe;
  2. ennek igazolására mellékelte a hitelt érdemlő előtakarékosságának fénymásolatát, eredeti példány bemutatásával;
    1. nagykorú személyenként, az előtakarékossági összegen felül havi 10.000 Ft-ot takarékbetétben, vagy lakástakarék pénztárnál vagy fogyasztási csoportokat szervező gazdasági társaságnál helyez el;
    2. a megállapodásban vállalja, hogy lakásügye megoldásáról gondoskodik.

 

Sem a pályázó sem a vele együtt közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakható ingatlantulajdonnal nem rendelkezhet.

 

Általános tudnivalók:

Amennyiben a pályázó nem rendelkezik a meghatározott összeggel, úgy az előtakarékosság összegét a pályázat elnyerés után 8 napon belül be kell fizetnie folyószámlára, vagy takarékbetétkönyvbe. Ha a pályázó rendelkezik takarékbetéttel, de a megtakarított összeg nem éri el a 600.000,- Ft-ot, azt 8 napon belül a megfelelő összegre ki kell egészíteni.

Az a pályázó, aki lakástakarék pénztárba helyezte el a havonta fizetendő összeget, a szerződés lejárta után az előtakarékossági összeget (600.000,- Ft) köteles az addig fizetett összeggel havonta a bérleti jogviszony fennállásáig növelni. A bérlőnek lakbért kell fizetni. A bérleti jogviszony a kijelölés időpontjától számított 5 évre szólóan jön létre.

A pályázat útján kiválasztott bérlő a takarékbetétbe, vagy a lakástakarék pénztárba, vagy a fogyasztói csoportokat szervező gazdasági társaságoknál történő befizetésekről (lakáskasszába, folyószámlára stb.), valamint az előtakarékosság összegéről a tárgyévet követő hó 31. napjáig köteles a Polgármesteri Hivatalnak a pénzintézet vagy a társaság egyenlegértesítőjét (pl. kamatokkal növelt, állami támogatással növelt) bemutatni, külön felhívás nélkül.
 

III. Szociális helyzet alapján, közszolgálati feladatokat ellátó foglalkoztatottak önkormányzati lakásaként történő bérbevétel esetén:

A pályázaton az a nagykorú személy indulhat:

-                   aki közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatott (Sopron közigazgatási területén önkormányzati vagy állami fenntartású költségvetési szervnél, vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságnál foglalkoztatotti jogviszonyban álló személy) és

-                     akinek a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladhatja meg bérbeadáskor a 192.375 Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 228.000  Ft-ot (a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának (28.500 Ft) 675%-át, illetve egyedülálló személy esetén 800%-át;

-                     aki és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli  hozzátartozója összességében nem rendelkezik a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben 2,5-szörösét meghaladó vagyonnal, mely külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenötszörösét (2.137.500 Ft) vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszázszorosát (5.700.000 Ft).

-                   Aki kötelezettséget vállal arra, hogy maga és a lakásba vele együtt költöző nagykorú személyek után is fejenként legalább havi 15.000 Ft-ot betétbe helyez.

Sem a pályázó sem a vele együtt közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakható ingatlantulajdonnal nem rendelkezhet.

Amennyiben a bérleti szerződés alatt a közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatott foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, a lakásbérleti jogviszony a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő hónap utolsó napján szintén megszűnik. Amennyiben a munkáltató személye változik, úgy – a bérlő bejelentési kötelezettsége mellett – az a bérleti jogviszony fennállását nem érinti.

A lakás jellemzői:

  1. címe: Sopron, Rodostói u 4. fszt. 4.
  2.  lakás adatai: 37 m2, 1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba wc-vel  
  3. fűtés: épületen belüli tömbfűtés

d. lakbér összege: 14.043 Ft közmű díjak nélkül

 

1.       A lakás megtekinthető: 2020. október 21. (szerda) 09.00-09.30 óra között
2.       A pályázat beadási határideje: 2020. október 28. (szerda) 8.00-12.00  és 13.00-15.00 óra között

A pályázati feltételekről bővebb tájékoztatást a SMJV Polgármesteri Hivatalának Szociális Csoportjánál kaphat a 99/515-210-es, vagy a 99/515-272-es telefonszámokon, illetve ügyfélfogadási időben a 9400 Sopron, Új u. 3. szám alatt (hétfői napon 13.00-17.00 óra között, szerdai napon 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig).

Sopron, 2020. október. 06.

             

Dr. Farkas Ciprián

polgármester

helyett és nevében:

 

Dr. Simon István

alpolgármester