Nyomtatás

Ellenőrzési csoport


 

Kapcsolat/Elérhetőség

 

A belső ellenőrzés célja:

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

 

A belső ellenőrzés feladatai:

 1. Az Ellenőrzési Csoport belső ellenőrzést végez a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan.
 2. Felügyeleti jellegű belső ellenőrzést végez az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézményeknél.
 3. Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulással kötött „Együttműködési Megállapodás” alapján ellátja a társult önkormányzatok és az általuk alapított és fenntartott költségvetési szervek belső ellenőrzését.
 4. A fenti ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket végez stratégiai és éves ellenőrzési terv alapján. Ezek keretében feladata:

a) vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;

b) vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

c)vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;

d)a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek, a belső kontrollok javítása, továbbfejlesztése érdekében;

e)ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében;

f) nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;

g) elvégezni a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelését;

h) a költségvetési szerven belül a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a „Belső Ellenőrzési Kézikönyvben” rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet ellátni.

 

A belső ellenőrzés megállapításainak nyilvánossága:

A belső ellenőrzés köteles a Pénzügyminiszter útmutatása alapján „Éves Ellenőrzési Jelentést”, illetve „Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést” készíteni, melyet a közgyűlés (tanácsülés) nyilvános ülésén megtárgyal.

 

Az Ellenőrzési csoport ügyrendje:


I.

Az Ellenőrzési Csoportban ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök


Belső ellenőrzési vezető

Belső ellenőrzési munkatárs I.,II.

Az Ellenőrzési Csoport általános és tevékenységi felügyeletét a jegyző látja el. Az Ellenőrzési Csoport belső ellenőrzési tevékenységét közvetlenül a jegyzőnek alárendelve végzi.

 

II.

Az Ellenőrzési Csoport feladatai

 

Az Ellenőrzési Csoport ellátja a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzését, és ellenőrzést végez az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési intézményeknél.

 

III.

Részletes feladatok

 

Az Ellenőrzési Csoport:

-           vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének

gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,

-           vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását

gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,

-           vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési

rendszerek kiépítése és működése jogszabályoknak és szabályzatoknak való

megfelelését,

-           a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, valamint

elemzéseket, értékeléseket készít a Polgármester és a Jegyző számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a FEUVE, és

a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,

-           ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok meg-

szüntetése, kiküszöbölése érdekében,

-           nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket,

-           a belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és

teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket végez.

Részletes feladatait, az ellenőrzés eljárásrendjét, valamint a szakmai etikai kódexet a 41.676/2005.  ügyszámú „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” tartalmazza.

 

A belső ellenőrzési vezető feladatai:

 1. A belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése.
 2. Kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a Polgármester és a Jegyző jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése.
 3. A belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása.
 4. Az ellenőrzések összehangolása.
 5. Megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a Jegyzőnek, melynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik.
 6. Amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a Jegyző és a Polgármester haladéktalan tájékoztatása.
 7. Az ellenőrzés lezárását követően az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység számára megküldeni.
 8. Éves ellenőrzési jelentés összeállítása.
 9. Gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások és érvényesüljenek a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók.
 10. Gondoskodni az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, biztonságos tárolásáról.
 11. Éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáról.
 12. Évente értékelni a belső ellenőrzés tárgyi és személyi feltételeit.
 13. Tájékoztatni a Jegyzőt az éves ellenőrzési terv megvalósításáról.
 14. Nyomon követni az intézkedési tervek végrehajtását a Jegyző tájékoztatása alapján.
 15. Kapcsolatot tart a társellenőrző szervezetekkel (Állami Számvevőszék Győri Régiója).

 

Belső ellenőrzési munkatársak feladatai:

 

Vizsgálatvezető ellenőrként:

 1. Aktívan segíti a Belső ellenőrzési vezető tervezés előkészítési munkáját.
 2. Elkészíti az ellenőrzési program tervezetét, a megbízóleveleket.
 3. Előkészíti az előzetes bejelentés okmányát.
 4. Nyitó megbeszélést tart.
 5. Vezeti a revizori napok elszámolását.
 6. Szervezi az ellenőrzési program helyszíni végrehajtását, a beosztott ellenőrök munkáját koordinálja.
 7. Indokolt esetben javaslatot tesz az ellenőrzés megszakítására, felfüggesztésére.
 8. Programpontja vonatkozásában vezeti az ellenőrzési munkalapokat.
 9. Folyamatosan vezeti a konkrét ellenőrzési mappát.
 10. Súlyos hiányosság észlelése esetén haladéktalanul tájékoztatja a Belső ellenőrzési vezetőt, valamint köteles ellenőrzési jegyzőkönyvet felvenni.
 11. Felelős a belső ellenőrzési jelentés tervezet elkészítéséért, a levont következtetésekért.
 12. A helyszíni ellenőrzés befejezése, a munkalapok felülvizsgálata után tájékoztatást ad az ellenőrzött szervezet, illetve szervezeti egység vezetőjének az ellenőrzés általános tapasztalatairól.
 13. Előkészíti a jelentéstervezet megküldését.
 14. Észrevétel esetén annak elfogadásáról vagy elutasításáról dönt.
 15. Részt vesz az egyeztető megbeszélésen.
 16. Előkészíti a lezárt ellenőrzési jelentés megküldését.
 17. Figyelemmel kíséri az előírt jelentési kötelezettségek határidejének betartását.

 

Beosztott ellenőrként:

 1. Az ellenőrzési programban foglaltak szerint részt vesz az ellenőrzésben, megállapításait és javaslatait írásba foglalja.
 2. A vizsgálat során folyamatos szakmai kapcsolatot tart a vizsgálat vezetőjével és az eljáró ellenőrökkel.
 3. Felelős megállapításai valódiságáért és bizonyítékokkal való alátámasztottságáért.
 4. Elvégzi a kiemelt ellenőri feladatokból a reá hárulókat.
 5. Szakmai felkészültségét az „Éves képzési tervben” foglaltak szerint, valamint önképzés formájában folyamatosan gyarapítja.
 6. Végrehajtja az „Éves ellenőrzési tervben” meghatározott, valamint a Belső ellenőrzési vezető által adott egyéb feladatokat.

 

 

Kiemelt belső ellenőrzési munkatársi feladatok:

 

Belső ellenőrzési munkatárs I.:

-           A Belső ellenőrzési vezető távolléte esetén annak helyettese,

-           folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati költségvetési szervek bérgazdálkodási rendszerére vonatkozó szabályokat.

 

Belső ellenőrzési munkatárs II.:

-           folyamatosan  figyelemmel kíséri az önkormányzati költségvetési szervek tervezésére vonatkozó szabályokat.

 

Kapcsolattartás a Pénzügyi Bizottsággal:

A Belső ellenőrzési vezető minden az önkormányzat belső ellenőrzésével kapcsolatos előterjesztés esetén részt vesz a Pénzügyi Bizottság ülésein. Személyes felelősség felvetése esetén a Pénzügyi Bizottság és az illetékes szakbizottság elnökének az ellenőrzési jegyzőkönyvet a Belső ellenőrzési vezető megküldi. Az év során a Pénzügyi Bizottság részére minden olyan belső ellenőrzési jelentést meg kell küldeni, amelyet a bizottság határozatában a Jegyzőtől igényel. Az éves ellenőrzési jelentést tájékoztatásul minden Pénzügyi Bizottsági tag megkapja.

 

Kapcsolattartás a sajtóval:

Az ellenőrzések tapasztalatairól a sajtó részére a Jegyző külön engedélye alapján – a személyiségi jogok védelmére vonatkozó jogszabályi előírások betartásával – adhat csak nyilatkozatot Belső ellenőrzési vezető, vagy az általa felhatalmazott belső ellenőrzési munkatárs.

 

A csoport dolgozói jogosultak az ellenőrzési okmányokon a munkakörük és besorolásuk megnevezése mellett iskolai végzettségüket és szakképesítésüket is megjelölni.

 

III.

Helyettesítés, kiadmányozás

 

A Belső ellenőrzési vezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a belső ellenőrzési munkatárs I. helyettesíti.

A Belső ellenőrzési vezető - jegyző által fenntartott ügyek kivételével - gyakorolja a kiadmányozási jogot. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az őt helyettesítőt illeti ez a jog. Ebben az esetben a kiadmányt erre utaló jelzéssel kell ellátni.

 

IV.

Hatályba lépés

Jelen ügyrend 2012. március 1. napján lép hatályba.

 2012. március 21. / Szervezeti felépítés