Nyomtatás

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

Társulási Tanács:

A Társulás döntést hozó, vezető szerve a Társulási Tanács. A társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik.

A helyettesként eljáró alpolgármester, illetve a képviselő-testület által megbízott személy jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A  képviselő testületnek a polgármester helyettesítése  tárgyában hozott határozatát írásban kell a  Társulás elnökéhez benyújtani.

Az önkormányzati választásokat követően a társulási tanács ülését a társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja össze, és vezeti a társulás elnökének megválasztásáig.

 

Elnökség:

A társulási tanács titkos szavazással tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére alelnököt választ. Az elnök és az alelnök együttes akadályoztatása esetén a társulási tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.

Az elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az alelnök személyére a társulás elnöke tesz javaslatot. A Társulás elnökének és alelnökének megválasztásához minősített többség szükséges. A jelöltté váláshoz a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges.

Az elnököt a Társulási Tanács tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus idejére választja meg.

A Társulási Tanács elnöke, alelnöke képviseli a Társulást.

Az elnök és az alelnök között szakterületi munkamegosztás alakítható ki.  Az ily módon kialakított feladatmegosztás alapján feladatkörükben a tisztségviselők önállóan jogosultak eljárni.

A tisztségviselők között kialakítandó munkamegosztás a Társulási Tanács jóváhagyásával lép hatályba.

Az elnök és az alelnök részletes feladatairól és hatásköréről a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata és a Társulási Tanács határozata rendelkezik.

 

Pénzügyi Bizottság:

A Társulási Tanács a társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottságnak 6 tagja van.

A Pénzügyi Bizottság elnökét és további legalább 2 tagját a Társulási Tanács tagjai közül kell választani a választásra vonatkozó, e megállapodásban rögzített szabályok szerint.2017. január 12. / Közérdekű adatok