Nyomtatás

Pályázati felhívás önkormányzati lakás szociális körülmények alapján meghirdetett bérbevételére (Sopron, Baross u. 22/A I/8.)

 

 

Pályázati felhívás
önkormányzati lakás szociális körülmények alapján
meghirdetett bérbevételére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Sopron, Baross u. 22/A I/8. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján, szociális helyzet alapján fiatalok önkormányzati lakásaként és szociális helyzet alapján, közszolgálati feladatokat ellátó foglalkoztatottak önkormányzati lakásaként történő bérbevételére.

Pályázati jogosultság feltételei:

 

I. Szociális helyzet alapján, szociális bérlakásként történő bérbevétel esetén:

A pályázaton az a soproni állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú személy indulhat:

a. akinek a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladhatja meg bérbeadáskor a 76.950,- Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 91.200,- Ft-ot (a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának (28.500,-Ft) 270%-át, illetve egyedülálló személy esetén 320%-át;

b. aki és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója összességében nem rendelkezhet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott értékhatárt meghaladó vagyonnal. Külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi  nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000,-Ft) vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát 2.280.000,-Ft). Sem a pályázó, sem a vele együtt közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakható ingatlantulajdonnal nem rendelkezhet;

c. aki, ha önkormányzati lakásban lakik vállalja, hogy a fennálló lakásbérleti jogviszonyát térítés nélkül, közös megegyezéssel, a pályázaton elnyert bérleti jogra vonatkozó szerződéskötéssel egyidejűleg megszünteti és akinek a fennálló lakásbérleti jogviszonyából eredően, lakbérhátraléka és közüzemi díj tartozása nincs;

e. aki vállalja a szerződés megkötésekor történő 1 havi lakbér kaucióként történő megfizetését.

A fenti feltételek együttes fennállása esetén sem jelölhető ki bérlőnek az a személy:

a. aki önkormányzati lakásban lakott, de pályázatának benyújtását megelőző 2 éven belül azért mondták fel bérleti szerződését, mert a bérleti díjat nem fizette, vagy közüzemi díj tartozása volt;

b. aki igazolt jövedelemmel nem rendelkezik.

 

A bérlőkijelölés és az annak alapján megkötött bérleti szerződés legfeljebb a kijelölés keltétől számított 5 évre szólhat.

 

A bérlő a bérleti jogviszony lejárta előtt legalább három hónappal kérelmet nyújthat be a lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítására. A Népjóléti Bizottság, ha a kérelmező a feltételeknek megfelel a kérelmező bérleti jogviszonyát 5 éves időtartamra meghosszabbíthatja.

II. Szociális helyzet alapján, fiatalok önkormányzati lakásaként történő bérbevétel esetén:

 

A pályázaton az a 42. életévét be nem töltött nagykorú, soproni lakcímmel rendelkező személy indulhat

a.  aki saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladja meg bérbeadáskor a 153.900  Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 182.400 Ft-ot (a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának (28.500 Ft) 540%-át, illetve egyedülálló személy esetén 640%-át;

b. aki saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli  hozzátartozója összességében nem rendelkezik a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott értékhatár 2-szeresét meghaladó vagyonnal, mely külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hatvanszorosát (1.710.000 Ft) vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a százhatvanszorosát (4.560.000 Ft).

 1. lakástakarék pénztárban 600.000 Ft-tal rendelkezik, vagy vállalja 600.000 Ft összeg előzetes befizetését folyószámlára, takarékbetétkönyvbe;
 2. ennek igazolására mellékelte a hitelt érdemlő előtakarékosságának fénymásolatát, eredeti példány bemutatásával;
  1. nagykorú személyenként, az előtakarékossági összegen felül havi 10.000 Ft-ot takarékbetétben, vagy lakástakarék pénztárnál vagy fogyasztási csoportokat szervező gazdasági társaságnál helyez el;
  2. a megállapodásban vállalja, hogy lakásügye megoldásáról gondoskodik.

 

Sem a pályázó sem a vele együtt közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakható ingatlantulajdonnal nem rendelkezhet.

 

Általános tudnivalók:

Amennyiben a pályázó nem rendelkezik a meghatározott összeggel, úgy az előtakarékosság összegét a pályázat elnyerés után 8 napon belül be kell fizetnie folyószámlára, vagy takarékbetétkönyvbe. Ha a pályázó rendelkezik takarékbetéttel, de a megtakarított összeg nem éri el a 600.000,- Ft-ot, azt 8 napon belül a megfelelő összegre ki kell egészíteni.

Az a pályázó, aki lakástakarék pénztárba helyezte el a havonta fizetendő összeget, a szerződés lejárta után az előtakarékossági összeget (600.000,- Ft) köteles az addig fizetett összeggel havonta a bérleti jogviszony fennállásáig növelni. A bérlőnek lakbért kell fizetni. A bérleti jogviszony a kijelölés időpontjától számított 5 évre szólóan jön létre.

A pályázat útján kiválasztott bérlő a takarékbetétbe, vagy a lakástakarék pénztárba, vagy a fogyasztói csoportokat szervező gazdasági társaságoknál történő befizetésekről (lakáskasszába, folyószámlára stb.), valamint az előtakarékosság összegéről a tárgyévet követő hó 31. napjáig köteles a Polgármesteri Hivatalnak a pénzintézet vagy a társaság egyenlegértesítőjét (pl. kamatokkal növelt, állami támogatással növelt) bemutatni, külön felhívás nélkül.

 

 

III. Szociális helyzet alapján, közszolgálati feladatokat ellátó foglalkoztatottak önkormányzati lakásaként történő bérbevétel esetén:

A pályázaton az a nagykorú személy indulhat:

-                   aki közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatott (Sopron közigazgatási területén önkormányzati vagy állami fenntartású költségvetési szervnél, vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságnál foglalkoztatotti jogviszonyban álló személy) és

-                     akinek a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladhatja meg bérbeadáskor a 192.375 Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 228.000  Ft-ot (a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának (28.500 Ft) 800%-át, illetve egyedülálló személy esetén 640%-át;

-                     aki és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli  hozzátartozója összességében nem rendelkezik a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben 2,5-szörösét meghaladó vagyonnal, mely külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenötszörösét (2.137.500 Ft) vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszázszorosát (5.700.000 Ft).

-                   Aki kötelezettséget vállal arra, hogy maga és a lakásba vele együtt költöző nagykorú személyek után is fejenként legalább havi 15.000 Ft-ot betétbe helyez.

Sem a pályázó sem a vele együtt közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakható ingatlantulajdonnal nem rendelkezhet.

Amennyiben a bérleti szerződés alatt a közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatott foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, a lakásbérleti jogviszony a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő hónap utolsó napján szintén megszűnik. Amennyiben a munkáltató személye változik, úgy – a bérlő bejelentési kötelezettsége mellett – az a bérleti jogviszony fennállását nem érinti.

A lakás jellemzői:

 1. címe: Sopron, Baross u. 22/A I/8.
 2.  lakás adatai: 37m2, 1 szoba, konyha, fürdőszoba, wc, előszoba,  
 3. fűtés, meleg víz: Gázkonvektor, villanybojler
 4. közmű: villany (mérőórával), víz és szennyvíz-csatorna (mérőórával), gáz (mérőórával)
 5. lakbér összege: 10.919 Ft közmű díjak nélkül

A lakás megtekinthető: 2019. június 13. (csütörtök) 10.00-10.30 óra között.

A pályázat beadási határideje: 2019. június 24. (hétfő) 13.00-17.00 óra között.


A SZÜKSÉGES NYOMTATVÁNY IDE KATTINTVA LETÖLTHETŐ!


A pályázati feltételekről bővebb tájékoztatást a SMJV Polgármesteri Hivatalának Szociális Csoportjánál kaphat a 99/515-210-es, vagy a 99/515-272-es telefonszámokon, illetve ügyfélfogadási időben a 9400 Sopron, Új u. 3. szám alatt (hétfői napon 13.00-17.00 óra között, szerdai napon 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig).

Sopron, 2019. május 29.

                                                   

                                                                                         Dr. Fodor Tamás polgármester                                                                                                                                                                                                                                                                                                              helyett és nevében eljárva

 

 

 

                  Dr. Simon István    

                                                                                                       alpolgármester2019. június 4. / Pályázatok, licitek