Nyomtatás

Tájékoztató az iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározásának változásairól

2023. január 1. napjától az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-meghatározási mód az alábbiak szerint módosul.

2023. adóévtől a korábbi háromféle módszert egyféle (választható) adóalap-megállapítási mód váltja fel, ugyanakkor a kisvállalati adó alanyai továbbra is változatlan feltételekkel választhatják az egyszerűsített adóalap-meghatározási módot.

Egyszerűsített adóalap meghatározását 2023. adóévtől az az adózó jogosult választani, akinek/amelynek az adóévben - 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással 12 hónapra számítva - a helyi adó törvény szerinti nettó árbevétele nem haladja meg a 25 millió forintot, Szja. törvény szerint kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetén a 120 millió forintot.

Egyszerűsített adóalap meghatározás

 

Az adó alapja 12 hónapra számítva, ha:

az árbevétel* (millió Ft)

akkor az adóalap (millió Ft)

a fizetendő HIPA (2023. teljes adóévre Ft)

fizetendő HIPA előleg 2023. május 31. (Ft)***

0-12

2,5

50.000

50.000

12-18

6,0

120.000

120.000

18-25
18-120**

8,5
8,5

170.000
170.000

170.000
170.000

*árbevétel: az Szja törvény hatálya alá tartozó magánszemély kisvállalkozó esetében az Szja szerinti bevételt, -más kisvállalkozó esetében a nettó árbevételt kell érteni!

**az Szja. törvény szerint kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetén!

***a számítás alól kivételt képeznek azok az adózók, akiknek 2022.évi bevallásában a Htv. szerinti éves szintű nettó árbevétel meghaladja a 25 millió (120 millió) forintot, esetükben a május 31-én fizetendő előleg összege a bevallás szerint fizetendő adó adókedvezményekkel, mentességekkel növelt összege.

A fizetendő előlegből a 2023. március 15-ére korábban bevallott előleg levonandó!

Az egyszerűsített adóalap megállapítás választása esetén adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre nincs lehetőség.

Egyszerűsített adóalap meghatározás első ízben történő választásának bejelentési módjai

   

1.

2022. december 31-én KATA alanyként tételes iparűzési adót fizető egyéni vállalkozónak teendője nincs, esetében az adóhatóság e módszer választását vélelmezi, azonban 2023. május 31-ig közölheti az adóhatósággal (bevallásban, vagy a bejelentés, változás-bejelentés adatlapon), hogy nem kívánja az egyszerűsített adóalap-meghatározást alkalmazni.

2.

2022. december 31-én nem tételes iparűzési adót fizetők a 22HIPAK bevallás űrlapon nyilatkozhatnak, 2023. május 31-ig.

3.

Székhelyét 2022. december 31-ét követően Sopronba áthelyező, vagy 2022. december 31-ét követően Sopronban telephelyet létesítő vállalkozás az E-Önkormányzat Portálon rendszeresített bejelentkezési, változás-bejelentési űrlapon nyilatkozhat.

4.

A vállalkozási tevékenységet 2023. január 1-jét követően jogelőd nélkül kezdő vállalkozó az első adóévről szóló adóbevallásában az első adóévre is, és egyúttal a követő évre is nyilatkozhat.

A bejelentés (akár bevallásban, akár a bejelentkezés nyomtatvány benyújtásával teljesül) a teljes adóévre vonatkozik és mindaddig érvényes, amíg a kisvállalkozó az adóalapját ekként kívánja megállapítani. Ha már nem a fentiek szerint kívánja megállapítani az adóalapját, akkor e döntését az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig jelentheti be az adóhatóságunknak az adóévi bevallásban.

Egyszerűsített adóalap meghatározás esetén az előlegfizetés rendje

Egyszerűsített adóalap meghatározás esetén is kell adóelőleget fizetni, azonban az általánostól eltérően évente egyszer, az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig (naptári évvel megegyező üzleti évet alkalmazó adózó esetén a fenti táblázat szerint május 31.) első alkalommal 2023. május 31-ig (előlegfizetési időszak: 2023.01.01-2023.12.31.).

Tájékoztató a „régi” és/vagy "új KATA" alanyaként 2022. évben tételes iparűzési adóalap meghatározást választott adózók számára

Azoknak, a KATA hatálya alá tartozó, iparűzési adóját tételes adóalap után fizető egyéni vállalkozóknak, akik a „régi” és az „új” KATA szerint is KATÁ-s adózónak számítottak helyi iparűzési adóban 2022. adóévről egy adóbevallást kell benyújtaniuk (22HIPAK), amennyiben jogosutak adókedvezmény igénybevételére.

A 2022.12.31-én új KATA hatálya alá tartozó, az iparűzési adóját tételes adóalap után fizető egyéni vállalkozó amíg erre vonatkozóan ellentétes nyilatkozatot nem tesz az önkormányzati adóhatóság vélelmezi, hogy 2023-ra a Htv. új 39/A. §-a szerinti adóalapmegállapítást választja. Az ezt cáfoló (vélelmet megdöntő) nyilatkozatát az adózó – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/Q. §-a szerint – 2023. május 31-ig teheti meg.

Ha így dönt, akkor a bejelentéssel egyidejűleg a 2023. január 1. és a 2024. június 30. közötti előlegfizetési időszakra 75 ezer forint adóelőleget is be kell vallani, amelyet két részletben kell megfizetni, 2023. május 31-ei esedékességgel 50 ezer forintot és 2024. március 18-ai esedékességgel 25 ezer forintot.

Ha tehát nem kíván élni az egyszerűsített adóalap-meghatározási móddal, ezt a döntését 2023. május 31-ig van lehetősége bejelenteni adóhatóságunkhoz a 22HIPAK adóbevalláson, illetve adóbejelentkezési-változás bejelentési lapon keresztül

Sopron, 2023.03.09.

 2023. március 13. / Önkormányzati tájékoztatók