Megalakult a Páneurópai Piknik '89 AlapítványTöbb mint 8 éve, 1989. augusztus 19-én tízezernél is többen ünnepelték egy rögtönzött sopronpusztai színpad elõtt a "vasfüggöny" lebontását, és az e napon Szentmargitbánya (St.Margar ethen) és Sopronpuszta között, a régi pozsonyi úton 45 éve nem használt határátkelõ ideiglenes megnyitását. A vidéken elsõként akcióegységbe, a Soproni Ellenzéki Kerekasztalba tömör ült helyi ellenzéki szervezetek (a Fidesz, az FKGP, az MDF és az SZDSZ soproni csoportjai) a debreceni MDF, a "keleti blokk" országaiból érkezett fiatalokból álló "Sorsközösség '89 Tábor", és a dr. Habsburg Ottó nevével fémjelzett Páneurópa Unió ötletéhez csatlakozva szervezte meg a határnyitással egybekötött nagyszabású népünnepélyt.
A Páneurópai Piknik azonban végül attól a nem várt - s mint késõbb kiderült: világtörténelmi jelentõségû - eseménytõl vált híressé, hogy a meghívott diplomáciai testületek, a nagyszámú nyuga ti tévétársaság és hírügynökség jelenlétét "kihasználva" mintegy 660 NDK-állampolgár tört át - a magyar határõrök humánus hozzáállásától kísérten - Ausztriába.
Ez az esemény vezetett el ahhoz, hogy a magyarországi ideiglenes menekülttáborokban összegyûlt, hazájukba visszatérni nem kívánó 60 ezernél is több keletnémet állampolgár végül a Németh-kormány döntése értelmében 1989. szeptember 10-én éjfélkor szabadon nyugatra távozhatott. S nem kellett 3 hónap sem hozzá, hogy Berlinben is ledõljön a rettegett-gyûlölt fal...
Nem véletlen, hogy több német politikus is úgy nyilatkozott késõbb (pl. Lothar de Maiziere, az utolsó keletnémet miniszterelnök), hogy "a berlini fal ledöntése Sopronban kezdõdött" . Hasonlóképpen vélekedett Helmut Kohl kancellár, aki a két Németország 1990-es egyesítése elõtt kijelentette: "A Brandenburgi Kapu alatti föld: magyar föld".
Az 1990-tõl 1997-ig eltelt idõben aztán az évfordulós megemlékezések kapcsán az egykori szervezõk kénytelenek voltak szembesülni azzal, hogy mindegyik kormánykurzus a maga érdekei, szájíze szerint próbál politikai tõkét kovácsolni a Piknikbõl. 1994-ig az Antall-kormány (rendszeresen "elfeledvén" megemlíteni a szervezésben oroszlánrészt vállaló SZDSZ-t...) a "vasfüggöny" 1989. májusi bontásának és a szeptember 10-i határnyitásnak jelentõségét igyekezett kisebbíteni a Piknik szerepének hangsúlyozásával.
1994-tõl pedig a Horn-kabinet próbálta csökkenteni a két Németország egyesüléséhez vezetõ folyamatban a Páneurópai Piknik "katalizátor-szerepét". Közben az egyre inkább Habsburg családi érdekeltséggé váló - politikailag amúgy súlytalan - Páneurópa Unió sem mulasztotta el megalkotni a Piknik Páneurópa Uniós "olvasatát".
Így érkezett el 1997 tavasza, amikor - a városvezetés legnagyobb örömére és meglepetésére - Japánból érkezett többtucat cseresznyefa-csemete az egykori határáttörés színhelyén létesült emlékparkba. Végül az - azóta jórészt már nem politizáló - egykori debreceni és soproni szervezõk a soproni önkormányzat illetékeseivel, s jónéhány lelkes lokálpatriótával összefogva elhatározták, hogy megõrizvén az 1989-es Piknik dokumentumait, tárgyi emlékeit, magukra vállalják az évfordulós megemlékezések rendezését, a jelentõs történelmi, kulturális örökség emlékének ápolását, ill. ennek történész-konferenciákon valamint dokumentumkötetben való feldolgozását. Elhatározásukban megerõsítette õket a már részben általuk szervezett 1997. augusztus 19-i Európa Koncert, valamint az ezrek által látogatott dokumentum-kiállítás, mely késõbb a bécsi Collegium Hungaricumban is nagy sikert aratott.
Hosszas elõkészítõ munka után április 5-én, a Pannonia Med Hotelben alakult meg a Páneurópai Piknik '89 Alapítvány.
Az összegyûlt alapító tagokat elõször Szentkirály Zsolt levezetõ elnök köszöntötte, majd dr. Fülöp József Sopron város alpolgármestere méltatta az 1989-es esemény város- és világtörténeti jelentõségét.
Dr. Fülöp József alpolgármester köszöntötte az alapítókat
Dr. Fülöp József alpolgármester köszöntötte az alapítókat

Az alpolgármester beszámolt arról is, hogy a soproni képviselõ-testület rendkívüli ülésen határozta el csatlakozását az Alapítványhoz, melyhez vagyoni hozzájárulásként 100.000 Ft-ot szavaztak meg a városatyák. Ezen túlmenõen dr. Fülöp József ígéretet tett arra is, hogy a város idén is többmillió forinttal fogja támogatni az évfordulón megrendezésre kerülõ, immár hagyományos Európa Koncertet, és a további kulturális rendezvényeket. Az alpolgármester végül arra kérte az egybegyûlteket, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek meg az egykori szervezõk közül eltávozottakról, Komlós Andorról, és dr. Õrs Félixrõl.
Shinobu-Itomi Kósa asszony, a nemrég "Sopronért"-díjban részesült népszerû "Sinike", aki a japán-magyar kapcsolatokban, és a kialakítandó emlékpark létesítésében, s a tavalyi Európa Koncert szervezésében is vezetõ szerepet vállalt, boldogan fogadta el az alapítók meghívását az Alapítvány kuratóriumába.

Shinobu-Itomi Kósa asszony
Shinobu-Itomi Kósa asszony

Ugyancsak örömmel vállalta a kuratóriumi tagságot Szokolay Sándor Kossuth-díjas zeneszerzõ. "A zene nem ismer határokat" - idézte Kodály Zoltánt Szokolay Sándor, ezért egy "határnyitó alapítványban feltétlenül helye van egy zeneszerzõnek is" - mondotta.

Szokolay Sándor szép szavakkal köszönte meg jelölését a kuratóriumba
Szokolay Sándor szép szavakkal köszönte meg jelölését a kuratóriumba

Az Alapító Okiratot végül a jelenlévõ 22 "természetes személy" és 5 jogi személy (Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, St. Margarethen /Szentmargitbánya/ önkormányzata, Fertõrákos önkormányzata, a Tanulmányi Erdõgazdaság Rt., valamint a Dental Pannonia Rt.) írta alá, létrehozva ezzel a Páneurópai Piknik '89 Alapítványt.

Szavaznak az alapító tagok
Szavaznak az alapító tagok

Az alapító taggok által felajánlott összes vagyoni hozzájárulás szinte forintra pontosan 1,5 millió Ft-ot tesz ki. Érdemes megemlíteni, hogy az egykori szervezõk, védnökök körén túl Németországból a témával foglalkozó két muzeológus, és Szentmargitbánya ( St.Margarethen) akkori osztrák polgármestere, Andrea Waha úr is alapítóként jegyzi az Alapítványt.
Az alakuló ülésen kilenc tagú kuratóriumot választott a testület.

Első ülését tartja az Alapítvány kuratóriuma
Elsõ ülését tartja az Alapítvány kuratóriuma

Ennek tagjai: Shinobu-Itomi Kósa asszony; Szokolay Sándor; dr. Szilágyi László; Kóczán Zoltán (Sopron város delegáltja); dr. Magas László; dr. Rumpf János; Szentkirályi Zsolt; Filep Mária (Debrecen) és Nagy László.

Dr. Magas László, a kuratórium elnöke
Dr. Magas László, a kuratórium elnöke

A kuratórium elnökének dr. Magas Lászlót, titkárának Szentkirályi Zsoltot választották, a kincstárnoki teendõket Nagy László látja el.
Dr. Magas László az Alapítvány legközelebbi teendõiként az alapítvány és a rendezvény nevének levédését, a dokumentumokból és tárgyi emlékekbõl egy állandó városi kiállítás létrehozását tûzte ki célul.
"Az alapítvány pártsemleges szervezet, s ezt a kuratórium összetétele is tükrözi. Így méltó módon, kellõ odaadással tudja majd szervezni az ünnepi, megemlékezõ rendezvényeket. Szeretnénk elérni, hogy végre itthon is kivívja az 1989-es határáttörés, a Piknik azt a megérdemelt rangot és megbecsülést, amit külföldön. Elsõ kezdeményezéseink között lesz az is, hogy megfelelõ fórumok - pl. az Euórpa Parlament - felé indítványozzuk: nyilvánítsák augusztus 19-ét 'Európa Napjá'-nak" - mondotta dr. Magas László.
SZS
Fotó: Németh Péter


Aktualitások
Copyright © 1997,1998, ISE, Sopron
Sopron Home
~sztoth