PÁNEURÓPAI PIKNIK '89.
ALAPÍTVÁNY
 ALAPÍTÓ OKIRATA

 
Alulírottak alapítók a jelen okiratban szabályozott módon alapítványt hozunk létre, 1959. évi IV. Tv. 74/A-74/E §-aiban írtak szerint, figyelemmel az 1997. évi CLVI. Tv. szabályaira.
   I.
Az alapítvány neve:
Páneurópai Piknik '89 Alapítvány
 II.
Az alapítvány székhelye:
9400 Sopron, Ibolya út 45.
III.
Az alapítók :
 
név:  lakcím:
1./
Abdai Géza  9400 Sopron, Béke u. 5. 
2./ 
Cserta László  9400 Sopron, Besenyõ u. 18/C. 
3./
Dr. Csóka Pál  9400 Sopron, Fenyõ tér 14.
4./ 
Klaus Buchin  23552 Lübeck, Marlesgrube 42. BRD
5./
Dental Pannonia Rt.  
Képviseli: ifj. Szilágyi László, ig. tag
9400 Sopron, Várkerület 75.
6./ 
Filep Mária  4031 Debrecen, Tócóskert tér 3. 
7./
Györe Róbert 9400 Sopron, Vadász u. 21. 
8./
ifj. Ivanics Ferenc  9400 Sopron, Deák tér 42.
9./
dr. Kárpáti György 9400 Sopron, Kassai u. 37.
10./
Kõmûves Géza   9400 Sopron, Virágvölgyi u. 1
11./
 Kováts Attila  9400 Sopron, Erzsébet u. 11.
12./
 Lõrincz-Véger Gábor 9400 Sopron, Erzsébet u. 7.
13./
 Szalay Enikõ  9400 Sopron, Mátyás kir. u. 22.
14./
 Mészáros Ferenc 5220 Szeghalom, Bocskai u. 42/5 
15./
 Pozsgay Imre 1039 Budapest, Koltói Anna u. 7. 
16./
Hercsel Mária  9400 Sopron, Városligeti u. 13. 
17./
 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Képviseli: dr. Gimesi Szabolcs, polgármester
9400 Sopron, Fõ tér 1.
18./
Dr. Fodor Zsuzsanna 9400 Sopron, Hajnal tér 30.
19./
St. Margarethen önkormányzata  
Képviseli: Franz Strasser, polgármester
 7062 St.Margarethen, Hauptplatz 1. (Ausztria)
20./
 Várkuti János   9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 19.
21./
 Vecsera Ferenc 9400 Sopron, Hajnal tér 5.
22./
Vígh Szabolcs 9400 Sopron, Építõk útja 2.
23./
 Waha, Andreas  7062 St. Margarethen, Hauptstraße 197. (Ausztria)
24./
 Tanulmányi Erdõgazdaság Rt.  
Képviseli: dr. Ormos Balázs vezérigazgató 
9400 Sopron, Honvéd u. 1.
25./
Fertõrákos Önkormányzata  
Képviseli: Palkovits János polgármester
9421 Fertõrákos, Fõ u. 190.
26./
 Karsten Sroka   39393 Hötensleben, Lerchenweg 18. (BRD)
 
 IV.
 Az alapítvány célja:
 

Az 1989 évi Páneurópai Piknik és a határáttörés, valamint az általa kiváltott történelmi események emlékének ápolása, tényszerû megõrzése.

Ezen alapvetõ célokat az alapítvány az alábbiak szerint valósítja meg:

 - az alapítvány és a rendezvény nevét levédi,
 - az alapítvány minden évben támogatja a megemlékezések megszervezését,
 - az áttörés helyszínén emlékpark létesítését támogatja,
 - a Páneurópai Piknikkel kapcsolatos dokumentumokból, tárgyi emlékekbõl  Sopron városában állandó kiállítást hoz létre,
 - az esemény tudományos feldolgozásának elõsegítése érdekében      történészkonferenciákat szervez,
 -  a Piknik hiteles történetérõl, különféle kiadványok  létrehozását és kiadását támogatja,
  - a téma iránt érdeklõdõ hazai és külföldi polgároknak, diákoknak, politikai-kulturális emlékversenyt szervez.
 - az események, rendezvények hazai, és külföldi propagandáját szervezi.

Az alapítók ezennel kijelentik, hogy a fent írt alapítványi célok az 1997. évi CLVI. Tv. 26. § c/ pontban irt   5. kulturális tevékenység, 6.  kulturális örökség megóvása,  19. euroatlanti integráció elõsegítése szerinti   tevékenységek, melyek közhasznú tevékenységek.

      V.
    Alapítvány céljára rendelt vagyon
Az alapítvány céljára rendelt vagyon összege:  676.500 Ft, azaz  Hatszáznyolcvanegyezerötszáz forint.
Az alapítók a jelen okirat aláírását követõ 5 napon belül   kötelesek    befizetéseiket eszközölni az ABN AMBRO Bank soproni fiókjánál nyitott számlájára.
 
név:  lakcím: összeg:
Abdai Géza  9400 Sopron, Béke u. 5. 
 5.000 Ft.
Cserta László  9400 Sopron, Besenyõ u. 18/C. 
4.000 Ft.
Dr. Csóka Pál  9400 Sopron, Fenyõ tér 14.
  5.000 Ft.
Klaus Buchin  23552 Lübeck, Marlesgrube 42. BRD
230.000 Ft-nak megfelelõ DEM.
Dental Pannonia Rt.  
Képviseli: ifj. Szilágyi László, ig. tag
9400 Sopron, Várkerület 75.
 100.000 Ft.
Filep Mária  4031 Debrecen, Tócóskert tér 3. 
 10.000 Ft.
Györe Róbert 9400 Sopron, Vadász u. 21. 
1.000 Ft.
ifj. Ivanics Ferenc  9400 Sopron, Deák tér 42.
10.000 Ft.
dr. Kárpáti György 9400 Sopron, Kassai u. 37.
15.000 Ft.
Kõmûves Géza   9400 Sopron, Virágvölgyi u. 1
3.000 Ft.
 Kováts Attila  9400 Sopron, Erzsébet u. 11.
5.000 Ft.
 Lõrincz-Véger Gábor 9400 Sopron, Erzsébet u. 7.
 5.000 Ft.
 Szalay Enikõ  9400 Sopron, Mátyás kir. u. 22.
 2.000 Ft.
 Mészáros Ferenc 5220 Szeghalom, Bocskai u. 42/5 
20.000 Ft.
 Pozsgay Imre 1039 Budapest, Koltói Anna u. 7. 
10.000 Ft.
Hercsel Mária  9400 Sopron, Városligeti u. 13. 
10.000 Ft.
 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Képviseli: dr. Gimesi Szabolcs, polgármester
9400 Sopron, Fõ tér 1.
100.000 Ft.
Dr. Fodor Zsuzsanna 9400 Sopron, Hajnal tér 30.
 10.000 Ft.
St. Margarethen önkormányzata  
Képviseli: Franz Strasser, polgármester
 7062 St.Margarethen, Hauptplatz 1. (Ausztria)
20.000 Ft-nak megfelelõ ATS.
 Várkuti János   9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 19.
5.000 Ft.
 Vecsera Ferenc 9400 Sopron, Hajnal tér 5.
 5.000 Ft.
Vígh Szabolcs 9400 Sopron, Építõk útja 2.
 5.000 Ft.
 Waha, Andreas  7062 St. Margarethen, Hauptstraße 197. (Ausztria)
20.000 Ft-nak megfelelõ ATS.
 Tanulmányi Erdõgazdaság Rt.  
Képviseli: dr. Ormos Balázs vezérigazgató 
9400 Sopron, Honvéd u. 1.
50.000 Ft.
Fertõrákos Önkormányzata  
Képviseli: Palkovits János polgármester
9421 Fertõrákos, Fõ u. 190.
15.000 Ft.
 Karsten Sroka   39393 Hötensleben, Lerchenweg 18. (BRD)
11.500 Ft-nak megfelelõ DEM.
 

Az alapítvány céljára rendelt vagyon, valamint az alapítvány számlájára befolyó további befizetések felhasználása, kezelése az alapítvány kezelõjének rendelkezései szerint történik.

Az alapítók elhatározták,, hogy az alapítói vagyon 10 %-át kötelesek pénzintézetnél lekötni. Ez az összeg az alapítvány céljaira nem használható fel. Az alapítói vagyon további része, adományok, befizetések valamint a lekötött összeg kamatai teljes egészében felhasználhatók az alapítvány céljaira.

Az alapítók az alapítványt határozatlan idejûre  hozták létre. Az alapítvány nyitott,  ahhoz bárki csatlakozhat (bel- és külföldi, magán- és jogi személy) illetõleg hozzájárulhat, ha az alapítvány céljaival egyetért és az alapítvány számlájára a cél érdekében befizetést teljesít.

Az alapítvány pénzeszközeit pénzintézetnél nyitott számlán tartja, azt lekötheti, felhasználhatja a kamatokat. Az alapítvány a cél érdekében vállalkozási tevékenységet is végezhet. Az alapítvány értékpapírokat vásárolhat   az alapítványi vagyon növelése céljából.

Az alapítók ezennel kijelentik, hogy az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az esetleges gazdálkodás során elért eredményét az alapítvány nem oszthatja fel és kizárólag a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordíthatja.
 

      VI.
 
Az alapítvány kezelõ szerve (kuratórium):

Az alapítók akként rendelkeznek, hogy az alapítvány kezelõ szerve a 9 (kilenc) tagú kuratórium.
A kuratórium elnöke: dr. Magas László, Sopron, Ibolya út 45.
A kuratórium tagjai:
Shinobu-Itomi Kósa,  1025 Budapest, Verecke u. 103.
Szokolay Sándor, Sopron, Frankenburg u. 1.
Kóczán Zoltán, Sopron, Rákosi u. 33.
Dr. Szilágyi László, Sopron, Hajnal tér 30.
Nagy László, Sopron, Felsõlövér u. 68.
Dr. Rumpf János, Sopron, Balfi u. 7.
Filep Mária, Debrecen, Tócóskert tér 3.
Szentkirályi Zsolt, Sopron, Rákóczi F. u. 10.

Az alapítvány képviselõje a kuratórium elnöke. Bármelyik kuratóriumi tag tagsági viszonyának megszûnése esetén az alapítók 30 napon belül kötelesek új kuratóriumi tagot jelölni.

A kuratóriumi tagság megszûnik:
- lemondással,
- visszahívással,
- az alapítvány megszûnésével,
- a tag halálával.

Az alapítók a kuratóriumi tagokat s az elnököt határozatlan idõre jelölték ezen tisztségekre.
 Az 1997. CLVI. Tv. 7. § (1) bek. a/ pontja szerint az alapítvány legfõbb szerve a kuratórium.
Az alapítók ezennel elhatározzák, hogy a kuratórium évente minimum három alkalommal ülésezni köteles.
Ezen felül az alapítók és a csatlakozók részére évente egy alkalommal közgyûlést tartanak, és azon tevékenységükrõl, gazdálkodásukról beszámolnak.
A kuratóriumi ülések összehívásáról az elnök köteles gondoskodni. A tagok részére a meghívókat ajánlott levélben a kuratóriumi ülés teljes napirendjét tartalmazva megküldeni.

Az alapítók elhatározták, hogy a kuratórium ülései nem nyilvánosak, azokon tanácskozási joggal kizárólag az alapító tagok vehetnek részt.
A kuratórium ülése határozatképes, ha a 9 kuratóriumi tagból azon legalább 5 jelen van.
Határozatképtelenség esetére a kuratórium elnöke az eredménytelen ülést követõ 15 nappal újabb ülést köteles, a már ismertetett módon összehívni.
A kuratórium határozatait minden esetben egyszerû többséggel és nyílt szavazással hozza.
Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

A kuratórium elnöke és tagjai a jelen okirat mellékletét képezõ nyilatkozatban jelentik ki, hogy esetükben nem áll fenn az 1997. évi CLVI. Tv.-ben szabályozott összeférhetetlenség.

A kuratórium feladatai:
- Gondoskodik az alapítvány céljainak megvalósításáról,a megvalósításhoz szük-
  séges feladatok kijelölésérõl,meghatározásáról és az irányításáról.
- Kapcsolatot tart az alapítókkal,csatlakozókkal és a munkájukat segítõ magán-
  személyekkel és szervezetekkel.
- Gondoskodik az alapítvány gazdálkodási és mûködési tervérõl,végrehajtásáról,
  mindezekrõl köteles beszámolni.
- Gondoskodik az alapítvány vagyonának gyarapításáról.
- A kuratórium az alapítvány mûködéséhez dolgozót alkalmazhat,s gyakorolja a
  munkáltatói jogokat.
- Az alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása melyet a kuratórium elnöke
  köteles minden tárgyévet követõ március 31.napjáig a kuratórium ûlése elé
  terjeszteni.

A kuratórium tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el.A teendõkkel kapcsolatos igazolt költségeiket elszámolhatják.
A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke köteles írásban tértivevénnyel és a napirend közlésével összehívni akként, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között 15 napnak kell eltelnie.
A kuratórium köteles minden tárgyével követõ 30 napjáig az alapítvány éves beszámolóját az alapítók elé terjeszteni és annak elfogadásáról a kuratórium dönt.

Kuratóriumra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

- A kuratórium tagjai egymással nem lehetnek a Ptk. 685. § b/pontjában meghatározott rokoni kapcsolatban, nem lehetnek élettársi viszonyban.
- A kuratórium tagjai és azok hozzátartozói alapitványi juttatásban nem részesülhetnek, ilyenre érvényes pályázatot nem nyújthatnak be.
- A kuratórium az alapítóknak, ill. azok közeli hozzátartozóinak támogatást nem nyújthat, tõlük érkezõ ilyenirányú pályázatot érvénytelennek tekint.
- A fent írtakon kívül az egyéb összeférhetetlenségi okokat az 1997. évi CLVI. Tv. 8. §- tartalmazza.

A kuratórium mûködésére, nyilvántartási és nyilvánosságra vonatkozó szabályai:

- A kuratórium üléseirõl jegyzõkönyvet kell vezetni, mely jegyzõkönyv a hozott határozatokon kívül tartalmazza az ülés idejét és helyét, a szavazás módját, a szavazati arányt és megjelöli névszerint az elõterjesztés támogatóit, ill. ellenzõit.
- A jegyzõkönyvben rögzíteni kell, hogy a határozatot  - melyet a kuratórium elnöke és egy tagja köteles aláírni -  meghozatalától számított 8 napon belül az érintettekkel írásban kell közölni.
- A kuratórium elnöke Határozatok Könyvét köteles vezetni.
- A Határozatok Könyvébe történõ betekintés nyilvános, az ebbe történõ betekintést az alapítók, az érintettek a kuratórium elnökétõl kérhetik írásban. A kuratórium elnöke 3 napon belül köteles a betekintést lehetõvé tenni az õ, vagy általa megbízott kuratóriumi tag jelenlétében.
- A kuratórium döntéseit Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Híradójában, valamint a helyi rádió közszolgálati hírmûsorában hozza nyilvánosságra. Az ülésekrõl készült jegyzõkönyvek 1 példányát is köteles a kuratórium elnöke az alapító képviselõje részére megküldeni 15 napon belül. A kuratórium éves beszámolójának ill. mérlegének legfontosabb adatait köteles Gyõr-Moson-Sopron megyei napilapban közzé tenni.
 

      VII.
Az alapítványi vagyon felhasználása
 
Az alapítvány céljai megvalósításához szükséges anyagi eszközök a kuratórium döntése alapján kerülnek folyósításra. A kuratórium az alapítványi célok megvalósítása érdekében köteles  pályázatokat  kiírni, ajánlatokat  és árajánlatokat bekérni. Az estleges támogatások megítélése szintén pályázatok útján történhet.
 
       VIII.
      Az alapítvány képviselete

Az alapítvány képviselõje a kuratórium elnöke, aki az alapítvány ügyeiben önállóan jár el. Képviseli az alapítványt harmadik személlyel szemben, hatóságok és bíróság elõtt.Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog a kuratórium elnökét és a vele együtt eljáró Nagy László, Sopron, Felsõlövér u. 68. sz.alatti lakost illeti meg. Az alapítvány kuratóriumának elnöke, az alapítvány elõírt, elõnyomott, vagy nyomtatott elnevezése alá a nevét önállóan és korlátozás nélkül írja alá.
 

 IX.
     Egyéb rendelkezések
 A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a rendelkezései az irányadóak.
Az alapítók tudomásul veszik, hogy az alapító okirat érvényességéhez a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bírósági nyilvántartásba vétel szükséges.
Az 1997. évi CLVI. Tv. szabályaira figyelemmel az alapítók kijelentik, hogy az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítók kijelentik, hogy az alapítványi nyilvántartáson túlmenõen az 1997. évi CLVI. Tv. 3. §-ában írtak szerint az alapítvány a közhasznú jogállását, a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel kívánja megszerezni és ennek megfelelõen terjesztik elõ a  kérelmet a bírósághoz.

Az alapítók kijelentik azt is, hogy országgyûlési képviselõjelöltet nem állítottak és nem állítanak, országgyûlési képviselõjelöltet nem támogattak és a jövõben sem támogatnak.

Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejûleg közhasznúsági jelentést készíteni a közhasznúsági jelentés tartamára és nyilvánosságára az 1997. évi CLVI. Tv. 19. §-a az irányadó.

Alapítók kijelentik, hogy az alapítvány éves bevétele az 5.000.000.- Ft-ot nem éri el, s ezért a jelen okiratban felügyelõ bizottság létrehozásáról nem intézkedtek.

Az alapítók tudomásul veszik, hogy az alapítvány közhasznú szervezetkénti nyilvántartásban szereplõ adatok nyilvánosak. Az alapítók ezennel meghatalmazzák dr. Horváth Péter ügyvédet, hogy a jelen módosítással kapcsolatos eljárásokban képviselje õket a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság elõtt.

A jelen okiratot az alapítók, mint akaratukkal egyezõt elolvasás után  helybenhagyólag aláírták.

Sopron, 1998. április 5-én

 
Abdai Géza
Horváth Zoltán
Pozsgay Imre
Cserta László
ifj. Ivanics Ferenc
Hercsel Mária
Dr. Csóka Pál
dr. Kárpáti György
Sopron M.J. V.Önkormányzata  képv. dr.Gimesi Szabolcs polgármester
Klaus Buchin
Kõmûves Géza
dr. Fodor Zsuzsanna
Karsten  Sroka
Kováts Attila
St. Margarethen Önk. képv. Franz Strasser
Dental Pann. Rt. képv.ifj Szilágyi László ig. tag
Lõrincz- Véger Gábor Várkuti János
Filep Mária
Szalay Enikõ
Andreas Waha
Györe Róbert
Mészáros Ferenc
Tanulm. Erdõgazd. Rt.képv. Ormos Balázs vezérig.
Fertõrákos Önkorm. képv. Palkovits János


Aktualitások
Copyright © 1997,1998, ISE, Sopron
Sopron Home
~sztoth