datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Ügymenetleírás BIRTOKVÉDELMI ügyekhez

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység:

 

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály

Címe: 9400 Sopron, Új u. 12.

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Egyéb (ügytípus) Egyéb  

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

Hegedüs Ferenc

 

Tel.: (99) 515-467         

E-mail: hegedus.ferenc@sopron-ph.hu

 

Bokori Balázs

 

Tel.: (99) 515-154         

 

E-mail: bokori.balazs@sopron-ph.hu

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

-          a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-          a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Kormányrendelet

 

Birtokvédelem

 

A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják

 

A kérelem előterjesztésének módja:

 

A birtokvédelmi eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtható személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton is. A gazdálkodó szervezetek (pl. ügyvédi irodák, egyéni vállalkozók, cégek) elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, kérelmüket az alábbi linken tudják benyújtani:

 

epapir.gov.hu

cegkapu.gov.hu

 

Magányszemélyek esetében nem kötelező az elektronikus kapcsolattartás, de az elektronikus ügyintézés az epapir.gov.hu használatával számukra is lehetséges.

 

Az ügyintézési határidő:

Tizenöt nap, melybe nem számít bele a kérelem és a csatolt bizonyítékok egy példányának a jegyző által az ellenérdekű fél részére történő postára adásától annak kézbesítéséig (a kézbesítés elmaradása esetén a levélnek a jegyzőhöz történő visszaérkezéséig) terjedő időtartam, valamint a kézbesítés megtörténte esetén az ellenérdekű fél nyilatkozatának szóban történő megtételéig vagy írásban tett nyilatkozatának a jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam sem.

 

Az eljárás illetékmentes.

 

A kérelem (letölthető innen)

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

1.) A birtokvédelmet kérő nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá aláírását vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén annak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hitelesítését – A kérelmet a birtoklásban megzavart, vagy birtokától megfosztott személy nyújthatja be, aki nem minden esetben az ingó vagy ingatlan tulajdonosa.

 

2.) Annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél) – Az ellenérdekű fél a birtoksértést elkövető személy, aki nem minden esetben az ingó vagy ingatlan dolog tulajdonosa, hanem például a bérlő. Ismeretlen személy ellen birtokvédelmi eljárás lefolytatása nem lehetséges. A jegyző egyéb adatok alapján (pl. gépjármű rendszáma) a panaszolt fél nevét és lakcímét nem állapíthatja meg.

 

3.) A birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését

 

4.) A jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást – Mely ingó vagy ingatlan dologról van szó, pontosan hol helyezkedik el, stb.

 

5.) A birtoksértés időpontjára történő utalást – Pontosan mióta tart a panaszolt állapot, miben merül ki a birtoksértő magatartás, és miben változtatta meg az eredeti állapotot, próbálta-e a kérelmező felszólítani a birtoksértőt magatartása abbahagyására, tett-e kísérletet birtoka visszaszerzésére.

 

6.) A jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet. – Azaz a kérelmező milyen módon kívánja megszüntettetni a panaszolt állapotot. Például a birtoksértő biztosítson kulcsot a bejutáshoz, biztosítsa a hozzáférést az ingatlanhoz. Ha megalapozott a birtoksértés megismétlésétől való félelem, a jövőbeni eltiltást is kérni kell. A jegyző az eljárás során kötve van a kérelemhez!

 

Ha a kérelmező meghatalmazott képviselő útján jár el, a meghatalmazását igazoló magánokiratot vagy közokiratot is csatolni kell a kérelemhez.

 

FONTOS: A jegyző a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a birtokvédelmet kérő a kérelem valamely tartalmi eleméről nem nyilatkozott!

 

Az eljárás menete:

 

– A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat is. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A jegyző a bizonyítékok beszerzése iránt nem intézkedhet.

– A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárás megindulását követő három napon belül megküldi az ellenérdekű félnek, aki a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban vagy szóban nyilatkozatot tehet. A szóban tett nyilatkozatot jegyzőkönyvbe kell foglalni.

– A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát. A jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta. Amennyiben a kérelmet a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak, határozattal elutasítja azt.

 

– Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását. A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a jegyző határozatát 3 napon belül végre kell hajtani!