datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Vadkár bejelentése

Ügymenetleírás vadkárral kapcsolatos ügyekhez

 

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység:

 

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály

Címe: 9400 Sopron, Új u. 12.

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) Mezőgazdasági, állat- és növény-egészségügyi ügyek  

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

Balázsné Rőczei Berta

Tel.: (99) 515-408         

E-mail: balazsne.roczei.berta@sopron-ph.hu

  

Hegedüs Ferenc

Tel.: (99) 515-467         

E-mail: hegedus.ferenc@sopron-ph.hu

 

Bokori Balázs

Tel.: (99) 515-154         

E-mail: bokori.balazs@sopron-ph.hu

 

Vonatkozó jogszabályok:

-          a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény  

-          a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

-          az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

Az ügyintézési határidő:

Teljes eljárásban hatvan nap

 

A kérelem előterjesztésének módja:

A károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtható személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton is. A gazdálkodó szervezetek (pl. ügyvédi irodák) elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, kérelmüket az alábbi linken tudják benyújtani:

epapir.gov.hu
cegkapu.gov.hu

 

Magányszemélyek esetében nem kötelező az elektronikus kapcsolattartás, de az elektronikus ügyintézés az epapir.gov.hu használatával számukra is lehetséges.

 

Az eljárás illetékmentes.

 

Tudnivalók a vadkárról

Vadkárnak minősül

a) a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá

b) az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben

okozott kár tíz százalékot (a továbbiakban: természetes önfenntartási érték) meghaladó része.

 

Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:

a) őszi gabona: október 1. - július 31.

b) tavaszi gabona: április 1. - augusztus 31.

c) kukorica: április 15. - november 15.

d) burgonya: április 15. - október 15.

e) napraforgó, szója: április 15. - szeptember 30.

f) borsó: március 1. - augusztus 30.

g) szőlő, gyümölcsös: egész évben

 

A vad által a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kár értékének megtérítését a Polgári Törvénykönyv fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai szerint lehet érvényesíteni, azaz a károsult közvetlenül a bírósághoz fordulhat.

 

Az egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás menete

- Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított tizenöt napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel. 

 

- Amennyiben a károsult és a kárért felelős személy között a fenti közléstől számított öt napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől öt napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatását. A határidő elmulasztása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti igazolási kérelemnek van helye.

 

- A kár megállapítása nem a Polgármesteri Hivatal feladata, kárfelmérést kizárólag miniszteri rendeletben meghatározott szakirányú végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy végezhet. A Hivatal által kirendelhető szakértők névjegyzékét a vadászati hatóság állítja össze, és azt a Hivatal rendelkezésére bocsátja. A szakértőt három munkanapon belül kell kirendelni.

 

- A kár felmérését a kirendeléstől számított öt napon belül kell lefolytatni. A kárfelmérést akkor is le kell folytatni, ha a kár bejelentése a határidő elmulasztásával történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a kár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni.

 

- A vadkárfelmérésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szakértő helyszíni megállapításait, az általa megállapított kár mértékét, valamint azt, hogy a károsult a kár megelőzési kötelezettségének milyen módon tett eleget.

 

- A szakértő köteles a kárfelmérésről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni a Hivatalnak. Az ügyintéző a szakértői vadkárfelmérési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan. Az egyezség létrehozása céljából tárgyalás megtartására is sor kerül.

 

- Az egyezség meghiúsulása esetén a vadászatra jogosult, illetve a föld használója három munkanapon belül kérheti másik szakértő kirendelését a költségek előlegezése mellett. Ebben az esetben a kárral érintett földterületen lévő termények betakarítására csak az újabb szakértői vizsgálat befejezése után kerülhet sor.

 

- Amennyiben a tárgyalás során a felek egyezséget kötnek, és a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés (eljárási költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, az eljáró hatóság az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja. A közigazgatási hatósági eljárásban a szakértői díj eljárási költségnek minősül, amit általános szabály szerint az visel, akinél az felmerült.

 

- Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti.

 

- A károsult az eljárást megszüntető végzés véglegessé válásától számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

Frissítve 2021.01.11.

2015. január 10. / Vadkár bejelentése