datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Ügymenetleírás telepengedélyezési eljáráshoz

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

 

Ügyintézés helye: Sopron, Új u. 12.

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

Balázsné Rőczei Berta              515-408          balazsne.roczei.berta@sopron-ph.hu

 

 

Vonatkozó jogszabály:

- 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 

Illetékesség: Sopron város közigazgatási területe


Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj:           5.000,- Ft

Módosítás díja:                                           5.000,- Ft.

Fizetés módja:                                            postai csekken, amely átvehető az ügyintézőnél

Eljárási határidő:

21 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar


Szakhatósági eljárásért fizetendő díjak, a fizetés módja

Népegészségügyi Intézet                               19.400,- Ft. csekk ügyintézőnél átvehető            kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló feladóvevényt

Környezetvédelmi Felügyelőség

                                                                 23.000-, Ft. postai átutalással                kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló dokumentumot

Vízügyi Felügyelőség                                    23.000,- Ft. postai átutalással

 

Tűzvédelmi szakhatósági közreműködés:      13.000-, Ft. postai átutalással


Az ipari tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást közzéteszi, megtekintehtő a www.telepek.hu  portálon.

 

 

1.         KÉRELEM

 

A telepengedélyezési eljárás kérelemre indul. A jogszabály meghatározza a telepengedély-köteles és a bejelentéshez kötött ipari tevékenységeket. Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a szándék bejelentését követően végezhető, telepengedély-köteles tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában.

Bejelentéshez kötött - az egyébként telepengedély köteles- tevékenység akkor, ha a telephelyi ingatlan - külön jogszabály szerint meghatározott- ipari területen helyezkedik el, illetve akkor is, ha 6 hónapon belül ugyanazon rendeltetésre jogerős használatbavételi engedélyt adtak ki.

 

A kérelem nyomtatvány letölthető a ww.sopron.hu/e-ügyintézés/letölthető nyomtatványok/igazgatási osztály menüpontból.

Benyújtható postai úton, ügyfélfogadási időben személyesen, illetve meghatalmazott útján.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 • Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról
 • Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot, (végzést) és aláírási címpéldányt
 • A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, társtulajdonos, haszonélvező hozzájárulása)
 • Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló csekkszelvényt
 • Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást

Telepengedély-köteles tevékenység esetében a fentieken túl:

 • A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
 • Környezetvédelmi tervfejezetet
 • Amennyiben rendelkezésre áll, a telepre vonatkozó 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi, vagy végleges fennmaradási engedélyt
 • Érvényes korábbi telepengedélyt

 

 

2.         ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

 

Bejelentéshez kötött tevékenység esetében

 

2.1.1. Az építésügyi hatóság állásfoglalásának megkérése arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

 

2.1.2.      A fenti bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően az ügyintéző a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi.

 

2.1.3.      A nyilvántartásba vételről kézbesítés útján értesül a (az):

 • Kérelmező
 • Szakhatóságok
 • a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség
 • Soproni Rendőrkapitányság

 

2.1.4. A szakhatóságok a jogszabályban meghatározott esetekben a telepen ellenőrzést folytathatnak le, melynek eredményéről tájékoztatják hivatalunkat.

 

Telepengedély-köteles tevékenység esetében

 

2.2  Eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése az ismert ügyfelek részére 8 napon belül

2.3  Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.

2.4   A telep és a telekhatár szomszédos ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.

2.5   Az építésügyi hatóság állásfoglalásának megkérése arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

 

2.6 Az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, melyről értesíti az alábbi szakhatóságokat:

 •  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete (9400 Sopron, Fő tér 5.)
 • Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget
 • Gy-M-S Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság
 •  Jogszabályban meghatározott esetekben a tűzvédelmi szakhatóságként eljáró Gy-M-S Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Soproni Kirendeltsége
 • Jogszabályban meghatározott esetekben a Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága
 • Ha a telep termőfölddel közvetlenül szomszédos földrészleten áll a Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága
 • Ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll a Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Kultúrális Örökségvédelmi Irodája

A helyszíni szemléről a szakhatóságok mellett értesítést kap:

 • a kérelmező és
 • a telep és a teleppel közvetlenül szomszédos (közös telekhatárú) ingatlanok tulajdonosai, ingatlan nyilvántartás szerinti használói.

 

A helyszíni szemléről szóló értesítés legalább a kitűzött időpont előtt 15 nappal kerül kiküldésre.

 

A szakhatóságok megállapításaikat jegyzőkönyvbe mondhatják. Hiánypótlás esetén - határidő kitűzése mellett – mind a kérelmezőt, mind az engedélyt kiadó hatóságot értesítik.

 

2.7 Az ügyintéző a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi.

 

2.8       Az engedélyt vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot az ügyintéző közli:

 • a kérelmezővel,
 • a telep és a közvetlenül szomszédos - a teleppel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal,
 • az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal,
 • a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőséggel,
 • Soproni Rendőrkapitánysággal
 • A telep fekvése szerint illetékes jegyzővel

 

 

3.            JOGUTÓDLÁS/ÜZEMELTETŐVÁLTÁS

 

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás esetén - amennyiben a tevékenység nem változik - a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 • A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájárulás)
 • Közös tulajdon esetén a tulajdonostárs, haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
 • Nyilatkozatot üzemeltető váltásról, jogutódlásról
 • Vállalkozói igazolványt vagy gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést  és aláírási címpéldányt
 • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

 

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi, valamint a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg, a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

 

4.         EGYÉB

 

A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul írásban be kell jelenteni.

 

A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedélyt leadni.

 

Tevékenységi kör módosítása esetén az engedélyezési eljárás az 1. és 2. pontokban meghatározottak szerint történik.

 

A bejelentés elmulasztása bírsággal sújtható, ami az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb 50.000 Ft, ismételt mulasztás esetén legfeljebb 75.000 Ft.

 

2015. január 10. / Telepengedély ügyek


 
Polgármesteri Hivatal