datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Ügymenetleírás telepengedélyezési eljáráshoz

ÜGYMENETLEÍRÁS IPARI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS TELEPENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

 

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység:

 

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály

 

Címe: 9400 Sopron, Új u. 12.

 

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) Kereskedelmi ügyek

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

Balázsné Rőczei Berta

Tel.: (99) 515-408         

E-mail: balazsne.roczei.berta@sopron-ph.hu

 

Bokori Balázs

Tel.: (99) 515-154         

E-mail: bokori.balazs@sopron-ph.hu

 

Hegedüs Ferenc

Tel.: (99) 515-467         

E-mail: hegedus.ferenc@sopron-ph.hu

 

Vonatkozó jogszabály

- 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 

Illetékesség
Sopron város közigazgatási területe

 

Eljárási határidő:

Bejelentés esetében 8 nap, az engedélyezés eljárás során 21 nap, melyekbe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar.

 

Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

5.000,- Ft, amit átutalással lehet befizetni (számlaszám:Sopron MJV Önkormányzata, 11600006-00000000-52927267)

 

Az engedélyezési eljárás során a szakhatóságoknak fizetendő díjak:

Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály (az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet)

díj: 19. 400,- Ft

számlaszám: 10033001-00299633-00000000

közlemény: Sopron Népeü XI.21., telepengedély

a hatóság címe: 9400 Sopron, Fő tér 5.

Győr-Moson-Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály / Természetvédelmi Osztály (14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól)

díj: 23.000,- Ft

számlaszám: 10033001-00299633-00000000

közlemény: igazgatási szolgáltatási díj / telepengedély

a hatóság címe: 9021 Győr, Árpád út 28-32.

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság (a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet)

díj: 23.000,- Ft

számlaszám: 10033001-00283614-00000000

közlemény: telepengedély

a hatóság címe: 9021 Győr, Árpád út 28-32.

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Kirendeltség (az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet)

díj: 13.000,- Ft

számlaszám: 10033001-00283614-00000000

közlemény: telepengedély

a hatóság címe: 9400 Sopron, Tűzoltó köz 2.

 

A bejelentésköteles és a telepengedély-köteles ipari tevékenységek

A jogszabály meghatározza a telepengedély-köteles és a bejelentéshez kötött ipari tevékenységeket. Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a szándék bejelentését követően végezhető, telepengedély-köteles tevékenység csak telepengedély birtokában.

 

Bejelentésköteles ipari tevékenység például

 1. egyéb bútor gyártása, irodabútor gyártása, konyhabútor gyártása
 2. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárműv(ek)et külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni
 3. gépjárműjavítás, -karbantartás (ide sorolandó az autómosó, autókozmetika üzemeltetése is)
 4. játékgyártás
 5. orvosi eszköz gyártása
 6. fémmegmunkálás
 7. textil, szőrme mosása, tisztítása

 

Telepengedély-köteles ipari tevékenység például

 1. fémfelület-kezelés
 2. habarcsgyártás
 3. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
 4. papír csomagolóeszköz gyártása
 5. tisztítószer gyártása
 6. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

 

A kérelem előterjesztésének módja:

Az ipari tevékenységet végzők, mint gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok) elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, kérelmüket az alábbi linken tudják benyújtani:epapir.gov.hu
cegkapu.gov.hu

 

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) Kereskedelmi ügyek

 

A kérelemhez mellékelni kell:

-          Igazolást az egyéni vállalkozó nyilvántartásáról vagy vállalkozói igazolványt,

-          Gazdasági társaságok esetében aláírási címpéldányt

-          Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);

-          Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos, vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;

-          Közös tulajdonban álló ingatlan esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezõ, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,

-          A eljáráshoz szükséges igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló feladóvevényt, engedélyezési eljárás esetén igazolást a szakhatósági díjak befizetéséről

-          Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

-          Telepengedélyezési eljárás esetén a környezetvédelmi tervfejezetet

 

 

 

Az ipari tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás

- Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a jogszabályban meghatározott követelményeknek. Ha nem, a bejelentést elutasítja és a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

- Ha a bejelentés megfelel a jogszabályi előírásoknak, akkor a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul megkéri az építésügyi hatóság állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Bár a tevékenység végzése a bejelentés után megkezdhető, ha megállapítást nyer, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzése megtiltásra kerül és a jegyző a telepet bezáratja. Éppen ezért érdemes a kérelem benyújtása előtt az övezeti besorolásról Sopron MJV Polgármesteri Hivatal építésügyi ügyintézőjénél előzetesen tájékozódni.

- A fenti bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően az ügyintéző a telepet nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi. Az ipari tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartás megtekinthető a www.sopron.hu weboldalon, vagy a www.kertev.hu  portálon.

- A nyilvántartásba vételről kézbesítés útján értesül a Kérelmező, a jogszabályban feltüntetett szakhatóságok, a területileg illetékes munkavédelmi és munkaügyi hatóság, a Soproni Rendőrkapitányság, valamint az önkormányzati adóhatóság.

- A szakhatóságok a jogszabályban meghatározott esetekben a telepen ellenőrzést folytathatnak le, melynek eredményéről tájékoztatják a jegyzőt.

 

A bejelentés elmulasztása

Az ipari tevékenység bejelentésének elmulasztása bírsággal sújtható, ami az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb 50.000 Ft, ismételt mulasztás esetén legfeljebb 75.000 Ft.

A telepengedély kiadásának rendje

- Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem és annak mellékletei megfelelnek-e a jogszabályban meghatározott követelményeknek. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.

- Amennyiben a kérelem a jogszabályban előírtaknak megfelel, az ügyintéző függő hatályú döntést hoz, melyben többek között értesíti az eljárásban részt vevő ügyfeleket és szakhatóságokat az eljárás megindításáról. A szakhatósági megkeresés ezzel egy időben történik.

- Az eljáró ügyintéző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság megkeresésével köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

- Az eljárás során ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.

- A teleppel közvetlenül szomszédos – közös határvonalú, telekhatárú – ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatait, valamint a telep használatának jogcímére vonatkozó okiratban foglaltak igazolásához szükséges tulajdoni lap másolatot a jegyző hivatalból, az ingatlanügyi hatóság megkeresése útján vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával szerzi be.

- A jegyző köteles a telepen helyszíni szemlét tartani. A helyszíni szemle időpontjáról értesül a kérelmező, az ügyfelek és a szakhatóságok. Az értesítés tartalmazza az arra való figyelemfelhívást, hogy az értesített személyek távolmaradása a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetében a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti.

- A helyszíni szemléről a jegyző jegyzőkönyvet készít. A szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe mondhatják. A jegyző a jegyzőkönyv egy-egy példányát megküldi azoknak a személyeknek, akiket a szemle időpontjáról értesített.

- Az eljárás végén a jegyző a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével a rendelkezésére álló adatok alapján hozza meg döntését. Amennyiben a telepengedély kiadásának feltételei fennállnak, a jegyző erről határozatot hoz és a telepengedély kiadásával egyidejűleg az ipari tevékenységet nyilvántartásba veszi, amiről igazolást ad ki.

- Az ügyintéző a telepengedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli:        

-          a kérelmezővel

-          az ügyfelekkel

-          az eljárásban részt vevő szakhatóságokkal

-          a területileg illetékes munkavédelmi és munkaügyi hatósággal

-          az önkormányzati adóhatósággal

-          a városi rendőrkapitánysággal

 

 

Adatváltozás bejelentése

- Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban (például: székhelycím-változás, üzemeltetési idő) bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változtatását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

- A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén az új tevékenység tekintetében a jegyzőnek új eljárást kell lefolytatnia.

- A telep használatára jogosult személyében történő változást annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

- Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és – telepengedély-köteles tevékenység esetében – a telepengedélyt leadni.

 

Az ipari tevékenység végzésével kapcsolatos egyéb tudnivalók

- Az ipari tevékenység végzője, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett az ipari tevékenységre vonatkozó bejelentési kötelezettségének, illetve rendelkezik telepengedéllyel, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

- Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

 

Frissítve 2021.01.11

2021. január 11. / Telepengedély ügyek