datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Zenés, táncos rendezvénytartási engedélyezési eljárás

ÜGYMENETLEÍRÁS ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNY ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ, ADATVÁLTOZÁSHOZ

 

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység:

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály

Címe: 9400 Sopron, Új u. 12.

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) Kereskedelmi ügyek


Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

Balázsné Rőczei Berta

Tel.: (99) 515-408         

E-mail: balazsne.roczei.berta@sopron-ph.hu

 

Hegedüs Ferenc

Tel.: (99) 515-467         

E-mail: hegedus.ferenc@sopron-ph.hu

 

Bokori Balázs

Tel.: (99) 515-154         

E-mail: bokori.balazs@sopron-ph.hu

 

 

Vonatkozó jogszabályok:

- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet

 

Az eljárás illetékmentes.

 

Eljárási határidő:

20 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar.

 

Az eljárás megindítása

Azokra a zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű építményben tartanak, vagy a szabadban kerülnek megrendezésre és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja, rendezvénytartási engedélyt kell kérni a jegyzőtől.

 

Nem kell rendezvénytartási engedélyt kérni:

- a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre (felvonulások, tüntetések)

- a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre (választási gyűlésekre)

- a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire

- a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre

- a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre

 

A rendezvénytartó azon rendezvények esetében, amelyekre nem kell a jegyzőtől engedélyt kérni, köteles rendezvénytartó szándékát a rendvédelmi és a tűzvédelmi hatóság felé bejelenteni.

 

Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, a kérelemnyomtatvány letölthető a ww.sopron.hu/e-ügyintézés/nyomtatványok/igazgatási osztály menüpontból. A rendezvény szervezője a kérelmet elektronikus úton, az alábbi linken tudja benyújtani:

 

epapir.gov.hu
cegkapu.gov.hu

 

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) Kereskedelmi ügyek

 

A kérelemhez mellékelni kell:

-          Vállalkozói igazolványt vagy Igazolást az egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,

-          Gazdasági társaságok esetében aláírási címpéldányt

-          Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

-          Ha a zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló építmény vagy terület nem a kérelmező tulajdonában van, akkor a használat jogcímére vonatkozó igazoló okiratot

-          Biztonsági tervet

-          Tűzvédelmi szabályzatot

-          Építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot

 

A zenés, táncos rendezvény engedélyezésével kapcsolatos eljárás

- Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem és annak mellékletei megfelelnek-e a jogszabályban meghatározott követelményeknek. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.

- Amennyiben a kérelem a jogszabályban előírtaknak megfelel, az ügyintéző függő hatályú döntést hoz, melyben többek között értesíti az eljárásban részt vevő ügyfeleket és szakhatóságokat (a tűzvédelmi, az építésügyi, a népegészségügyi és a rendvédelmi hatóságot) az eljárás megindításáról. A szakhatósági megkeresés ezzel egy időben történik.

- A jegyző az eljárás során az ügyfelek adatait és a zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló építmény vagy terület tulajdonjogának igazolásához szükséges tulajdoni lapot az ingatlanügyi hatóság megkeresése útján vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával szerzi be.

- Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedhet. A helyszíni szemléről értesítést kap az Országos Mentőszolgálat is.

- Az eljárás végén a jegyző a szakhatósági vélemények figyelembe vételével a rendelkezésére álló adatok alapján hozza meg döntését. Amennyiben a rendezvénytartási engedély kiadásának feltételei fennállnak, a jegyző erről határozatot hoz és a rendezvénytartási engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi, amiről igazolást ad ki.

- Az ügyintéző a rendezvénytartási engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli:           

-          a kérelmezővel

-          az eljárásban részt vevő szakhatóságokkal

-          az illetékes fogyasztóvédelmi hatósággal

-          az Országos Mentőszolgálattal

 

A zenés, táncos rendezvényekről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást közzéteszi, ami megtekinthető a www.sopron.hu weboldalon.

 

Adatváltozás bejelentése

- Az engedély jogosultja a kérelem adataiban (székhelycím, befogadóképesség, a rendezvény gyakorisága stb.) bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy az valamely szakhatóság jogkörét érinti, arról a jegyző az érintett szakhatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján szükséges, a jegyző új engedélyezési eljárást folytat le.

- A tevékenység megszüntetését a kapott igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.

 

Jogkövetkezmények

Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során tanúbizonyságot nyer, hogy a rendezvénytartó nem rendelkezik rendezvénytartási engedéllyel, az ellenőrzést végző hatóság köteles a zenés, táncos rendezvényt a helyszínen felfüggeszteni.

Hasonló jogkövetkezménnyel jár, ha a hatóság a rendezvény helyszínén az engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének nyilvánvalóan jelentős túllépését, vagy a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiányát tapasztalja.

A zenés, táncos rendezvény tartásával kapcsolatos egyéb tudnivalók

- A rendezvénytartó ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy rendelkezik rendezvénytartási engedéllyel. Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.

- A szakhatóságok által előírt feltételeket a rendezvény ideje alatt folyamatosan köteles biztosítani.

- A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért. Ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.

- A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.

- A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

- A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.

- Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagjának pedig személy- és vagyonőrnek kell lennie.

- A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

Frissítve: 2021.01.11.

2021. január 11. / Rendezvénytartás