datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Zenés, táncos rendezvénytartási engedélyezési eljárás


ÜGYMENETLEÍRÁS ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ


Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

Farkas József                       515-154          farkas.jozsef@sopron-ph.hu

Balázsné Rőczei Berta           515-408          balazsne.roczei.berta@sopron-ph.hu


Vonatkozó jogszabály:

- 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

 

Fizetendő illeték:                                           3.000,- Ft

Fizetés módja:                                              illetékbélyeg

Szakhatósági eljárásért fizetendő díjak, a fizetés módja

Építéshatóság                                             20.000-, Ft. csekk ügyintézőnél átvehető kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló feladóvevényt

Tűzvédelmi szakhatósági közreműködés:      13.000-, Ft. postai átutalással


Eljárási határidő:

20 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar.


A nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást közzéteszi, megtekintehtő a www.kertev.hu  portálon.

 

1.         KÉRELEM

 

Az eljárás kérelemre indul. Az engedély iránti kérelem a működési engedély iránti kérelemmel, valamint a bejelentéssel együtt is benyújtható.

 

A jogszabály hatálya kiterjed:

olyan alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyet

 

 • egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiségben tartanak, vagy
 • szabadtéri rendezvény esetében a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja.

 

Rendszeres rendezvény: hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény.

Alkalmi rendezvény: egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

 

A kérelmet

 • a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője
 • szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője

nyújthatja be.

 

A kérelem nyomtatvány letölthető a ww.sopron.hu/e-ügyintézés/letölthető nyomtatványok/igazgatási osztály menüpontból.

Benyújtható postai úton, ügyfélfogadási időben személyesen, illetve meghatalmazott útján.

 

A kérelemben meg kell jelölni:

 • a rendezvénynek helyet adó építmény használatának jogcímét
 • az építmény, terület azonosításához szükséges címet, helyrajzi számot, alapterületre és befogadóképességre vonatkozó adatokat
 • a kérelmező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
 • a rendezvény megnevezését
 • a kapcsolódó szolgáltatások megnevezését
 • nyilatkozatot a táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 • Biztonsági tervet
 • Tűzvédelmi szabályzatot
 • Építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot
 • Eljárásért fizetendő illetékbélyeget
 • Szakhatósági eljárásért fizetendő ig. szolg. díj befizetéséről szóló igazolását
 • Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást.

 

 

2.         ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

 

2.1  Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.

 

2.2 Az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, melyről értesíti az alábbi szakhatóságokat:

 • Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sopron-Fertődi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
 • Építésügyi hatóság (kivéve, ha az építmény ugyanerre a rendeltetésre 6 hónapon belüli használatbavételi engedéllyel rendelkezik)
 • Gy-M-S Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Soproni Kirendeltsége
 • Rendőrséget.

 

A helyszíni szemléről a szakhatóságok mellett értesítést kap:

 • Kérelmező és az
 • Országos Mentőszolgálat.

 

2.3 Az ügyintéző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi, és igazolást állít ki. A nyilvántartást az interneten közzéteszi.

 

2.4       Az engedélyt vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot az ügyintéző közli:

 • a kérelmezővel,
 • az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal,
 • a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőséggel,
 • a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnek

3.         EGYÉB

 

1.         Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége:

-          A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.

-          Ha a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői (szakképesítés OKJ száma: 54 861 01 0100 33 01), legalább három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel (szakképesítés OKJ száma: 31 861 01 0001 31 06) kell rendelkeznie.

-          A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

-          A vendégek számára hozzáférhető helyen kell elhelyezni a rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot, a biztonsági tervet és a tűzriadó tervet.

-          Gondoskodni kell elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

-          A szervező feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért. Ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükség esetén gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.

 

 

2.        Az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsértések esetén köteles a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni:

-          az engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének nyilvánvalóan jelentős túllépése;

-          a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya;

-          az engedély hiánya;

-          a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár;

-          a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti.

 

3.         Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.

 

4.         A tevékenység megszüntetését az igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni.

 

2015. január 10. / Rendezvénytartás


 
Polgármesteri Hivatal