datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Működési engedély kiadása, módosítása


ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

 

Ügyintézés helye: Sopron, Új u. 12.

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:


Farkas József

Tel.: (99) 515-154         

E-mail: farkas.jozsef@sopron-ph.hu

 

Vonatkozó jogszabályok:

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény


Fizetendő díjak, illetékek:

Kereskedelmi tevékenység bejelentésének illetéke:              3.000,-Ft.

Bejelentett adatok módosításának illetéke:                          3.000,-Ft.


Fizetés módja:        illetékbélyeg

 

Eljárási határidő:       21 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar.


Szakhatósági eljárásért fizetendő díjak, a fizetés módja

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal igazgatási szolgáltatási díjat közvetlenül a szakhatóságnál kell megfizetni

 

A kereskedelmi tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást közzéteszi, megtekinthető a www.kertev.hu  portálon.

 

1. KÉRELEM

 

A kereskedelmi tevékenység bejelentése illetve engedélyezése kérelemre indul. A jogszabály meghatározza a kizárólag működési engedély birtokában forgalmazható termékek körét. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a bejelentést követően megkezdhető a működés, működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési engedély birtokában végezhető.


A kérelem nyomtatvány letölthető a ww.sopron.hu/e-ügyintézés/nyomtatványok/igazgatási osztály menüpontból.

A kérelem benyújtható személyesen, meghatalmazott útján, postai úton.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 • Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,
 • Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést  és aláírási címpéldányt
 • Nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a kérelmezõ – a haszonélvezõ hozzájárulását igazoló okiratot;
 • Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezõ, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
 • A eljáráshoz szükséges illetékbélyeget (3.000,- Ft bejelentés esetén)
 • Vásárlók könyvét hitelesítésre
 • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást


A kizárólag üzletben,  működési engedély birtokában forgalmazható termékek:

 • a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;
 • az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 • állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;
 • növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 • nem veszélyes hulladék;
 • OTSZ szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Osztály külön engedélyével forgalmazható élelmiszerek:

Az alábbi élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához a Soproni Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala Sopron, Virágoskert utca 3-5.      (T: 99/508-025) külön engedélye szükséges:

 

 

 A

 B

 1.

 Termékkör

 Élelmiszer, melynek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához külön engedély szükséges

 2.

 Hús- és hentesáru

 friss hús*

 3.

 Hal

 friss halászati termék, az élő hal kivételével*

 4.

 Tej, tejtermék

 nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék*

 5.

 Meleg, hideg étel

 az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével

 6.

 Cukrászati készítmény, édesipari termék

 azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a végső fogyasztó részére

 7.

 Egyéb élelmiszer

 békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga*

 * Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (2004. április 29.) 853/2004/EK rendelete szerint.

 

2.   a) A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

2.1. Az ügyintéző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek, és a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül igazolás megküldésével értesíti az ügyfelet a nyilvántartásba vételről.

2.2. Az ügyintéző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi

 •  a jogszabályban meghatározott szakhatóságoknak,
 • a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnek
 • a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőségnek,
 • az illetékes rendőrkapitányságnak,
 • jövedéki termék esetében az illetékes vámhatóságnak (a továbbiakban: vámhatóság),

2.3. Ha a kereskedelmi tevékenység a hatóságok feladat- és hatáskörét a jogszabályban megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat le, melynek eredményéről a hatóságok az ellenőrzést követő 8 napon belül tájékoztatják a jegyzőt.

2.4. Ha a bejelentés nem felel meg a meghatározott követelményeknek, a jegyző a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

2.5. A bejelentés elmulasztása bírsággal sújtható, ami az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb 50.000 Ft, ismételt mulasztás esetén legfeljebb 75.000 Ft.

 

b) ADATVÁLTOZÁS

 • Az „IGAZOLÁS” kiadását követően az igazolásban és a kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
 • Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást, az azt megelőző 8 napon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
 • Az üzlet megszüntetését köteles a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni.

 

3. a) ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MŰKÖDÉSI ENGDÉLY KIADÁSA ESETÉN

 

 1. Eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése az ismert ügyfelek részére 8 napon belül
 2. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.
 3. Az üzlet és az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.
 4. Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követően az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, amelyről a kitűzött időpont előtt 15 nappal írásban értesíti az ügyfeleket és szakhatóságokat.

      5.   Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a szakhatóságok állásfoglalását.

      6.   Az ügyintéző a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli

 • a kérelmezővel;
 • az üzlet és a közvetlenül szomszédos - az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal –társasház esetén a közös képviselővel-
 • az eljárásban közreműködött hatóságokkal
 • a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnek
 • a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőségnek,
 • az illetékes rendőrkapitányságnak,
 • élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék vagy termésnövelő anyag forgalmazása esetén az Élelmiszerlánc-biztonsági Hatóságnak.

       7. Az ügyintéző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a nyilvántartásba veszi és igazolást ad ki.

 

b) ADATVÁLTOZÁS

 • A kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást, az azt megelőző 8 napon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
 • A működési engedély jogosultjának személyében történő változás, jogutódlás esetén - amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti - a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.
 • Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül az Igazolás leadásával egyidejűleg köteles a jegyzőnek bejelenteni.

 

 Frissítve: 2016. január 19.

 

 

2016. január 19. / Üzlet működési ügyek


 
Polgármesteri Hivatal