datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Működési engedély kiadása, módosítása

ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

 

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység:

 

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály

Címe: 9400 Sopron, Új u. 12.

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) Kereskedelmi ügyek

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

Balázsné Rőczei Berta

Tel.: (99) 515-408         

E-mail: balazsne.roczei.berta@sopron-ph.hu

 

Bokori Balázs

Tel.: (99) 515-154         

E-mail: bokori.balazs@sopron-ph.hu

 

Hegedüs Ferenc

Tel.: (99) 515-467         

E-mail: hegedus.ferenc@sopron-ph.hu

 

Vonatkozó jogszabályok:

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

- a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény

- a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Kormányrendelet

- a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet


Eljárási határidő:

Bejelentés esetében 8 nap, az engedélyezés eljárás során 25 nap, melyekbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

 

A bejelentésköteles és a működési engedély köteles tevékenységek

A jelenleg hatályos jogi szabályozás megkülönbözteti egymástól a bejelentés alapján végezhető kereskedelmi tevékenységet, valamint a kizárólag működési engedély birtokában forgalmazható termékek körét. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a tevékenység végzésére irányuló szándéknak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentését követően megkezdhető az üzemeltetés, működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység viszont csak működési engedély birtokában végezhető.


Bejelentésköteles termékkörnek számítanak például:

1. Élelmiszer (Meleg-, hideg étel, Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, Cukrászati készítmény, édesipari termék, Hús-és hentesáru, Zöldség- és gyümölcs, Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, Édességáru, Tej, tejtermék)

2. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.);

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);

5. Lábbeli- és bőráru;

6. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;

 

A kizárólag üzletben,  működési engedély birtokában forgalmazható termékek:

1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;

2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;

5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;

6. nem veszélyes hulladék;

7. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

 

Kérelem

A kereskedelmi tevékenység bejelentése, illetve engedélyezése kérelemre indul. A kérelemnyomtatvány letölthető a www.sopron.hu/e-ügyintézés/nyomtatványok/igazgatási osztály menüpontból.

 

A kereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, kérelmüket az alábbi linken tudják benyújtani:

 

epapir.gov.hu
cegkapu.gov.hu

 

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) Kereskedelmi ügyek

Őstermelő kérelmező a kérelmet személyesen vagy postai úton is benyújthatja.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

- Egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételét igazoló okiratot

- Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot és aláírási címpéldányt

- Vendéglátó üzletek esetében a vendéglátóhely üzlettípus megjelölését, valamint azon vendéglátó üzletek esetén, amelyek kötelesek vendéglátó szoftver alkalmazására, nyilatkozatot arról, hogy rendelkeznek vendéglátó szoftverrel,

- Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével)

- Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos, vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;

- Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezõ, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,

- Vásárlók könyvét hitelesítésre

- Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

 

A kereskedelmi tevékenység bejelentése, valamint a működési engedélyezési eljárás illetékmentes.  

 

A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a jogszabályban meghatározott követelményeknek. Ha nem, a bejelentést elutasítja és a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. Ha a bejelentés megfelel a jogszabályi előírásoknak, akkor a tevékenységet bejegyzi az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerbe, továbbá a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül igazolás megküldésével értesíti az ügyfelet a nyilvántartásba vételről.

 

Az ügyintéző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton megküldi:

- az önkormányzati adóhatóságának

- zeneszolgáltatás biztosítása esetén a Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi ügyintézőjének

- takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék, élelmiszerek kereskedelmi forgalomba hozatala és vendéglátó üzlet esetén a Soproni Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának

- nemesfémből készült órák és ékszerek esetén a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóságnak


A kereskedelmi tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást közzéteszi, az megtekinthető a www.sopron.hu weboldalon, vagy a https://oknyir.kh.gov.hu portálon.


A bejelentés elmulasztása

A kereskedelmi tevékenység bejelentésének elmulasztása bírsággal sújtható. A bírság összegének számítása alapjául kétezer-ötszáz forint összeget kell figyelembe venni. Ha a szolgáltató ugyanazon szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési kötelezettségét ismételten elmulasztja, a bírság összege a fent meghatározott bírságösszeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.


Élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatala:

2021. július 1-jétől megszűnt az élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához szükséges különengedélyezési eljárás. Ettől a naptól kezdődően a FELIR azonosítóval rendelkező élelmiszer-vállalkozó a területileg illetékes jegyzőnél (kereskedelmi hatóságnál) tett bejelentést követően jogszerűen forgalmazhat élelmiszert és végezhet vendéglátó tevékenységet.

 

A FELIR azonosító megszerzéséhez az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben szükséges regisztrálni. A FELIR regisztráció az összes élelmiszerlánc és agrárágazati szereplőt, így például az őstermelőket, kistermelőket, élelmiszer előállítókat, élelmiszer forgalmazókat, vendéglátókat és közétkeztetőket, borászokat, fakereskedőket, takarmányforgalmazókat, állatgyógyszer forgalmazókat, valamint a növényvédő szer forgalmazókat is érinti.

 

A FELIR azonosító arra szolgál, hogy központilag, közhiteles adatokkal, elektronikusan igazolja az egyes szereplők államilag engedélyezett, nyilvántartásba vett tevékenységeit. Körülbelül úgy működik, mint az adóazonosító jel, adószám az adójog szempontjából, ugyanazt a funkciót látja el, csak az agrárigazgatás, élelmiszerlánc, vadgazdálkodás, halgazdálkodás és erdőgazdálkodás területén.

 

A FELIR rendszert a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) működteti, további információért a NÉBIH ügyfélszolgálatához érdemes fordulni, amelynek telefonszáma 06-1/336-9009, e-mail címe: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu.

 

Az élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos egyéb hatósági feladatokat a Soproni Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (címe: 9400 Sopron, Fő tér 5.; telefon: 99/795-014) látja el.

 

Vendéglátóhely üzlettípusok:

Vendéglátó üzlet esetében a kereskedőnek a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint a vendéglátóhely üzlettípusról is nyilatkoznia kell az alábbiak szerint. A rendelet egy üzlettípus bejelentését írja elő üzletenként, a kereskedőnek azt az üzlettípust kell
megjelölnie, amely a leginkább jellemzi a vendéglátóhelyet. Amennyiben egy üzleten belül több terméktípus is kapható, a forgalmi volumen lehet a legalkalmasabb arra, hogy meghatározza a fő terméktípust. Ha viszont az üzemeltető egymástól
elkülöníthetően több vendéglátóhelyet is üzemeltet, azokat külön típusba is bejelentheti. A típust a kereskedő saját maga választja, azonban a választott üzlettípus minden követelményének köteles megfelelni.

 

Étterem                      

   

Fő terméktípus:

Melegétel

Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a vendégeknek biztosítani kell a helyszíni fogyasztás lehetőségét.

Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket helyben készítik, főzőkonyhával rendelkezik.

 

Büfé

   

Fő terméktípusa:

Melegétel/hidegétel

Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 

 

Cukrászda

   

Fő terméktípusa:

Cukrászati készítmény, édesipari termék

Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

Konyha jellege, ételkészítés helye:

A cukrászati termékeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 

Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely

   

Fő terméktípusa:

Kávéital, alkoholmentes ital

Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 

Italüzlet, bár

   

Fő terméktípusa:

Szeszes ital

Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 

Zenés-táncos szórakozóhely

   

Fő terméktípusa:

Szeszes ital

Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

Zenés szolgáltatást nyújt, tánctérrel rendelkezik. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (poharak stb.).

Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 

Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely

   

Fő terméktípusa:

Melegétel/hidegétel

Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5629 - Egyéb vendéglátás

Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a helyszíni fogyasztás lehetőségét kötelező biztosítania.

Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum tálalóval vagy melegítőkonyhával kell rendelkeznie.

 

Gyorsétterem

   

Fő terméktípusa:

Melegétel/hidegétel

Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum befejező konyhával rendelkezik.

 

Rendezvényi étkeztetés

   

Fő terméktípusa:

Melegétel/hidegétel

Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5621 - Rendezvényi étkeztetés

Üzemeltetés típusa

Alkalmi

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás helye a rendezvény. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 

Alkalmi vendéglátóhely

   

Fő terméktípusa:

Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital

Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

Üzemeltetés típusa

Alkalmi

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

Meghatározott helyen üzemel. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Pl. Telepített food truck, borozó egy borfesztiválon

Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 

Mozgó vendéglátóhely

   

Fő terméktípusa:

Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital

Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

Üzemeltetés típusa

Alkalmi

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

Folyamatosan változtatja a helyét, nem tartózkodik huzamosabb ideig egy helyben. A kiszolgálás önkiszolgáló értékesítés formájában történik nem biztosít ülőhelyet, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Pl. Mozgó food truck, mozgó (kiskocsin) borozó egy borfesztiválon

Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 

NTAK regisztráció

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének regisztrálnia kell vendéglátó üzletét az NTAK-ba. Az NTAK-adatszolgáltatásra köteles vendéglátó üzletek típusai: étterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás; büfé, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás; cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás; kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás; italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás; zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás; gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás; alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás. NTAK-adatszolgáltatást nem kell teljesítenie a munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhelyeknek, a rendezvényi étkeztetés, valamint a mozgó vendéglátóhely besorolással rendelkező üzleteknek.

 

A vendéglátó üzlet üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (cím: https://info.ntak.hu/vendeglatas) történő regisztrációt szakaszosan, az alábbiaknak megfelelően köteles megkezdeni:

-          2023. július 1-jétől azok a vállalkozások szolgáltatnak adatot az NTAK-ba, amelyek vendéglátásból származó 2022. évi nettó árbevétele meghaladta a 100 millió forintot.

-          A 12-100 millió forint közötti nettó árbevétellel rendelkező vendéglátó üzletek 2024. január 1-jétől szolgáltatnak adatot.

-          A 12 millió forint nettó árbevételt meg nem haladó vendéglátó üzletek számára az adatszolgáltatás nem, de a regisztráció nekik is kötelező.

Az adatszolgáltatást a Kormány rendeletében meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő olyan vendéglátó szoftver használatával szükséges teljesíteni, amely alkalmas arra, hogy a jogszabályban meghatározott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére továbbítsa.

 

A regisztrációt követően a vendéglátó szoftver naponta legalább egy alkalommal, a tárgynapot követő 24 órán belül, automatikusan küldi a tárgynapra vonatkozóan a napi adatszolgáltatás körébe tartozó, személyes adatot nem tartalmazó, forgalmi jellegű adatokat. Az adott nap lezárásával az NTAK-ba beküldésre kerülnek a vendéglátó üzlet adott napi forgalmi adatai.

 

A vendéglátó üzlet NTAK-regisztrációját, valamint a rendszeres és megfelelő adatszolgáltatást kereskedelmi hatósági jogkörében eljárva a vendéglátó üzlet címe szerint területileg illetékes jegyző ellenőrzi.

 

 

A működési engedély kiadásának rendje és az ellenőrzött bejelentés:

 

- A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a legtöbb engedélyköteles tevékenységet főszabály szerint ellenőrzött bejelentés alapján is lehet folytatni – azokhoz nem szükséges engedély. Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján a működési engedély kiadásával összefüggő ügyekben az ellenőrzött bejelentéssel történő jogszerzés nincs kizárva.

 

- Az eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. számú törvény tartalmazza. Az ellenőrzött bejelentést az engedélykérelemre az ágazati jogszabályban előírt adattartalommal és mellékletekkel szükséges benyújtani. Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Az ellenőrzött bejelentéshez okiratot kell mellékelni, amelyben a bejelentő tájékoztatást ad a joggyakorlás által érintett további ügyfelek személyéről, és nyilatkozik arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés benyújtásának szándékáról, a benyújtás időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta.

 

- Ha a hatóság a bejelentést nem utasítja vissza, illetve nem utalja engedélyezési eljárásra, a tevékenységet – ha a végzésére vonatkozó  jogszabályi feltételek egyébként fennállnak – a bejelentést követő tizenötödik napot követő naptól lehet megkezdeni és az engedélyre vonatkozó hatályossági időtartam alatt lehet folytatni.

 

- Az ügyfél dönthet úgy, hogy a tevékenységet ellenőrzött bejelentés helyett engedély alapján kívánja végezni. Ha az ügyfél bejelentés helyett engedélykérelmet terjeszt elő, az ellenőrzött bejelentésre vonatkozó rendelkezések az adott ügyben nem alkalmazhatók.

 

- Amennyiben az ügyfél nem veszi igénybe az ellenőrzött bejelentés jogintézményét, és engedélykérelmet terjeszt elő, az ügyintéző az engedélykérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem és annak mellékletei megfelelnek-e a jogszabályban meghatározott követelményeknek. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.

 

- Amennyiben a kérelem a jogszabályban előírtaknak megfelel, az ügyintéző az eljárás megindításától számított nyolc napon belül megkeresi az ügyben érintett szakhatóságokat, továbbá rendelkezik a tényállás tisztázásához szükséges előre látható eljárási cselekményekről, valamint – a teljes eljárásra történő áttérés okán – elektronikus úton tájékoztatja az ismert ügyfeleket a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

 

- Az eljárás során ügyfélnek minősül az üzlet, valamint – a külön jogszabály szerinti vásáron és piacon, valamint a bevásárlóközpontban lévő üzlet kivételével – az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.

 

- A jegyző az ügyfelek adatait, és az üzlet tulajdonjogának igazolásához szükséges tulajdoni lapot az ingatlanügyi hatóság megkeresése útján, vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával szerzi be.

 

- A jegyző a kereskedő kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.

 

- Helyszíni szemlére vonatkozó kérelem hiányában a szakhatóságok szakhatósági eljárást folytatnak le, melynek eredményéről haladéktalanul értesítik a jegyzőt.

 

- Az eljárás végén a jegyző a rendelkezésére álló adatok alapján hozza meg döntését. Amennyiben a működési engedély kiadásának feltételei fennállnak, a jegyző erről határozatot hoz és a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerbe bejegyzi, és a nyilvántartásba vételről igazolást ad ki.

 

- Az ügyintéző a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli:           

- a kérelmezővel

- az ügyfelekkel

- az eljárásban részt vevő szakhatóságokkal

- az önkormányzati adóhatósággal

 

Adatváltozás bejelentése

- Az „IGAZOLÁS” kiadását követően az igazolásban és a kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat a kereskedő haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek;

 

- A nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása esetén bejelentési kötelezettség nem terheli a kereskedőt. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása a nyilvántartásban feltüntetett nyitvatartási időnél csak rövidebb lehet. A kereskedő a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változásáról a nyitvatartási idő kifüggesztésével köteles tájékoztatni a vásárlót.

 

- Az üzlet használatára jogosult személyében történő változást – amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti – annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

 

- A tevékenység megszüntetését a jegyzőnek haladéktalanul be kell jelenteni.

 

 A kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos egyéb tudnivalók

- A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás nem mentesíti a kereskedőt a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól!

 

- A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék – saját előállítású termék esetén a termékhez felhasznált nem saját előállítású termék – eredetét hitelt érdemlően igazoló bizonylattal. A kereskedő az ellenőrzést végző hatóság felhívására köteles az eredeti bizonylatokat, dokumentumokat öt napon belül bemutatni.

 

- Egyes termékek kiskereskedelmi tevékenység keretében való értékesítéséhez az azt végző személynek a kereskedelemért felelős miniszter rendeletében (az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 1. melléklete alapján) meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie.

 

- A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, illetve rendelkezik működési engedéllyel, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

 

- Az üzlet feliratain az üzlet elnevezését – a vállalkozás neve, a vezérszó és az üzletben forgalmazott árura utaló árujelző kivételével –, valamint az üzletben, illetőleg az üzlet kirakatában a fogyasztók tájékoztatását szolgáló közleményeket magyar nyelven meg kell jeleníteni.

A meghatározott követelmény teljesíthető úgy is, hogy ugyanazon feliraton az idegen nyelvű szövegen kívül annak magyar nyelvű megfelelőjét is megjelenítik, legalább ugyanolyan jól érzékelhetően, valamint legalább ugyanolyan méretben, mint az idegen nyelvű szöveget.

A "Sopron" és "Soproni" közigazgatási megjelölés illetve a név csak Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének engedélyével használható!

 

- Az üzletben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a jegyző által hitelesített vásárlók könyvét kell elhelyezni. A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos. A kereskedő a bejegyzésekre 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Más vásárlók által a vásárlók könyvébe bejegyzett személyes adatok megismerése lehetőségének kizárása céljából a vásárlók könyvéből a kereskedő a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítja a panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt, azt elzártan – a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően – megőrzi és a hatóság felszólítására rendelkezésre bocsátja. A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok három évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.

 

- Az üzletben a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával mely hatóságokhoz fordulhat.

 

- Az „IGAZOLÁS” kiadását követően az igazolásban és a kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

- A nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása esetén bejelentési kötelezettség nem terheli a kereskedőt. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása a nyilvántartásban feltüntetett nyitvatartási időnél csak rövidebb lehet. A kereskedő a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változásáról a nyitvatartási idő kifüggesztésével köteles tájékoztatni a vásárlót.

 

- A tevékenység megszüntetését a kereskedő köteles a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni.

 

- A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül.

A megjelölt intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést a jegyző engedélyezheti.

 

- Vendéglátó üzletben a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban Szt.) foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék folytatható. Az üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak minősülő játék csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel működtethető, illetve folytatható.

 

- Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás, műsoros előadás, táncrendezvény vagy egyéb szórakoztató szolgáltatás olyan módon nyújtható, illetve szervezhető, hogy az nem járhat a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajjal.

A fenti tevékenység akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek.

A zajterhelési határérték megállapítását SMJV Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől külön kell kérni.

- A kereskedőnek a zenefelhasználással kapcsolatban bejelentési kötelezettsége van az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület felé. A bejelentés nélküli, illetve a bejelentés szerinti adatoktól eltérő zenefelhasználás is jogdíjfizetési kötelezettséget von maga után!

 

- Ügynöki tevékenység esetén a kereskedőnek rendelkeznie kell a termék értékesítésére szóló szerződés megkötésére vonatkozó megbízással.

 

- Üzleten kívüli (házaló) kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshető fel, kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult!

A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkereső személy köteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak igazolni.

 

- Az alkalmi rendezvényen történő árusítás a termékre vonatkozó jogszabály által előírt feltételek teljesítése mellett történhet, továbbá a kereskedő jól látható módon köteles feltüntetni nevét, székhelyét az értékesítés helyszínén.

 

- Mozgóbolt útján kereskedelmi tevékenység a termékre vonatkozó jogszabály által előírt feltételek teljesítése mellett, valamint a kereskedő nevének és székhelyének a mozgóboltként üzemeltetett járművön, jól látható módon történő feltüntetésével végezhető.

 

- Csomagküldő kereskedelem útján a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló jogszabály szerinti kedvtelésből tartott állat nem forgalmazható.

 

- Automatából történő értékesítés a forgalmazott termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában folytatható. A kereskedő köteles az automatán nevét és székhelyét feltüntetni. Automatából nem értékesíthető nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy, szeszes ital, élő állat, valamint szexuális termék.

 

 Frissítve 2023.08.07

2022. január 11. / Üzlet működési ügyek