datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város jegyzője, aljegyzője

A város jegyzője:

dr. Sárvári Szabolcs

tel.: 99/515-113A város aljegyzője:

dr. Kovács Gábor

tel.: 99/515-273
A jegyző

Mint a Hivatal vezetője, szakmailag felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan, igazságos és színvonalas ügyintézés ellátásáért.

 

Feladatai különösen:

 

A/ A testületi működéssel kapcsolatban:

-        összehangolja az előkészítő munkát, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek végrehajtásáról,

-        figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását,

-        törvényességi szempontból figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét, ha a döntéseknél jogszabálysértést észlel, köteles jelezni,

-        gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére.

 

B/ A Hivatal működésével kapcsolatban:

-        ellátja a Hivatal belső szervezeti egységei útján a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási, iratkezelési feladatokat,

-        a Hivatal belső szervezeti tagozódására, munkarendjére, és az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a polgármesternek,

-        a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét,

-        irányítja a személyzeti munkával kapcsolatos feladatokat,

-        irányítja a dolgozók továbbképzését,

-        vezeti, összehangolja és ellenőrzi a Hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát,

-        elkészíti a Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót, amelyet a polgármester terjeszt a közgyűlés elé,

-        irányítja a Hivatal gazdálkodási tevékenységét,

-        biztosítja a Hivatal működését és ellenőrzi a feladatellátás törvényességét,

-        köteles a szakszervezettel együttműködni, ennek keretében az érdekképviseleti tevékenységéhez szükséges információk biztosításával feladata ellátását elősegíteni, valamint észrevételeikre, javaslataikra vonatkozó munkáltatói álláspontot és annak indokait közölni,

-        a Ktv. 30/A. § (1) bekezdése alapján szakmai tanácsadói, főtanácsadói címet adományozhat a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők mindenkori összlétszámának 20 %-áig.

 

Az aljegyzők

Ellátják a jegyző által meghatározott feladatokat, a jegyző munkáját segítik, illetve a jegyző akadályoztatása esetén megilletik őket annak jogosultságai.

 

A jegyző és az aljegyzők közötti munkamegosztás

A jegyző ellátja az Építéshatósági Osztály és a Közgazdasági Osztály felügyeletét. A Belső ellenőrzés független, közvetlenül a jegyzőnek alárendelt szervezeti egység.


Az aljegyző I., Jegyzői Iroda vezető ellátja az Igazgatási Osztály és a Városi Gyámhivatal felügyeletét.

Az aljegyző II., Városfejlesztési Osztály vezető ellátja a Városgazdálkodási Osztály és a Humánszolgáltatási Osztály felügyeletét.

 

A felügyelet nem jár a szervezeti egység vezető jogainak elvonásával.