datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron, Papréti Zsinagóga építészeti és hasznosítási ötletpályázata

 /

 

1.      Ötletpályázat kiírója

Sopron MJV Önkormányzat

9400 Sopron, Fő tér 1.

 

2.      Ötletpályázat lebonyolítója

Sopron MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési Osztály, Városépítészeti Csoport

 

3.      Ötletpályázat tárgya

Sopron, Papréti Zsinagóga építészeti és hasznosítási ötletpályázata

 

4.      Ötletpályázat célja

A Kiíró Célja, hogy

  • az ötletpályázat során olyan színvonalas tervek jöjjenek létre, melyek a Várkerület revitalizáció megindított folyamatához, valamint a Híd utca megnyitásához kapcsolódóan - a két közlekedési folyosó közötti terület várható felértékelődése által teremtett új helyzethez illeszkedően - az épület megfelelő funkciójának megtalálásában iránymutatást adjanak,
  • a meglévő épület értékeit, szellemét tiszteletben tartsák, a javasolt új felhasználás szerint a mai kor követelményeinek megfelelően, és optimális energiafelhasználás mellett értékteremtő és fenntartható módon töltsék meg élettel az épületet és környezetét,
  • kiegészítő funkcióként a hitközség vallásgyakorlásának is teret adjon.

5.      Pályaművek kötelező munkarészei, formai követelményei

1.

 

Vizsgálati helyszínrajz 1:2000

2.

 

Áttekintő helyszínrajz 1:1000

3.

 

Megértéshez szükséges számú alaprajz, metszet és homlokzati rajzok 1:200 (főbb helyiségek megnevezése, alapterülete, az eltérő szintek alaprajzai, metszetek a megértéshez szükséges mértékben)

4.

Látványtervek

max. 5 db (3 külső, 2 belső)

5.

Műszaki leírás

max. összesen 4 oldal terjedelemben, szükség szerint magyarázó ábrákkal, min. 11-es betűmérettel, tetszőleges betűtípussal, összefűzve A/4-es formátumban, kérjük a tablón is szerepeltetni kivonatosan

6.

Tabló

max. 2 db 70*100 fekvő

7.

 

Teljes pályaművet digitális adathordozón is be kell nyújtani, külön borítékban.

8.

 

Adatlap külön borítékban.

 

5.1. A pályaművek nem sérthetik meg a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerző(k)re vagy (azok) munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat.

5.2. Az ötletpályázat titkossága a postai feladás során úgy biztosítható, ha a „Feladó” rovatba a „Ötletpályázat” szót vagy magának a Címzettnek a megnevezését (Sopron MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési Osztály, Városépítészeti Csoport 9400 Sopron, Fő tér 1.) írja a Pályázó.

5.3. A tervrajzokat és írásos munkarészeket a papírnyomaton kívül digitális formában CD-én is be kell adni, amit 8. sz. melléklet szerinti „Boríték CD részére” felhasználásával kell zárt borítékba elhelyezni.

5.4. A „Boríték adatlap részére” (8. sz. melléklet) felhasználásával kell a 7. sz. melléklet szerinti adatlapot zárt borítékba elhelyezni.

5.5. A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bíráló Bizottság az értékelésből kizárja.

5.6. A pályázók nevét, lakcímét, székhelyét, a kiírásban kért egyéb adatait, valamint a díj megosztásának arányait a pályaműhöz lezártan kell csatolni.

5.7. A digitális adathordozót a pályaműhöz külön, lezártan kell csatolni.

5.8. A pályaművet magyar nyelven kell elkészíteni.

 

6.      Bírálati szempontok

  • európai színvonalú, innovatív, minőségi és eredeti építészeti megoldások
  • ötletpályázat megvalósíthatósága, szakmai program hosszú távú fenntarthatósága
  • történelmi belváros területén a magas szintű építészeti megoldások ösztönzése
  • az épület szellemiségét tiszteletben tartó, műemléki szempontokat figyelembe vevő megoldások

 

Bírálati szempontok azonos súlyozással kerülnek figyelembevételre.

 

7.      Ötletpályázat jellege, formája

7.1. Jellege:                                               nyílt

7.2. Ötletpályázat:                  titkos

7.3. Lebonyolítás:                    305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamit jelen kiírás szerint

 

8.      Részvétel feltételei

8.1. Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:

a)      aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,

b)      aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

c)       akivel szemben a 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

8.2. Az ötletpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

8.3. Az ötletpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,

a)      amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,

b)      amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte,

c)       amely gazdálkodó szervezettel szemben a 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (4), illetve a megnevezett szerzőre a Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.

8.4. Az ötletpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

 

9.      Kizárás

9.1. A Bíráló Bizottság

a)      az ötletpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt,

b)      kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkát,

c)       kizárja a titkosságot sértő pályázatot, (lásd 5. pont végén)

d)      kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, vagy hiányos pályaműveket,

e)      kizárja a 8. pontokban meghatározott részvételi feltételeket nem teljesítő pályázókat,

ea)         amennyiben a kizárás okai a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bíráló Bizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat, és a szabálytalanság miatt kizárt pályázók pályázati díját illetve megvételét a díjazott és megvételben részesített pályaművek között a díjazási arányok változatlanul tartása mellett feloszthatja,

eb)         amennyiben a bírálatot követő 30 napon belül bizonyosodik be a 8. pontban meghatározott feltételek teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a kiírónak visszajár.

 

10. Határidők

1.

Ötletpályázat meghirdetése

2013. 10. 28. (hétfő)

2.

Helyszíni szemle időpontja

2013. 11. 15. 10:00 (péntek)

3.

Kérdések felvetésének határideje

2013. 11. 20. 24:00 (szerda)

4.

Kérdésekre adott válaszok határideje

2013. 11. 28. 12:00 (csütörtök)

5.

Pályaművek postára adásának határideje

2014. 01. 06. 24:00 (hétfő)

6.

Pályázat eredményének kihirdetése, díjak átadása

2014. 01. 30. (csütörtök)

7.

Ötletpályázat nyilvános bemutatása

2014. 01. 31. (péntek)

8.

Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása

2014. 02. 14. (péntek)

 

11. Dokumentáció átvétele, regisztráció

11.1.              Az ötletpályázati dokumentációt át lehet venni:

Sopron MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési Osztály, Városépítészeti Csoport Főépítészi Irodán:

9400 Sopron, Fő tér 1.

II. emelet jobbra a folyosó végén

vagy

11.2.              az ötletpályázati dokumentációt le lehet tölteni: www.sopron.hu oldalon.

11.3.              a regisztrációhoz szükséges postai és e-mail cím megadása, mely a

zsinagoga@sopron.hu e-mail címre eljuttatva lehetséges.

 

12. Helyszíni szemle, kérdések, válaszok

12.1.              Helyszíni szemle

a)      Időpont: 2013.11.15. 10:00 (péntek)

b)      Helyszín: 9400, Sopron, Paprét 12-14, zsinagóga

12.2.              Kérdések

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel 2013. 11. 20. 24:00 óráig az alábbi címre feladott ajánlott levélben fordulhatnak a Kiíróhoz:

Sopron MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési Osztály, Városépítészeti Csoport

9400 Sopron, Fő tér 1.

A levél mellett kérjük a kérdések elküldését faxon 99/515-188, vagy e-mailben zsinagoga@sopron.hu-ra is.

12.3.              Válaszok

A határidőben feladott kérdéseket a Kiíró 2013. 11. 28. 12:00 óráig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a www.sopron.hu honlapon közzéteszi.

12.4.              Ötletpályázati dokumentáció véglegesítése

A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények (Bíráló Bizottság összetétele) kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve az ötletpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a pályázót kártérítés nem illeti meg.

 

13. Pályaművek benyújtása

13.1.      A pályaművek a dokumentációhoz csatolt „Címzéslap” (6. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be.

13.2.      A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

13.3.      A pályaművek benyújtásának határideje: 2014. január 6.-a (hétfő) 24.00 óra

13.4.      A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.

13.5.      A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

 

14. Bírálóbizottság összetétele

Szavazásra jogosultak:

Név

1.

Elnök

Dr. Fodor Tamás polgármester

2.

Társelnök

Dr. Winkler Gábor Ybl díjas építész

3.

Szakmai titkár

Németh Gergely főépítész

 

Tagok:

4.

 

Nagy Tamás DLA Ybl díjas építész

5.

 

Gergely László Ferenczy-díjas belsőépítész

6.

 

Körmendy János, Gy-M-S M. Építész Kamara alelnök, okl. építészmérnök

7.

 

Tárkányi Sándor, Gy-M-S M. Kormhiv. Kulturális Örökségvédelmi Iroda

8.

 

Jakab Attila, Sopron MJV PH Főépítészi Iroda

 

Póttag:

 

9.

 

Kühn Péter (MÉK) okl. építészmérnök

 

15. Bírálóbizottság feladata

15.1.      A Bíráló Bizottság a vonatkozó jogszabályok (lásd 7.3.), valamint az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját.

15.2.      A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a jogi szakértő – ennek hiányában a szakmai titkár – folyamatos jegyzőkönyvet vezet.

15.3.      A Bíráló Bizottság a gyenge építészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti.

15.4.      A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.

15.5.      A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé, részletesen értékeli a pályaműveket.

15.6.      A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

 

16. Pályaművek díjazása

16.1.      A pályaművek díjazására és megvételére 2 millió Ft áll rendelkezésre.

16.2.      A díjazás kötelező rangsorolású.

16.3.      1db 1.díj: 600 000 Ft

               1db 2.díj: 480 000 Ft

               1db 3.díj: 360 000 Ft

               4db megvétel: 140 000 Ft

16.4.      A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.

16.5.      A díjak és a megvételek 27 % ÁFA-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek.

16.6.      A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki.

16.7.      A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

 

17. Eredményhirdetés

17.1.      A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 2014. 01. 30-ig a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (v. azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 8 banki napon belül kifizeti.

17.2.      A kihirdetés helyszínéről legkésőbb 2014. 01. 20-ig minden pályázó értesítést kap.

17.3.      A díjazásban illetve megvételben részesült pályamunkák szerzőit – a pályázathoz csatolt zárt borítékban közölt címeken és e-mailen, vagy faxon – a Kiíró az eredményhirdetés idejéről és helyéről levélben értesíti.

17.4.      A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

17.5.      A Kiíró lehetővé teszi, hogy a Magyar Építész Kamara vonatkozó előírásai szerint a pályázat eredménye megjelenjen a Magyar Építész Kamara honlapján.

17.6.      A pályázat zárójelentését a Kiíró mindazoknak postán megküldi, akik érvényes pályázatot nyújtottak be.

17.7.      A Kiíró – a Magyar Építész Kamarával történt megállapodás alapján – a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan – később meghatározott helyen és időpontban – bemutathatja.

17.8.      Az ötletpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket és a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázat szerzőit, a Bíráló Bizottság tagjait a Kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti.

17.9.      A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a Kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Ez esetben a pályázó az eredményhirdetést követően, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után a Kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik.

17.10.   A Kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti.

17.11.   A Magyar Építész Kamara a Kiíróval kötött megállapodás alapján a díjazott és megvett terveket az eredményhirdetés után honlapján bemutatja és a terveket elektronikus formában archiválja.

 

18. Pályaművek felhasználása

A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervezési program véglegesítése, valamint engedélyes tervek elkészíttetetése céljából további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői – a végleges tervezési program, valamint engedélyes tervek kidolgozására pályaművük beadásával szerzői művük felhasználási engedélyét megadják.

 

19. Aláírások

Szavazásra jogosultak:

Név

Aláírás

1.

Elnök

Dr. Fodor Tamás polgármester

 

 

2.

Társelnök

Dr. Winkler Gábor Ybl díjas építész

 

 

3.

Szakmai titkár

Németh Gergely főépítész

 

 

 

Tagok:

4.

 

Nagy Tamás DLA Ybl díjas építész

 

 

5.

 

Gergely László Ferenczy-díjas belsőépítész

 

6.

 

Körmendy János, Gy-M-S M. Építész Kamara alelnök, okl. építészmérnök

 

7.

 

Tárkányi Sándor, Gy-M-S M. Kormhiv. Kulturális Örökségvédelmi Iroda

 

8.

 

Jakab Attila, Sopron MJV PH Főépítészi Iroda

 

 

Póttag:

 

 

9.

 

Kühn Péter, (MÉK) okl. építészmérnök

 

 

 Letölthető dokumentumok:

Pályázati kiírás PDF formátumban

1-8 melléklet ZIP formátumban

Kérdések, válaszok PDF formátumban

Törzslap ZIP formátumban

Fotók ZIP formátumban