datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázati felhívás Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

 

 

Pályázati felhívás
Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István
Tanulmányi Ösztöndíjára


Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet 2019/2020-es tanévre vonatkozóan Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. Az ösztöndíjjal járó juttatások:

a) az ösztöndíj odaítélésének napját magába foglaló és azt követő szemeszter idejére  havonta, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 114/D. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben meghatározott nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege 130%-ának megfelelő 52 000 Ft vissza nem térítendő támogatás,

b) az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű határozatlan időre szóló e-mail cím,

c) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,

d) lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.

 

(1) Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:

a) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni lakóhellyel rendelkezik,

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,

c) jelenlegi, vagy korábbi bachelor tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a pályázat beadását közvetlenül megelőzően legalább 55 kreditet megszerzett,

d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő lezárt szemeszterben felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,

e) tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy ezt követő mesterképzésben, vagy az egységes osztatlan képzésben az első master diploma megszerzéséért folytatja,

f) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik (a dékáni ajánlás tartalmi elemeit a rendelet 6. § f) pontja tartalmazza),

g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be.

(2) Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki az (1) bekezdésben írt feltételeknek megfelel és saját szakirányban ideiglenesen külföldön tanul vagy tanult.

 

A pályázatot a fenti rendelet mellékletét képező PÁLYÁZATI ADATLAPON kell benyújtani, és ahhoz a következőket kell mellékelni:

 

a) kitöltött pályázati űrlap

b) a pályázati kérelem rövid indoklása (legfeljebb 2 A/4-es gépelt oldal terjedelemben),

c) a pályázó lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata (amennyiben a hatósági igazolvány nem igazolja egyértelműen, hogy a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve soproni lakóhellyel rendelkezik, úgy annak igazolása az okmányirodától beszerzett dokumentummal lehetséges),

d) a pályázó részére az oktatási intézménye által kiállított eredeti aktív hallgatói jogviszony igazolás,

e) a pályázó utolsó két lezárt szemeszteréről kiállított indexének az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata,

f) dékáni ajánlás (a rendelet szerinti tartalommal)

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik, valamint ha a pályázat beadását megelőzően:

 

a) kutatási tevékenységet folytatott, mely kutatási tevékenységről szóló igazolás mellett a kutatási projekt rövid leírását, illetve a kutatási projektben való hallgatói részvételt a rendeletben megfogalmazottak szerint igazolja. Országos Tudományos Diákkör, Tudományos Diákkör munkájában, szakmai tanulmányi versenye(ke)n vett részt, helyezést ért el,

 

b) saját szakirányban magyar vagy idegen nyelven publikált, pályamunkát készített (figyelembe véve a rendelet vonatkozó előírásait),

 

c) saját szakirányban konferencián előadást tartott, és erről a szervező által írásban adott igazolást csatol a pályázatához, vagy igazolásként a konferencia szakmai kiadványát mellékeli,

 

d) oktatáshoz kapcsolódó demonstrátori tevékenységet folytat, vagy folytatott,

 

e) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző időszakban hallgatói közéleti tevékenységet folytatott, így különösen Hallgatói Önkormányzatban részt vett, kollégiumi tisztséget töltött be, hallgatók számára rendezvényeket szervezett,

 

f) kiemelkedő élsportolói sporttevékenységet folytatott, sporteredményeket ért el és azt a pályázatához csatolva írásban, a dékáni ajánlásban rögzítetten, vagy bizonyítvány másolattal, konzulensi ajánlással, publikációs jegyzékkel vagy más alkalmas módon dékán által hitelesítve igazolja.

 

A pályázat elbírálása során az értékelésbe a kutatási tevékenységek, a publikációk, pályamunkák, a konferenciák, előadások, illetve a nyelvvizsgák száma is beszámít, azzal, hogy az azonos nyelven letett nyelvvizsgából az értékelő bizottság mindig a magasabb szintűt veszi figyelembe.

A pályázat elbírálása során az értékelésben a sporttevékenységek száma nem befolyásoló jellegű.

 A pályázatok benyújtási határideje 2019. szeptember 30., azokról Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. október 30-ig dönt.

 

Dr. Fodor Tamás polgármester
az előkészítő bizottság elnöke


Postacím:
"Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj előkészítő bizottság"

9400 Sopron, Fő tér 1.