datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázati felhívás Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

Pályázati felhívás
Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István
Tanulmányi Ösztöndíjára


Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet 2021/2022-es tanévre vonatkozóan Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára.

 

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. Az ösztöndíjjal járó juttatások:

a) az ösztöndíj odaítélésének napját magába foglaló és az azt követő szemeszter idejére havonta, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 114/D. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés, illetve a rendelet alapján meghatározott nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege 130%-ának megfelelő 52 000 Ft vissza nem térítendő támogatás,

b) az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű határozatlan időre szóló e-mail cím,

c) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,

d) lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.

 

(1) Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:

 

a) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni lakóhellyel rendelkezik,

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,

c) jelenlegi, vagy korábbi bachelor tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a pályázat beadását közvetlenül megelőzően legalább 55 kreditet megszerzett,

d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő lezárt szemeszterben felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,

e) tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy ezt követő mesterképzésben, vagy az egységes osztatlan képzésben az első master diploma megszerzéséért folytatja,

f) kiemelkedő szakmai tevékenységéről az oktatási intézmény által kiállított ajánlással rendelkezik,

g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be.

 

A pályázatot a fenti rendelet mellékletét képező pályázati adatlapon kell benyújtani, és ahhoz a következőket kell mellékelni:

 

a) a kitöltött pályázati űrlap,

b) a pályázati kérelem rövid indoklása,

c) a pályázó lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata (amennyiben a hatósági igazolvány nem igazolja egyértelműen, hogy a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve soproni állandó lakóhellyel rendelkezik, úgy annak igazolása az okmányirodától beszerzett dokumentummal lehetséges),

d) a pályázó részére az oktatási intézménye által kiállított eredeti aktív hallgatói jogviszony igazolás,

e) a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző utolsó két lezárt szemeszteréről az oktatási intézmény által kiállított igazolás, mely tartalmazza a tanulmányi átlagot (legalább 4,51), illetve a megelőző két félévben megszerzett legalább 55 kreditet.

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó:

 

a) államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik,

b) a pályázat beadását megelőzően

ba) kutatási tevékenységet folytatott, mely kutatási tevékenységről szóló igazolás mellett szerepel a kutatási projekt rövid leírása és a kutatási projektben való hallgatói részvétel az oktató által igazolt formában,

bb) Országos Tudományos Diákkör, Tudományos Diákkör munkájában, szakmai tanulmányi versenye(ke)n vett részt, helyezést ért el, vagy különdíjban részesült,

bc) hazai vagy nemzetközi konferencián magyar vagy idegen nyelven szakmai előadást tartott, és ezt hivatalosan igazolja,

bd) publikációja jelent meg a kutatási tevékenységéről hazai vagy nemzetközi szakfolyóiratban, és annak igazolását, vagy igazolásként a konferencia szakmai kiadványát mellékeli,

be) oktatáshoz kapcsolódó demonstrátori tevékenységet folytat vagy folytatott,

bf) bármely művészeti tevékenységet illetően hazai vagy nemzetközi előadáson/kiállításon egyénileg vagy csoportosan vett részt,

bg) kiemelkedő élsportolói sporttevékenységet folytatott, sporteredményeket ért el,

bh) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző időszakban hallgatói közéleti tevékenységet folytatott, Hallgatói Önkormányzatban vett részt, kollégiumi tisztséget töltött be, hallgatók számára rendezvényeket szervezett, illetve egyéb közérdeket szolgáló társadalmi, szociális, kulturális tevékenységet végzett,

és a fentieket a pályázathoz csatolva írásban, az egyetem által rögzítetten, vagy bizonyítvány másolattal, konzulensi ajánlással, publikációs jegyzékkel, vagy más alkalmas módon, az intézmény által hitelesítve igazolja.

(3) A pályázat elbírálása során az értékelésbe a kutatási tevékenységek, a publikációk, pályamunkák, a konferenciák, előadások, illetve a nyelvvizsgák száma is beszámít.

(4) Az azonos nyelven letett nyelvvizsgából az értékelő bizottság mindig a magasabb szintűt veszi figyelembe.

(5) A pályázat elbírálása során az értékelésben a sporttevékenységek száma nem befolyásoló jellegű.

 

A pályázatok benyújtási határideje 2021.szeptember 30., azokról Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. október 30-ig dönt.

 

Sass László
az előkészítő bizottság elnöke

 

 

 

Postacím:
"Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj előkészítő bizottság"

9400 Sopron, Fő tér 1.

 

Letölthető pályázati adatlap