datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Önkormányzati adóhatósági iratok kézbesítése

A kézbesítés szabályai kiemelkedően fontosak az adóigazgatási munkafolyamatokban, mivel sok joghatás (például adófizetés, adójóváírás), vagy egyes bírságok előírása is ehhez kapcsolódhat. Az önkormányzati adóhatóság nagy tömegben kézbesít iratokat (végzés, határozat, értesítés stb.) az adózónak, illetve a képviselőnek.

Az önkormányzati adóhatóság a döntést írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

Az ügyfél/adózó nevében az önkormányzati adóhatóság előtt állandó meghatalmazott és szervezeti képviselő (a továbbiakban együtt: állandó meghatalmazott) is eljárhat, azonban ennek előfeltétele, hogy a meghatalmazott képviseleti jogosultságát az önkormányzati adóhatósághoz bejelentsék az első ügyintézés előtt.

Fontos azt is tudni, hogy a képviselet megszűnését is be kell jelenteni, ha a bejelentéskor annak végét nem jelezték. Aki köteles az adóhatósággal elektronikusan kapcsolatot tartani, az a bejelentést is csak elektronikusan teheti meg.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air) 79.§-a értelmében az adóhatósági iratot a meghatalmazott képviselővel rendelkező adózó esetében a képviselőnek kell kézbesíteni hivatalos iratként vagy az Eüsztv-ben meghatározott elektronikus úton.

Az adózó kérheti, hogy az adott ügyben az adóhatóság akkor is a számára kézbesítse az iratokat, ha meghatalmazott képviselője van. Elektronikus kapcsolattartás esetén a kézbesítésre az Eüsztv. 14. § (4) bekezdését és 15. § (1)-(6) bekezdését kell alkalmazni. Ha az adóhatósági irat az adózó és a meghatalmazott, vagy több meghatalmazott részére is kézbesítettnek minősül, úgy a kézbesítés joghatásai az első kézbesítés időpontjában, elektronikus kézbesítés esetén az első visszaigazolás időpontjával, vagy az irat első kézbesítettnek minősülése időpontjában állnak be.

A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül, ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban, ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

Az adóigazgatási eljárásokban a meghatalmazáson alapuló képviselet állandó vagy eseti képviselet lehet. Az Air. törvény taxatíve felsorolja, hogy jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt állandó meghatalmazással ki képviselhet.

Meghatalmazást elektronikusan az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó ügyben az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszeren keresztül lehet megtenni.

Az állami adó- és vámhatóság az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon fogadja az önkormányzati adóhatóság előtt helyi iparűzési adóügyben eljárni jogosult állandó meghatalmazottra vonatkozó bejelentést.

A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az önkormányzati adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentés beérkezésétől, valamint az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus felületen adott állandó meghatalmazás esetén a jognyilatkozat megtételétől hatályos, azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni.

A felszámolás, illetve a végelszámolás kezdő időpontját megelőzően adott meghatalmazás alapján a képviselő akkor járhat el, ha a meghatalmazás érvényességéről a felszámoló, illetve a végelszámoló az adóhatóságnak nyilatkozott. Végelszámolás esetén nem kell a meghatalmazás érvényességéről nyilatkozatot tenni, ha a meghatalmazást adó korábbi törvényes képviselő és a végelszámoló személye megegyezik.

Nem járhat el meghatalmazottként az adóhatóság előtti eljárásban az eltiltás hatálya alatt az a természetes személy, akit a cégbíróság vagy a bíróság jogerősen eltiltott a vezető tisztségviselői tisztség gyakorlásától.

Az Elektronikus Önkormányzati Portálon - https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  - indíthat maghatalmazás benyújtást. ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK MEGHATALMAZÁS ÖNKORMÁNYZATI ADÓÜGYEKBEN űrlap nyomtatványon.

Amennyiben a képviselet megszűnik, úgy ezt is be kell jelenteni (időpont vége) a jelzett nyomtatványon!

Ha a képviseleti jogosultságot a kitöltött űrlapon jelentik be, akkor ahhoz a meghatalmazást hiteles formában csatolni kell. A papíron benyújtott meghatalmazásnak papíralapon, az elektronikusan benyújtottnak elektronikusan kell hitelesnek lennie.

A meghatalmazást a meghatalmazónak kell aláírnia papíron vagy elektronikusan. Jogi képviseletnél (például ügyvédnek adott állandó meghatalmazás esetén) a meghatalmazást a jogi képviselőnek el kell fogadnia, ezért azt neki is alá kell írnia (papíron vagy elektronikusan).

Előre is köszönjük szíves közreműködését.

Sopron, 2023. augusztus hó

                                                           Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága