datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Az Aranyhegyi parkoló használati rendje

 

 

Az Aranyhegyi parkoló használati rendje

 

Az „Aranyhegyi parkoló” várakozási időtartamai, díjtételei és egyéb szabályok

a)    A fizetési kötelezettség időbeli hatálya

 

munkanapokon: 8-18 óra között

 

b)    Maximális parkolási idő jegyváltás esetén

időkorlát nélküli

c)     Díjak

Sorszám

Megnevezés

Nettó díj

1.

Személygépjármű, két-, három- vagy négykerekű motorkerékpár, két-, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár

20 Ft/ óra

2.

Napi jegy

200 Ft/nap

3.

Lakossági bérlet

 5.000 Ft/év

 A 2. bérlet vásárlása esetén

  10.000 Ft/év

4.

Éves bérlet

 29.400 Ft/év

5.

30 napos bérlet

4.000 Ft/hó

 

A behajtás autóbuszok valamint tehergépkocsik számára nem megengedett.

 

d)    Jogcím nélküli használati díj:

 

A parkolót jegy nélkül, vagy érvénytelen jeggyel igénybe vevők használati díjat kötelesek fizetni, melyet Üzemeltető annak meg nem fizetése esetén polgári jogi úton érvényesít.

 

A használati díj összege:

 

-       15 napon belüli fizetés esetén: 2.730 Ft

-       15 napon túli fizetés esetén:     8.610 Ft

 

e)    Lakossági bérletet az alábbi utcákban lakó magánszemélyek vehetnek igénybe:

 

-       Rákosi út (páratlan oldal) 25-61/a-ig

-       Rákosi út (páros oldal) 30-50-ig.

-       Nemeskúti út (páratlan oldal) 7-9/d-ig

-       Nemeskúti út (páros oldal) 2-4 ig.

-       Póda Endre utca

-       Tárczy-Hornoch Antal utca

-       Vendel Miklós utca

-       Faller Jenő u. 24-ig

-       Verő József utca

-       Handler Nándor utca

-       Mende Gusztáv utca

-       Ív utca

-       Aranyhegy utca

 

Az érintett területről készült térkép jelen melléklet függeléke.

Az „Aranyhegyi parkoló” részletes használatának rendje

 

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.1.    A parkoló szolgáltatásainak, területének igénybevétele, használata kizárólag az ingatlan hasznosítója, illetve megbízásából üzemeltetője, a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.  (továbbiakban: Üzemeltető) valamint a parkolóhelyet parkolás céljából igénybe vevő ügyfél, illetve bérlő (továbbiakban: Bérlő, együttesen: Felek) között érvényes létrejött, és hatályos használati, illetve bérleti szerződésben (továbbá: Bérleti Szerződés) foglaltak szerint, a szerződés megkötése után engedélyezett.

1.2.    Rövid idejű parkolás esetén Felek között a – rövid lejáratú – Bérleti Szerződés a parkolási belépőjegy automatából történő kézhezvételével jön létre (ha Üzemeltető a parkoló igénybevételéért, használatáért díjat nem szed, akkor a parkoló területére való behajtással jön létre) és a parkolóban parkolt járművel történő elhagyásával szűnik meg abban az esetben, amennyiben Bérlő a parkolót szabályszerűen használta, és ott kártérítési kötelezettsége Üzemeltető felé nem állapítható meg.

             Amennyiben Bérlő kártérítési kötelezettsége állapítható meg, úgy a Bérleti Szerződés a kár rendezésével, vagy Felek erre vonatkozó külön megállapodásával szűnik meg.

1.3.    Bérletes parkolás esetén Felek között a szerződés a bérlet megvásárlásával jön létre, és ezen használati rend szerint hatályos.

1.4.    Bérlő a bérlet megvásárlásával nyilatkozik, hogy a parkoló használatára vonatkozó jelen szabályozást megismerte, kijelenti, hogy az előírt kötelmeket maradéktalanul tudomásul vette, azokat – kötelező érvénnyel – betartja, valamint megszerzi a jogot, hogy gépjárművét a rendelkezésre álló szabad parkolóhelyeken leállítsa.

1.5.    Tűzveszélyes rakományt szállító járművel behajtani, azt a parkolóban leállítani TILOS!

1.6.     A parkoló helyen éghető folyadékot, éghető gázt – a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével – tárolni TILOS! Üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet folytatni, berendezésen javítást végezni a parkoló területén TILOS!

1.7.    A parkolóban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban rögzített tűzveszélyességi osztályba sorolható anyagok tárolása TILOS!

1.8.    Dohányzás és nyílt láng használata TILOS! Tűz esetén minden, nem a tűz eloltásával foglalkozó személynek a parkolót a legrövidebb úton kell elhagynia.

1.9.    Az Üzemeltető engedélye nélkül a parkoló teljes területén TILOS alkalmi-, kereskedelmi-, reklám-, propaganda tevékenység folytatása, megállító táblák, falragaszok, szórólapok, etc. elhelyezése, utcazene szolgáltatása. TILOS fényképezni, filmfelvételt készíteni, csomagot, poggyászt őrizetlenül hagyni.

1.10. 14 év alatti személyek csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak a parkolóban.

1.11. A parkolóban minden személy csak saját felelősségére tartózkodhat.

1.12. TILOS koldulni, kéregetni!

1.13. TILOS bármely olyan tevékenység folytatása, amely közerkölcsöt sért!

1.14. Forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása a parkolóban TILOS.

 

  1. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 

2.1.     A parkoló teljes területén a KRESZ szabályai érvényesek. Gépjárművek a parkoló teljes területén, maximum 15km/h sebességgel közlekedhetnek.

2.2.     Üzemeltető utasításait Bérlő mindenkor maradéktalanul köteles teljesíteni.

2.3.     A járművet leállítása után szabályszerűen be kell zárni, és a parkolót haladéktalanul el kell hagyni. Gépjárművön karbantartási, tisztítási és javítási munkálatok a parkoló területén nem végezhetők. Ez alól kivétel az elszállítandó gépjármű szükségszerű üzembe helyezése, melyet csak a parkoló személyzete, vagy megbízottja végezhet.

2.4.     Bérlő a parkoló berendezésében okozott kárt haladéktalanul köteles Üzemeltetőnek bejelenteni. A parkoló elkerülhető szennyeződéseinek eltakarításával járó költségeket okozója köteles megtéríteni.

 

 

2.5.     A parkoló területén érvényes közlekedési szabályok megszegése esetén Bérlő a díjszabásban rögzített összegű használati díjat köteles fizetni. A díj megfizetésével azonban Üzemeltető ezen összeget meghaladó kár megtérítése iránti igénye változatlanul fennmarad.

 

  1. AZ ÜZEMELTETŐ FELELŐSSÉGE

 

3.1.    Üzemeltető kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy a jármű parkolásához szükséges helyet használható állapotban Bérlő rendelkezésére bocsátja. Üzemeltető nem köteles a járműveket, illetve azokon/azokban és a parkoló területén található tárgyakat felügyelni, őrizni vagy megóvni.

3.2.    Üzemeltető kizárólag azokért a károkért tartozik felelősséggel, amelyeket ő maga, személyzete vagy kisegítő személyzete – akikért a vonatkozó jogszabályok alapján felel – szándékosan, vagy gondatlan magatartásával okozott. Harmadik személy által okozott károkért Üzemeltető nem felel.

3.3.    Lopásból, gépkocsi feltörésből, harmadik személy egyéb erőszakos cselekményéből eredő esetleges károk illetékes rendőrkapitányság felé történő bejelentése Bérlő kötelezettsége.

3.4.    Üzemeltető nem felel olyan károkért, amelyeket közvetve vagy közvetlenül vis major (pl. háborús vagy terrorcselekmények, tűz, robbanás, műszaki berendezések meghibásodása, sztrájk vagy zavargások, etc.) okoztak.

 

  1. A BÉRLŐ FELELŐSSÉGE

 

4.1.    Bérlő a parkolóba telepített szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére és kárveszélyére veheti igénybe. Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a járműben hagyott tárgyakért, értékekért, a jármű állagáért, etc.

4.2.    A parkoló területén őrizetlenül hagyott, ismeretlen eredetű csomagokat Üzemeltető – a csomag felnyitása, illetve a csomag tartalmának vizsgálata nélkül – megsemmisíti, vagy megsemmisítésre elszállíttatja. Ezen intézkedésekből adódóan keletkező esetleges károkért Üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 

  1. DÍJAK ÉS DÍJFIZETÉS

 

5.1.    A díjak és díjtételek megállapítására Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult.

5.2.    Üzemeltető az érvényes parkolási díjakat, illetve a nyitvatartási időt a parkolóban elhelyezett hirdetményein teszi közzé.

5.3.    A parkolóból kihajtani csak a parkolási díj megfizetését követően, illetve érvényes bérlettel szabad. Amennyiben Bérlő parkolási díj megfizetése nélkül kísérli meg elhagyni a parkolót, úgy ha nem tudja kétséget kizáróan bizonyítani parkolási idejét, Üzemeltető a díjszabásban közzétett napoknak megfelelő használati díjat követelhet. Ezen felül Üzemeltető a parkoló rendjének megsértése miatt a 6. pont szerinti követeléseket érvényesítheti.

 

  1. KAUCIÓ, KÁRTÉRÍTÉSI KÖLTSÉGEK, BIZTOSÍTÉK

 

6.1.    Amennyiben Bérlő parkolójegyét elveszíti, úgy a díjszabásban közzétett napoknak megfelelő használati díjat köteles megfizetni Üzemeltető részére.

6.2.    A parkoló használatának megfizetése, különösen a forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása, vagy parkolási díj megfizetése nélküli távozás esetén Üzemeltető a díjszabás szerinti erre az esetre meghatározott használati díj megfizetését követelheti Bérlőtől. Mindezen felül Üzemeltető követelheti minden, a parkoló rendjének megsértésével kapcsolatos ráfordításának, különösen rendőrségi vizsgálatok, szakértők alkalmazása, javítási munkálatok miatt felmerült költségek, ügyvédi költségek, etc. megtérítését.

6.3.    Amennyiben Felek írásban másképpen nem rendelkeznek, úgy Üzemeltetőt, mint zálogjogosultat jelen szerződéssel kapcsolatos követelései kielégítésére, a járműre, illetve annak tartalmára szerződésen alapuló zálogjog is megilleti. Felek megállapodnak abban, hogy zálogjogosult, amennyiben Bérlő fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, jogosult a zálogtárgyat zálogtárgyak értékesítésével foglalkozó személynek, vagy árverés szervezésére jogosult személynek átadni, az eladási árból követeléseit kielégíteni. A maradványösszeggel Üzemeltető köteles Bérlő felé elszámolni.

 

  1. A TELJESÍTÉS HELYE, ILLETÉKESSÉG

 

7.1.    A teljesítés helye a Sopron, Tárczy-Hornoch Antal utca végén található ingatlan, mely parkolóhelyeinek használatára vonatkozóan a bérletet, illetve a rövid időre szóló parkolási jegyet kiváltották.

 

7.2.    Az Üzemeltető elérhetőségei:

                                                             Sopron Holding Zrt.

                                                             9400 Sopron, Magyar u. 21.

                                                                                +36 99/ 514-583

                                                                                parkolas@sopronholding.hu

 

7.3.    Jelen szabályozásban nem érintett kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.