datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

 

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás

Általános közzétételi lista

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás

1.2.1.

Hivatalos székhelye:

9400 Sopron, Fő tér 1.

1.2.2.

Hivatalos társszékhelyei:

9431 Fertőd, Madách sétány 1.

9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 19.

9461 Lövő, Fő u. 181.

1.3.

Postai címe:

9400 Sopron, Fő tér 1.

1.4.

Telefon- és telefaxszáma:

+36 99/515-109

1.5.

Elektronikus levélcíme:

polgarmester@sopron-ph.hu

brummer.krisztian@sopron-ph.hu

 

1.6.

Honlapja:

http://www.sopron.hu/Sopron/portal/country

 

1.7.

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

+36 99/515-109

brummer.krisztian@sopron-ph.hu

 

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

A Társulás szervei a Társulási Tanács, az Elnökség és a Pénzügyi Bizottság.

RÉSZLETEK

 

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

A Társulási Tanács elnöke:

Dr. Farkas Ciprián, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere

polgarmester@sopron-ph.hu

+36 99/515-101

A Társulási Tanács elnökhelyettese: Horváth Tibor, Fertőszentmiklós Város polgármestere

polgarmester@fertoszentmiklos.hu
+36 99/544-510

A Pénzügyi Bizottság elnöke:

Kóbor Attila, Fertőszéplak Község polgármestere

polgarmester@fertoszeplak.hu
+36 99/537-160

 

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Dr. Brummer Krisztián, polgármesteri irodavezető, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

+36 99/515-109

brummer.krisztian@sopron-ph.hu

 

5.1.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele

A testület létszáma: 28 fő
A Társulás lakosságszáma a 2014. január 1-i adatok alapján: 91 434 fő

5.2.

A testület tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

RÉSZLETEK

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt nem áll, továbbá alárendeltségében nem működik más közfeladatot ellátó szerv.

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, illetve a hivatal részvételével gazdálkodó szervezet nem működik.

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás nem alapított közalapítványt.

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás nem alapított költségvetési szervet. A Társulás pénzügyi-számviteli, gazdálkodási feladatait Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

10.1.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve:

Alpokalja - Fertő-táj turisztikai kiadvány

10.2.

A szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Kiadó: Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás

Felelős szerkesztő: Dr. Farkas Ciprián, a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás elnöke

9400 Sopron, Fő tér 1.

 

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

9021 Győr, Árpád út 32.

+36 96/795-801

hivatal@gyor.gov.hu
www.kormanyhivatal/gyor-moson-sopron

Magyar Államkincstár

1054 Budapest, Hold u. 4.

+36 1/327 3600

info@allamkincstar.gov.hu
www.allamkincstar.gov.hu

 

Állami Számvevőszék
1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.

+36 1/484 9100

szamvevoszek@asz.hu
www.asz.hu

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

1.2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti és működési szabályzata, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának hatályos és teljes szövege:

A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata

2.

.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven:

 

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás esetében nem releváns.

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás nem helyi önkormányzat.

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

 

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

 

 

6.1.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív):

 

 

6.2.

Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai:

 

6.3.

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

 

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

 

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:

 

 

9.1.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok:

 

9.2.

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:

 

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

 

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

 

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

 

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

 

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

 

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

 

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:

 

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:

 

18.1.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

 

18.2.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:

 

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével:

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás tekintetében jogszabályi előírás hiányában a közadatok újrahasznosítása nem releváns.

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata:

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás tekintetében jogszabályi előírás hiányában a közadatok újrahasznosításra vonatkozó általános szerződési feltétel nincs.

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen:

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás közadatok újrahasznosítása hiányában fizetendő díjat nem alkalmaz.

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás:

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás közadatok újrahasznosítása hiányában jogorvoslati tájékoztatást nem alkalmaz.

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése:

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás a közadatok újrahasznosítása hiányában e tárgyban szerződést nem kötött.

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege:

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodást nem kötött.

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére:

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás esetében nem releváns.

 

III. Gazdálkodási adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója:

2013. terv: 33.307.000 Ft
2014. terv: 18.636.000 Ft
2015. terv: 11.591.000 Ft
2016. terv: 10.352.000 Ft
2017. terv: 9.483.510 Ft

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

2013. terv: 4.930.000 Ft
2014. terv: 7.087.000 Ft
2015. terv: 2.549.000 Ft
2016. terv: 2.238.072 Ft
2017. terv: 2.182.000 Ft 

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:

 

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot
elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya,
a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok,
továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül
számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél
az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani:

 

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:

 

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:

 

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):