datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázati felhívás - Sopron Megyei Jogú Város pályázata Kulturális feladatok támogatására

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sopron Megyei Jogú Város pályázata kulturális feladatok támogatására

 

Pályázat célja: Sopron kulturális életének támogatása a művelődési célú egyesületek, csoportok, közösségek program- és feladatfinanszírozásához való hozzájárulás. Előnyt élveznek az elbírálás során azok a kulturális feladatok, melyek Sopron város eseményeihez szervesen kötődnek. Az elbírálás során figyelembe veszi a Bizottság a vállalt önrész mértékét is.

Pályázhatnak: Sopron városában működő, illetve Sopron városához szorosan kötődő közösségek, egyesületek, intézmények és más soproni, valamint Sopron városához szorosan kötődő természetes vagy jogi személyek, akiknek cégbírósági vagy más nyilvántartási kötelezettségük van, és tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél.

A pályázó önkormányzati intézmény alapfeladatainak körébe tartozó cél megvalósítására nem pályázhat.

Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselő jelöltet állítottak, támogatottak vagy képviselővel rendelkeznek.

Pályázati feltételek, csatolandó dokumentumok:

 • a pályázó adatainak közlése (adószám, bankszámlaszám, törzsszám)
 • a pályázó pénzforgalmi számlaszámának közlése,
 • a tervezett feladat vagy program részletes leírása,
 • a közreműködők bemutatása,
 • a saját forrás mértékének és jellegének megadása,
 • a költségvetés benyújtása,
 • a cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatok csatolása,
 • a megítélt támogatás legalább 20%-nak megfelelő önrészt kell vállalni – a pályázati önrész rendelkezésre állásáról szóló hitelesített bankszámlakivonat csatolásával.
 • a pályázati önrészt igazoló bankszámla kivonat minden esetben a pályázat benyújtásának folyamatában előzetesen kerüljön benyújtásra.

 

Egyéb feltételek és információk:

 • A pályázati önrészt igazoló bankszámla kivonatot minden esetben a pályázat benyújtásának folyamatában előzetesen kell benyújtani,
 • a pályázati önrésszel el kell számolni,
 • szakmai-pénzügyi beszámolót 2019. december 31-ig kell benyújtani,
 • a pályázat nyílt,
 • a pályázat során elnyerhető támogatás keretösszege Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete, 2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások között 2.500 EFt összegben biztosított,
 • az egy pályázat során megpályázható maximális összeg 250 EFt,
 • a pályázat nem szolgálhat létesítmény vagy intézmény-fenntartási célokat,
 • a pályázati határidő során a hiányos vagy formai feltételeknek meg nem felelő pályázat javítására, valamint a hiányok pótlására a felhívástól számított 8 munkanapon belül van lehetőség,
 • kizárja magát a pályázatból az, aki a hiánypótlásnak határidőben nem tesz eleget, vagy határidőn túl nyújtja be a pályázatot,
 • a nyertes pályázóval a pályáztató támogatási szerződést köt,

 

 • a szerződéskötés feltétele az előző évi önkormányzati támogatásokkal való elszámolás, amennyiben a korábbi években részesült kulturális pályázati támogatásban,
 • a pályázat során elnyert támogatás egy összegű, a támogatási szerződésben szereplő feltételek teljesülése esetén nem visszatérítendő költségvetési támogatás, melynek kifizetési időpontja függ az önkormányzat likviditási helyzetétől,
 • az elnyert összeg más önkormányzati pályázat önrészeként nem használható fel,
 • a pályázati támogatás elszámolása során a támogatási összeg felhasználását igazoló számlákat hitelesíteni kell. Az eredeti számlára rá kell vezetni a „….. számú szerződés alapján folyósított önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot, bélyegzővel és aláírással ellátva.
 • a szerződést önhibájából nem teljesítő pályázó kizárja magát a következő két évi támogatásból,
 • a pályázati támogatás elszámolása a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének IV/1. melléklete szerint szükséges.

 

A pályázatot nyomtatott formában, 1 példányban, személyesen vagy postai úton valamennyi szükséges melléklettel együtt kell benyújtani Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályához (9400 Sopron, Fő tér 1.)

 

A pályázat beadható 2019. március 11. - 2019. október 31-ig

 

A benyújtott pályázatokról a Kulturális és Oktatási Bizottság, alapítványok esetében a Közgyűlés dönt a beadást követő 60 napon belül. A döntést követő 8 napon belül a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntés ellen nincs jogorvoslati lehetőség.

 

A támogatás felhasználásáról, az elszámolás módjáról, a dokumentálás formájáról a pályáztató a pályázóval szerződést köt.


A pályázathoz kapcsolódó dokumentáció teljes körű kitöltéséről, illetve a pályázat célkitűzéseiről részletes felvilágosítás a Humánszolgáltatási Osztálynál kérhető.

(Tel: 99/515-216, e-mail: baloghne.filipp.beata@sopron-ph.hu)

 

A pályázati dokumentáció letölthető a www.sopron.hu honlapról.

 

 

                                    Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

                                                Kulturális és Oktatási Bizottsága

 


 

Mellékletek: